Список на археолошки наоѓалишта во Гостиварско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошки наоѓалишта во Гостиварско,[1] претежно опфаќајќи ги општините Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуше.

Населено место Име Општина Тип Период
Балин Дол Марена Гостивар населба доцна антика
Папрадиште Гостивар населба римско време
Беловиште Копач Гостивар населба римско време
Св. Спас Гостивар вила рустика доцна антика
Богдево Динговска Црква Маврово и Ростуше црква среден век
Врапчиште Брца Врапчиште некропола доцна антика
Градиште Врапчиште населба доцна антика
Тумба Врапчиште некропола среден век
Ограда Врапчиште населба и некропола доцноантичко време
Топлишница Врапчиште населба и некропола доцноантичко време
Врбен Кожа - Лесков Дол Маврово и Ростуше сакрален објект среден век
Врбјани Камења на Стара црква Маврово и Ростуше црква среден век
Вруток Бигор - Св. Мина Гостивар некропола среден век
Лазови Гостивар црква и некропола среден век
Селиште Гостивар населба среден век
Галате Гладница - Топлички Извори Врапчиште населба и некропола доцноантичко време
Градиште Врапчиште населба железно и римсмо време
Горна Бањица Врбјанско Маало Гостивар некропола среден век
Градиште Гостивар населба железно време доцна антика
Горна Ѓоновица Ѓоновичко Кале Гостивар населба римско време и среден век
Ѕвезда Гостивар неселба римско време
Горно Јеловце Будимов Гроб Гостивар некропола среден век
Гостивар Железничка Станица Гостивар депо на монети среден век
Св. Никола Гостивар некропола среден век
Градец Голема Чешма Врапчиште црква и некропола среден век
Градиште Врапчиште градиште римско време и среден век
Поточане Врапчиште населба среден век
Тумба Врапчиште фортификација римско време
Црквиште Врапчиште црква и некропола среден век
Дебреше Горни Крст Гостивар црква и некропола среден век
Горни Ропаич Гостивар црква и некропола среден век
Долни Крст Гостивар црква и некропола среден век
Жубовски Пат Гостивар некропола среден век
Зилбов Гроб Гостивар некропола среден век
Кале Гостивар населба железно и римско време
Св. Богородица Гостивар црква и некропола среден век
Спас Гостивар црква и некропола среден век
Сред Село Гостивар црква и некропола среден век
Стражник Гостивар некропола бронзено време
Чатал Гостивар населба доцна антика
Чифлик Гостивар некропола доцна антика
Добри Дол Ливадиче Врапчиште некропола среден век
Молака Врапчиште утврдување среден век
Православни Гробишта Врапчиште некропола среден век
Сред Село Врапчиште депо на монети среден век
Долна Бањица Гродаица Гостивар некропола доцноантичко време
Пусто Лозје Гостивар некропола среден век
Црквиште Гостивар некропола среден време
Долна Ѓоновица Џамија Гостивар некропола среден век
Ѓурѓевиште Кај Школото Врапчиште некропола среден век
Православни Гробишта Врапчиште некропола среден век
Стари Лозја Врапчиште осамен наод римско време
Железна Река Гробишта Гостивар некропола доцна антика
Рудниче Гостивар населба и топилнива доцна антика и среден век
Црквиче Гостивар црква и некропола среден век
Жировница Манастир Маврово и Ростуше населба, сакрален објект и некропола среден век
Поповци Маврово и Ростуше црква и некропола среден век
Жужње Пат Маврово и Ростуше некропола среден век
Здуње Големо Градиште Гостивар градиште доцна антика и среден век
Л’гои Гостивар некропола доцна антика
Рудина Гостивар населба доцна антика
Зубовце Пандилова Тумба Врапчиште населба неолит
Пилигринци Врапчиште населба среден век
Св. Марија Врапчиште некропола среден век
Фиќуровци Врапчиште некропола среден век
Јанче Песогорица Маврово и Ростуше населба среден век
Св. Илија Маврово и Ростуше некропола среден век
Св. Петар Маврово и Ростуше црква и некропола среден век
