Список на археолошки наоѓалишта во Штипско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Штипско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Штип и Општина Карбинци. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Аргулица Карбинци Селски Гробишта могила римско време
Тупан Куле могила римско време
Балталија Штип Стар Бунар базилика старохристијанско време
Батање Карбинци Герен гроб римско време
Брест Штип Крундилов Дол населба доцноантичко време
Плоча градиште среден век
Црква Св. Пантелеј црква среден век
Шумнати Рид викус доцноантичко време
Врсаково Штип Судичка Река населба доцноантичко време
Голем Габер Карбинци Јумруташ утврдување доцноантичко време
Крст некропола доцноантичко време
Горачино Штип Горачино депо на монети римско време
Ограѓе населба; црква со некропола доцноантичко време; среден век
Горни Балван Карбинци Градиште - Богослов Камен утврдување римско реме
Градиште - Киово градиште римско време
Лоза - Градиште утврдување римско време
Лозја осамен наод бронзено време
Горно Трогерци Карбинци Градиште утврдување доцноантичко време
Црква Св. Дух осамен наод доцноантичко време
Доброшани Штип Гробишта некропола среден век
Долани Штип Дива Топола населба доцноантичко време
Ерџелија населба доцноантичко време
Јаребичова Вода водовод доцноантичко време
Кале - Градиште утврдена населба доцноантичко време
Кутлевец населба римско време
Рамниште населба римско време
Ќерамидница населба доцноантичко време
Чука населба и некропола доцноантичко време
Долни Балван Карбинци Врчва населба доцноантичко време
Стопански Штали населба доцноантичко време
Тугли населба бронзено и римско време
Долно Трогерци Карбинци Бела Земја населба доцноантичко време
Драгоево Штип Градиште утврдување доцноантичко време
Селски Гробишта црква со некропола среден век
Ташли Трла населба доцноантичко време
Калаузлија Карбинци Кула населба и утврдување доцноантичко време
Карбинци Карбинци Баш Тепе - Анче - Баргала градска населба римско и доцноантичко време
Криви Дол Штип Градиште утврдување доцноантичко време
Грамади населба доцноантичко време
Долна Бежанија населба бронзено време
Јанчовец некропола доцноантичко време
Козјак[а] Карбинци Бандера каструм римско време
Баргала утврден град доцноантичко време
Кадин Рид осамен објект римско време
Лскач вила рустика доцноантичко време
Нива на Стојко Тодоров објект римско време
Турски Гробишта објект римско време
Црква Св. Ѓорѓи црква и некропола среден век
Крупиште Карбинци Кале населба; црковен комплекс бронзено време; старохристијанско време
Клетовник црква старохристијанско време
Над Црква населба неолитско време
Црква Св. Никола базилика; црква старохристијанско време; среден век
Лесковица Штип Бунар населба доцноантичко време
Голема Нива населба доцноантичко време
Дабјата населба доцноантичко време
Дворот на Божин Николов населба доцнонеолитско време
Сопот (Лесковица) населба доцноантичко време
Стари Гробишта (Лесковица) црква, некропола среден век
Суни Чешма (Лесковица) гроб римско време
Ново Село Штип Бара населба доцноантичко време
Богородичен Даб населба доцноантичко време
Стари Гробишта некропола среден век
Пенуш Штип Гробишта црква со некропола среден век
Пиперово Штип Градиште - Чука градиште доцноантичко време
Црквиште црква со некропола среден век
Почивало Штип Ексибал населба доцноантичко време
Исарл’к градиште доцноантичко време
Кисетарла црква со некропола среден век
Стаиќувез некропола средне век
Фрн населба доцен среден век
Пухче Штип Бавчи населба доцноантичко време
Градиште населба доцноантичко време
Кала утврдување доцноантичко време
Пухче некропола доцноантичко време
Рамниште населба доцноантичко време
Радање Карбинци Криви Дол некропола железно време
Руљак Карбинци Авлиите некропола доцноантичко време
Голо Брдо населба доцноантичко време
Градиште црква среден век
Крушите населба доцноантичко време
Сарчиево Штип Вучеви Ливади населба доцноантичко време
Селце Штип Јарма населба доцноантичко време
Тумба могила римско време
Скандалци Штип Гробишта црква доцен среден век
Софилари Штип Поле населба доцноантичко време
Црквиште вила рустика доцноантичко време
Стар Караорман Штип Варница - Крушка осамен наод ранословенско време
Горно Поле - Балабаница населба и некропола железно и раноантичко време
Крушка населба и базилика старохристијанско време
Орлови Чуки тумули железно време
Солена Вода некропола среден век
Трансформатор осамен наод неолитско време
Степанци Штип Кирезл’к населба доцноантичко време
Суво Грло Штип Аџибунар некропола доцноантичко време
Гробишта - Чукарки могили римско време
Ќоилук населба и базилика доцноантичко време
Судик Штип Дугени некропола железно време
Кула градиште доцноантичко време
Солунски Рид градиште доцноантичко време
Таринци Карбинци Вршник населба неолитско време
Крст могили римско време
Стари Селски Гробишта црква со некропола среден век
Топлик Штип Хисар населба доцноантичко време
Три Чешми Штип Три Чешми населба римско време
Хаџи-Хамзали Штип Исар кастел римско и доцноантичко време
Црвулево Карбинци Батулица осамен наод римско време
Говедарски Пат населба и некропола доцноантичко време
Кула градиште доцноантичко време
Ниви на Веселин Јованов населба доцноантичко време
Црешка Штип Града некропола среден век
Исар (Чрешче) опидум; градиште со некропола доцноантичко време; среден век
Полиса некропола-тумули железно време
Турски Гробишта тумул железно време
Чардаклија Штип Бунарче населба доцноантичко време
Манастирче црква среден век
Шашаварлија Штип Чепрево населба доцноантичко време
Шопур Штип Ѕидини населба среден век
Логур некропола среден век
Мадемска Река рудник римско време
Манастириште црква и некропола среден век
Пилав Тепе населба; градиште неолитско време; римско време
Ширинка некропола среден век
Штип Штип Астибо град римско време
Бабите тумули железно време
Исар (Штипска тврдина) тврдина среден век
Кемер аквадукт римско време
Св. Архангел Главатов црква среден век
Св. Архангел Михаил (Фитија) црква со некропола среден век
Св. Власиј црква среден век
Св. Илија црква среден век
Св. Јован Крстител црква среден век
Трговски Центар рудник римско време
Тузлија некропола римско време
Штип
(нас. Ново Село)
Штип Калимерово населба доцноантичко време
Марков Камен некропола хеленистичко време
Орлов Дол каптажа и водовод римско време
Паскова Чешма осамен наод римско време
Црква Св. Спас црква со некропола среден век

Белешки[уреди | уреди извор]

^ а. Во изворот наоѓалиштата се наведени одделно за Горни и Долни Козјак, кои впрочем се маала на селото Козјак.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 428-446. ISBN 9989-649-28-6.