Список на археолошки наоѓалишта во Битолско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Поглед на остатоците од Хераклеја Линкестидска

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Битолско,[1][2] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Битола, Новаци и Могила. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име
Општина Тип Период
Алинци Тепиџик Могила населба неолитско време
Балдовенци Арбасиновец Новаци населба железно време
Барешани Отажна Маала Битола населба римско време
Селиште Битола населба и некропола хеленистичко, римско време и среден век
Слатина Битола населба римско време
Тумба Битола населба бронзено време
Бач Самовили Новаци населба и некропола римско време
Тумба Новаци населба бронзено време
Беранци Висои Могила тумул железно време
Воден Дол Могила некропола римско време
Грабечка Река Могила населба хеленистичко и римско време
Градиште Могила населба доцноантичко време
Женски Дол Могила некропола доцноантичко време
Плочи Могила населба и некропола римско време
Ристов Кладенец Могила некропола доцноантичко време
Црквиште Могила некропола раноантичко и хеленистичко време
Шукаловец Могила населба римско време
Биљаник Арбасиновец Новаци тумул железно време
Градиште Новаци утврдување доцноантичко време
Бистрица Во Селото Битола населба римско време
Стара Црква Битола некропола железно време
Св. Ѓорѓија Битола базилика старохристијанско време
Битола Бадем Балери Битола депо на монети среден век
Гургур Тумба Битола населба неолит
Еврејски Гробишта Битола населба неолит
Кале Битола населба среден век
Св. Троица Битола базилика старохристијанско време
Хераклеја Линкестидска Битола населба хеленистичко, римско, доцноантичко време и среден век
Братин Дол Магарешко Мовче Битола пат римско време
Св. Спас Битола црква и некропола среден век
Стари Лозја Битола населба римско време
Брод Бела Црква Новаци населба неолит
Браилово Новаци утврдување доцноантичко време
Грдилово Новаци населба доцноантичко време
Сарај Новаци некропола железно време
Брод Новаци населба римско време
Џепен Новаци населба железно време
Брусник Илкова Чешма Битола населба римско време
Св. Петка Битола црква и некропола среден век
Св. Димитрија Битола црква и некропола среден век
Будаково Арапски Гробишта Могила некропола римско време и среден век
Бурнуица Могила населба римско време
Горно Маало Могила населба римско време и среден век
Слатин Вир Могила викус римско време
Буково Буковски Манастир Битола базилика старохристијанско време
Кутлиште Битола населба римско време
Неолјани Битола населба среден век
Црквиште Битола црква и некропола среден век
Букри Букришки Вис Битола некропола железно време
Висок Рид Битола населба бакарно и бронзено време
Прогон Битола некропола железно време
Вашарејца Тумба Могила населба доцноантичко време
Велушина Велушка Тумба Битола населба неолитско време
Садеви Битола населба доцноантичко време
Врањевци Поројница Новаци некропола римско време
Габалавци Арапски Гробишта Битола неопределено непознат период
Бајрак Битола неопределено непознат период
Манастириште Битола неопределено непознат период
Маркова Нога Битола неопределено непознат период
Црквиште Битола неопределено непознат период
Гнеотино Градиште Новаци населба железно време
Српци Грамадиште Битола населба римско време
Горна Чарлија Ограѓе Могила населба и некропола римско време
Тумба Могила населба неолитско време
Горно Агларци Тумба Новаци населба неолитско време
Градешница Вакафско Место Новаци некропола хеленистичко време
Кале Новаци населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Маркоица Новаци некропола римско време
Далбеговци Батаци Новаци некропола римско време
Калајџица Новаци населба и некропола римско време
Тумба Новаци населба римско време
Дедебалци Арматуш Могила населба доцноантичко време
Градиште Могила населба и некропола римско време
Лудеј Могила населба и некропола доцноантичко време
Ритче Могила населба доцноантичко време
Тумба Могила населба неолитско време
Широка Падина Могила населба доцноантичко време
Шупуро Могила населба доцноантичко време
Дихово Братиндолска Река Битола населба римско време
