Список на археолошки наоѓалишта во Струшко

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Струшко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Струга и Општина Вевчани. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Безово Струга Св. Димитрија сакрален објект доцноантичко време
Биџево Струга Гробишта некропола среден век
Богојци Струга Гробишта некропола доцен среден век
Црква сакрален објект и некропола среден век
Бороец Струга Бигор некропола доцен среден век
Градиште градиште среден век
Манастириште сакрален објект доцен среден век
Мартини Села населба среден век
Црквиште сакрален објект доцен среден век
Брчево Струга Беговиште населба среден век
Буринец Струга Бурлица населба доцен среден век
Кале утврдена населба железно време и среден век
Црквиште сакрален објект среден век
Вевчани Вевчани Бели Брег осамен објект среден век
Бојкоска Браненица населба доцноантичко време
Исмаилова Црква населба и некропола доцноантичко време
Плешец населба неолитско и железно време
Враништа Струга Горна Црква некропола римско време
Долно Ливаѓе населба неолитско време
Кортиниче населба римско време
Кралој Загони населба неолитско време
Ливатче населба неолитско и бронзено време
Св. Атанасија црква и гробишта доцен среден век
Св. Богородица сакрален објект среден век
Црквени Ливади населба неолитско и бакарно време
Шумски Ливади населба неолитско и бакарно време
Горно Татеши Струга Бегова Нива - Ќеле населба доцноантичко време
Горна Ливада некропола доцен среден век
Кале утврдување римско време
Петкова Нива населба доцноантичко време
Црква населба доцноантичко време
Штрати населба доцноантичко време
Делогожди Струга Во Дворот на Фејзо Кемо пат римско време
Градиште - Кале населба со утврдување железно, хеленистичко и римско време
Падарница населба хеленистичко и римско време
Св. Илија некропола архајско, хеленистичко и римско време и среден век
Црско - Црква сакрален објект среден век
Чинар - Џамија црква и некропола среден век
Добовјани Струга Аниште црква старохристијанско време
Плачи Круша населба и некропола хеленистичко и римско време
Долна Белица Струга Арангел црква и некропола среден век
Краста населба железно време
Св. Петка црква среден век
Долно Татеши Струга Црква црква среден век
Драслајца Струга Драслајца осамен наод римско време
Дренок Струга Манастирец сакрален комплекс доцен среден век
Св. Спас црква среден век
Заграчани Струга Бабуш населба доцноантичко време
Во Селото населба доцноантичко време
Св. Спас сакрален објект доцен среден век
Збажди Струга Добра Вода - Бела Вода топилница среден век
Црквиште - Манастирец сакрален објект среден век
Јабланица Струга Кале утврдување римско време
Калишта Струга Калишта населба бакарно време
Краста утврдување римско време
Лозја - Бузелица осамен наод доцноантичко време
Манастир Св. Богородица осамен наод римско време
Св. Никола црква и некропола среден век
Корошишта Струга Герамидница населба доцноантичко време
Главина црква и некропола среден век
Гробишта - Чифлик населба и некропола доцноантичко време
Кале утврдена населба железно и доцноантичко време и среден век
Латинска Црква сакрален објект доцноантичко време
Расница населба доцноантичко време
Шаркуецка црква и некропола среден век
Шекеими црква среден век
Лабуништа Струга Градиште - Кале утврдување среден век
Ливада Струга Калдрма некропола римско време
Локов Струга Закамен населба среден век
Красје населба среден век
Манастирец сакрален комплекс среден век
Луково Струга Латинска Црква црква и некропола среден век
Орео населба бронзено, железно и римско време
Мали Влај Струга Градиште утврдена населба среден век
Св. Илија црква доцен среден век
Св. Недела црква среден век
Мислешево Струга Пречиста црква и некропола среден век
Св. Климент црква и некропола среден век
Мислодежда Струга Долна Црква некропола доцен среден век
Сред Село некропола доцноантичко време
Црква црква и некропола среден век
Модрич Струга Градиште утврдена населба со подградие; населба доцноантичко време; среден век
Мороишта Струга На Гробишта некропола среден век
Св. Спас црква и некропола среден век
Нерези Струга Латинско Дабје - Манастир Св. Никола црква и некропола среден век
Љупчо Брдо црква среден век
Св. Ѓорѓи црква среден век
Св. Спас некропола среден век
Чука црква и некропола доцен среден век
Ново Село Струга Герамидница населба доцноантичко време
Црква - Гробишта некропола среден век
Октиси Струга Вајтос - Градиште утврдена населба раноантичко и римско време
Гончаровска Куќа некропола доцноантичко време
Градиште утврдена населба среден век
Св. Атанасија црква и некропола среден век
Св. Врачи црква среден век
Св. Димитрија црква среден век
Св. Никола базилика старохристијанско време
Пискупштина Струга Кале населба среден век
Подгорци Струга Сред Село некропола доцноантичко време
Црква црква и некропола среден век
Присовјани Струга Кула - Градиште утврдена населба доцноантичко време
Металица населба среден век
На Црков некропола доцен среден век
Селишта црква среден век
Радожда Струга Калдрма пат римско време
Св. Арангел - Пештерна Црква пештерна црква доцен среден век
Радолишта Струга Камен Мост - Опале населба; некропола неолитско време; железно време
Радолишта населба доцноантичко време
Цигански Гробишта базилика; некропола старохристијанско време; ран среден век
’Ржаново Струга Голем Кутел населба среден век
Дебелица населба доцноантичко време
Добра Слива населба среден век
Струга Струга Дупен Камен некропола хеленистичко време
Струга населба и некропола хеленистичко и римско време и среден век
Устие на Дрим населба неолитско и бакарно време
Ташмаруништа Струга Главје населба и топилница среден век
Градиште утврдена населба римско време
Млака сакрален објект и некропола доцноантичко време
На Чука сакрален објект старохристијанско време
Св. Димитрија сакрален објект доцноантичко време
Св. Мартиниј сакрален објект доцноантичко време
Франгово Струга Кадри Црква црква среден век
Машра некропола доцен среден век
Троња некропола среден век
Фириште - Петрин Дол населба и некропола хеленистичко и римско време
Џепино населба и некропола римско време
Шум Струга Арапски Гробишта некропола хеленистичко време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 389-400. ISBN 9989-649-28-6.