Калиште Мемски Гробишта Врапчиште некропола среден век
Орман Врапчиште населба и топилница доцна антика
Соколец Врапчиште населба железно и доцноантичко време
Стојанов Камен Врапчиште црква и некропола среден век
Црква Врапчиште црква и некропола среден век
Кракорница Црквиште Маврово и Ростуше накропола среден век
Куново Бркињо Гостивар населба среден век
Лазарополе Главино Село Маврово и Ростуше населба и некропола среден век
Јаворска Вода Маврово и Ростуше населба и некропола железно време и среден век
Јама Маврово и Ростуше фортификација среден век
Каптажа Маврово и Ростуше некропола среден век
Оралиште Маврово и Ростуше некропола среден век
Ломница Православни Гробишта Врапчиште некропола доцен среден век
Маврово Св. Никола Маврово-Ростиша некропола доцен среден век
Шаркоски Рид Маврово-Ростиша црква и некропола среден век
Митрој Крсти Грнчаре Гостивар населба среден век
Неготино Под Јазот Врапчиште населба римско
Село Врапчиште некропола среден век
Сред Село Врапчиште населба доцна антика
Христијански Гробишта Врапчиште некропола среден век
Ново Село Крст Маврово и Ростуше црква и некропола доцен среден век
Св. Ѓорѓија Маврово и Ростуше црква доцен среден век
Св. Петка Маврово и Ростуше црква и некропола доцен среден век
Падалиште Ветерник Гостивар тумул железно време
Пожаране Катрање Врапчиште населба, црква и некропола среден век
Царева Чешма Врапчиште некропола доцен среден век
Присојница Градиште Маврово и Ростуше населба среден век
На Црков Маврово и Ростуше црква среден век
Ограѓе Маврово и Ростуше некропола среден век
Урдобар Маврово и Ростуше некропола среден век
Равен Равенско кале Гостивар населба и некропола доцна антика и среден век
Рибница Гробишта од Конде Маврово и Ростуше црква среден век
Црква Маврово и Ростуше населба и некропола среден век
Ростуше Дубје Маврово и Ростуше некропола среден век
Св. Јован Бигорски Маврово и Ростуше црква среден век
Св. Богородица Маврово и Ростуше црква и некропола среден век
Сенокос Сенокоска црква Врапчиште црква и некропола среден век
Симница Кај Црквата Гостивар црква и некропола среден век
Манастир Гостивар црква и некропола среден век
Србиново Анови Гостивар црква и некропола среден век
Баловско Маало Гостивар некропола доцна антика
Ѕвездино Кале Гостивар населба римско време и доцна антика
Самоков Гостивар рударска населба среден век
Црква Гостивар црква и некропола среден век
Сретково Јела Маврово и Ростуше населба и некропола среден век
Крстови Маврово и Ростуше некропола среден век
Реџов Гроб Маврово и Ростуше фортификација среден век
Сотка Маврово и Ростуше некропола среден век
Топлица Калиполе Врапчиште некропола среден век
Тресонче Кадиевци Маврово и Ростуше некропола среден век
Петрева Ливада Маврово и Ростуше некропола среден век
Римски Гробишта Маврово и Ростуше некропола среден век
Трново Пеклиште Гостивар црква и некропола среден век
Тумчевиште Долни Ограѓе Гостивар населба римско време
Манастириште Гостивар викус и црква доцна антика и старохристијанско време
Форино Глаица Гостивар населба доцна антика
Калдрма Гостивар населба среден век
Леска Гостивар населба среден век
Рудина Гостивар населба и некропола доцна антика
Селиште Тетово населба среден век
Томе Брез Тетово некропола и тумул среден век
Церово Билјаново Црквиче Маврово и Ростуше некропола среден век
Гробишта Маврово и Ростуше некропола среден век
Крст Маврово и Ростуше некропола среден век
Липа Маврово и Ростуше населба и некропола среден век
Чајле Ветва Црква Гостивар црква и некропола среден век
Градиште Гостивар населба железно време и доцна антика
Јурија Гостивар населба среден век
Чегране Сумурдеш Гостивар населба среден век

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.