Варвара Битола некропола среден век
Ограѓе Битола населба и некропола римско време
Св. Недела Битола црква и некропола среден век
Добровени Старо Село Новаци населба римско време
Добромири Арапски Гробишта Новаци населба неолитско време
Голема Тумба Новаци населба неолитско време
Горна Тумба Новаци населба неолитско време
Добрушево Ерековски Ливади Могила населба римско време
Плочи Могила населба римско време
Селиште Могила некропола среден век
Доленци Кале Битола населба доцноантичко време
Старо Село Битола црква и некропола среден век
Суви Ливади Битола базилика старохристијанско време
Долно Агларци Долна Тумба Новаци населба неолитско време
Смаилица Новаци населба и некропола среден век
Тумба Новаци некропола среден век
Тумба Гробишта Новаци населба бронзено време
Долно Егри Св. Богородица[3] Битола населба неолитско време
Св. Петка[3] Битола населба неолитско време
Долно Орехово Кале Новаци градиште-кастел и некрополи доцноантичко време и среден век
Прогон Новаци населба доцноантичко време
Ќерамидница Новаци населба доцноантичко време
Долно Оризари Герамидница Битола населба бронзено и доцноантичко време
Св. Петка Битола црква среден век
Север I[3] Битола населба неолит и бакарно време
Север II[3] Битола населба неолит и бакарно време
Домус Поле I[3] Битола населба среден век
Сакојци[3] Битола населба неолитско време
Долно Српци Бели Камења Могила некропола римско време
Селиште Могила населба хеленистичко време
Св. Арангел Могила базилика старохристијанско време
Св. Тодот Могила базилика старохристијанско време
Долна Чарлија Во Селото Могила осамени наоди римско време
Тумба Могила населба бронзено време
Св. Димитрија Могила осамен наод римско време
Чарлиски Тумби Могила населба неолитско време
Драгарино Градски Пат Битола населба хеленистилко и римско време
Коловозник Битола црква и некропола среден век
Драгожани Вакафски Ледиње Битола црква среден век
Во Селото Битола некропола среден век
Губерница Битола населба среден век
Дабички Битола црква среден век
Дабје Битола некропола среден век
Кочишта Битола населба, дрква и некропола среден век
Поројница Битола населба римско време
Драгош Ластојца Битола некропола железно време
Древеник Кале Битола населба доцноантичко време
Чагорско Кале Битола населба доцноантичко време
Ѓавато Кале Битола населба доцноантичко време
Св. Богородица Битола некропола доцноантичко време
Старо Село Битола населба среден век
Жабени Старо Село Битола населба неолитско време
Старо Жабени Битола населба среден век
Живојно Бел Камен Новаци некропола железно време
Влаку Новаци населба неолитско време
Градиште Новаци населба раноантичко, доцноантичко време и среден век
Дабица Новаци населба неолитско време
Кералот Новаци некропола римско време
Саат Тумба Новаци некропола римско време
Св. Илија Новаци осамен наод римско време
Злокуќани Сртот Битола населба железно време
Чебрен[†] Марта Новаци некропола железно време
Тумба Чебрен Новаци населба римско и доцноантичко време
Ивањевци Тумба Могила населба неолитско време
Св. Ѓорѓи Могила осамен наод римско и доцноантичко време и среден век
Кажани Студена Чешма Битола населба римско време
Канино Тумба Битола населба бронзено време
Мечкарец Битола непознат тип непознат период
Кули Битола непознат тип непознат период
Карамани Тумба Битола населба неолитско, бакарно и бронзено време
Ќосеица Битола населба римско време
Кравари Жеждево Битола населба доцноантичко време
Тумба Битола населба неолитско време
Старо Село Битола населба неолитско, бакарно и бронзено време
Црна Земја Битола населба доцноантичко време
Чукут Битола некропола доцноантичко време
Тумба II[3] Битола населба неолитско време
Мулојца[3] Битола населба неолитско време
Рамно[3] Битола населба неолитско време
Кременица Тумба Битола населба неолитско време
Јуџек Битола неопределено непознат период
Градини Битола неопределено непознат период
Кумбуралар Битола осамен наод непознат период
Крклино Врчва Битола населба среден век
Крклино Битола осамен наод железно време
Крклински Ливади Битола населба римско време
Падарница Битола некропола римско време
Крстоар Грамаѓе Битола населба среден век
Мирои Орници Битола базилика старохристијанско време
Кукуречани Кула Битола црква среден век
Магловска Нива Битола населба неолитско и римско време
Тумба Битола населба неолитско и римско време
Тумба во Селото Битола некропола неолитско време и среден век
Лажец Тумба Битола населба неолитско време
Лера Кале Битола населба доцноантичко време
Калуѓери Битола населба среден век
Кора Битола населба доцноантичко време
Лисолај Црнобучки Рид Битола населба римско време
Крс Битола некропола римско време
Логоварди Бресје Битола населба неолитско време
Дабички Пат Битола населба и некропола римско време
Голема Тумба Битола населба бронзено време
Мала Тумба Битола населба неолитско време
Лознани Ќерамидница[а] Могила населба непознат период
Мучеинци[а] Могила црква непознат период
Лопатица Во Селото Битола осамен наод римско време
Долни Леоник Битола црква среден век
Калуѓери Битола црква среден век
Коритница Битола некропола римско време
Ограда Битола населба доцноантичко време
Маково Римски Гробишта Новаци населба и некропола доцноантичко време
Старомаковски Дол Новаци населба римско време
Маловиште Маркова Кула Битола населба железно време
Попова Нива Битола населба среден век
Метимир Старо Село Битола населба среден век
Св. Никола Битола црква и некропола среден век
Светица Битола некропола среден век
Меџитлија Тумба Битола населба бронзено време
Могила Рековчанска Тумба Могила населба неолитско време
Роњевска Тумба Могила населба неолитско време
Селска Црква Могила населба неолитско време
Тумба во Ливаѓето Могила населба неолитско време
Тумба Трнска Могила населба неолитско време
Сред Село Могила населба неолитско време
Школска Тумба Могила населба неолитско време
Шемоска Тумба Могила населба неолитско и бронзено време
Мојно Бел Камен Могила населба железно и доцноантичко време
Еленик Могила населба хеленистичко и доцноантичко време
Лилјак Могила населба железно време
Рупа Могила населба доцноантичко време
Шипур Могила населба римско време
Мусинци Ограѓе Могила населба доцноантичко време
Салија Чешма Могила населба доцноантичко време
Нижеполе Горно Село Битола населба среден век
Кај Црквата Битола населба и некропола среден век
Новаци Тумба Новаци населба бронзено време
Ново Змирново Долни Висои Битола населба неолитско и бакарно време
Ношпал Бела Црква Могила базилика и некропола старохристијанско време
Тумба Могила населба неолитско и римско време
Гајтаница Могила населба неолитско и доцноантичко време
Горни Ливади Могила населба доцноантичко време
Св. Никола Могила осамен наод римско време
Облаково Старо Село Битола неопределено непознат период
Олевени Св. Ана Битола осамен наод хеленистичко време
Оптичари На Тумба Битола населба неолитско време
Трн Тумба Битола населба неолитско време
Тумба Битола населба неолитско време
Св. Атанас Битола неопределено непознат период
Св. Никола Битола неопределено непознат период
Југ I[3] Битола населба неолитско време
Југ II[3] Битола населба неолитско време
Југ III[3] Битола населба неолитско време
Исток I[3] Битола населба неолитско време
Исток II[3] Битола населба неолитско време
Орехово Кале Битола населба доцноантичко време
Маркова Стапалка Битола неопредеено непознат период
Орле Најденка Новаци некропола железно време
Паралово Мавер Новаци некропола доцноантичко време
Подино Св. Богородица Могила осамен наод старохристијанско време
Поешево Тумба в Село Битола населба бронзено време
Бачилиште Битола неопредеено непознат период
Исток 1[3] Битола населба неолитско време
Исток 2[3] Битола населба неолитско време
Полигон[3] Битола населба неолитско време
Породин Бара Тумба Битола населба неолитско време
Тумба Битола населба неолитско време
Дупки Битола неопредеено непознат период
Школо Битола неопредеено непознат период
Црквиште Битола неопредеено непознат период
Радобор Тумба Могила населба неолитско, бакарно и бронзено време
Копилица Могила населба неолитско време
Рамна Вишна Битола црква и некрополоа среден век
Раменска Грмада Битола депо на монети среден век
Раменска Тумба Битола базилика старохристијанско време
Рапеш Чуки Новаци некропола доцноантичко време
Бел Камен Новаци некропола железно време
Каранка Новаци некропола железно време
Лисичин Камен Новаци населба римско време
Сламите Новаци тумул железно и доцноримско време
Раштани Змеиште Битола населба железно време
Стари Гробови Битола некропола среден век
Рибарци Во Селото Новаци осамен наод римско време
Смаилица Новаци населба римско време
Тумби Новаци населба неолитско време
Ротино Арнаутски Пат Битола пат римско време
Манастирска Црква Битола населба среден век
Стара Црква Битола црква и некропола среден век
Старо Село Битола населба римско време
Свето Тодори Василичини Гробишта Могила некропола среден век
Кале Могила населба хеленистичко време
Крчин Могила светилиште и некопола доцноантичко време
Кутлина Могила осамен наод римско време
Кучкина Леска Могила населба среден век
Црквиште Могила населба римско време
Чешмина Могила населба доцноантичко време
Манастир Могила осамени наоди римско време
Над Чаир Могила населба неолитско време
Скочивир Градиште Новаци населба железно време
Петалинско Кале Новаци населба железно време
Марково Кале Новаци населба железно време
Сливица Галиќ Новаци населба неолитско време
Смолево Црквиште Битола населба среден век
Старавина Пешта Новаци населба и керопола римско и доцноантичко време
Стрежево Кале Битола населба доцноантичко време
Долна Црква Битола црква и некропола непознат период
Пусти Манастир Битола неопределено непознат период
Суводол Бројанец Новаци црква старохристијанско време
Бртви Новаци населба доцноантичко време
Дибек Новаци гробници хеленистичко време
Ѓорев Рид Новаци населба неолитско и доцноантичко време
Ѓорчева Воденица Новаци населба римско време
Манастирец Новаци базилика старохристијанско време
Тумба Новаци населба бронзено време
Туриграв Новаци населба доцноантичко време
Ума Новаци населба доцноантичко време
Шуплевец Новаци населба бакарно време
Трап Трап Могила некропола железно време
Тумба Могила населба неолитско време
Црквиште Могила населба неолитско и доцноантичко време
Св. Петка Могила осамени наоди старохристијанко време
Трн Голема Тумба Битола населба неолитско време
Мала Тумба Битола населба неолитско време
Тумба Битола населба неолитско време
Црквиште Битола неопределено непознат период
Трново Кале Битола населба железно и доцноантичко време
Трновски Лозја Битола некропола римско време
Трновци Герамидница Битола населба доцноантичко време
Дапче Битола некропола среден век
Селиште Битола населба римско време
Трновско Кале Битола населба хеленистичко време
Цапари Кале Битола населба доцноантичко време
Патрица Битола некропола римско време
Шума Битола некропола доцноантичко време
Речиште Битола неопределено непознат период
Црничани Клепач Могила населба среден век
Крсто Могила осамен наод римско време
Рупка Могила населба и некропола римско време
Св. Петка Могила базилика старохристијанско време
Тврди Град Могила населба доцноантичко време
Црнобуки Варварица Битола некропола доцноантичко време
Градиште Битола населба хеленистичко и доцноантичко време
Гулев Рид Битола населба римско време
Под Селото Битола населба римско време
Самовилец Битола населба железно време
Тумба Битола населба неолитско и бакарно време
Св. Димитрија Битола осамени наоди римско време
Црквиште Битола неопределено непознат период
Црнобуки Битола депо на монети среден век
Црновец Пасјак Битола населба доцноантичко време
Старо Село Битола населба среден век
Стара Црква Битола неопределено непознат период
Манастириште Битола неопределено непознат период

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
  2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеографска проучавања, Београд 1998
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Д-р Гоце Наумов и Слободан Стојкоски, НОВИ ПРЕДИСТОРИСКИ ТУМБИ ВО ПЕЛАГОНИЈА, Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Битола, 2015

Белешки[уреди | уреди извор]

^ † Историско село кое денес не постои. Денес територијално е во атарот на с. Зовиќ.

^ а. Ова наоѓалиште не е заведено официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Наоѓалиштето или се споменува усно во населените места, или е споменато во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.