Список на археолошки наоѓалишта во Струмичко

Од Википедија — слободната енциклопедија
Цареви Кули
Струмин Гроб

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Струмичко[1]. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име Општина Тип Период
Ангелци Страната Василево населба неолит
Бајково Горно градиште Ново Село населба среден век
Баница Баница Струмица некропола доцна антика
Мерата Струмица терма доцна антика
Свети Ѓорги Струмица црква среден век
Струмин Гроб Струмица гроб среден век
Банско Банско Струмица населба римски период
Бела Вода Струмица некропола доцна антика
Врелото Струмица депо за монети доцна антика
Градиште Струмица фортификација доцна антика
Дервиш Струмица некропола доцна антика
Каптажа Струмица некропола антика
Китка Струмица населба антика
Моноспитовски лозја Струмица некропола доцна антика
Под тврдината Китка Струмица некропола доцна антика
Црква „Св. 40 Севастиски маченици“ Струмица некропола среден век
Бања Банско Струмица терма доцна антика
Барбарево Горно Ориште Ново Село населба/некропола римско време
Белотино Јанци Струмица населба римско време
Варварица Градиште Василево градиште доцна антика
Вељуса Блатни пат Струмица некропола римско време
Кастровица Струмица населба среден век
Градиште Струмица населба доцна антика
Чифутка Струмица населба доцна антика
Чука Струмица населба среден век
Висока Маала Пилат Василево градиште доцна антика
Владиевци Русевица Василево населба доцна антика
Водоча Водочки цркви Струмица црковен комплекс среден век
Кулите Струмица тврдина доцна антика
Селиште Струмица населба доцна антика
Тиверија Струмица населба римско време
Габрово Под Струмица населба/некропола доцна антика
Помен Струмица населба доцна антика
Црква Свети Арангел Струмица црква среден век
Црква Света Богородица Струмица црква среден век
Црква Свети Ѓорги Струмица црква среден век
Гечерлија Тумба Босилово населба римско време
Градошорци Вадата Василево населба римско време
Добрејци Мешакл’к Струмица населба доцна антика
Доброшинци Блок на ЗИК Василево населба доцна антика
Крсла Василево населба доцна антика
Тумба Василево населба доцна антика
Дрвош Долно градиште Босилово населба среден век
Мало градиште Босилово населба доцна антика
Селиште Босилово населба/некропола среден век
Тумба Босилово могила римско време
Ушите Босилово населба римско време
Чешмина Глава Босилово населба римско време
Тумба Босилово населба римско време
Дукатино Градиште Василево населба римско време
Калата Василево населба римско време
Селиште Василево населба доцна антика
Чуј Петел Василево населба доцна антика
Едрениково Пашаларка Василево населба доцна антика
Зубово Могила Ново Село могила римско време
Иловица Варница Босилово градиште доцна антика
Гробишта Босилово населба доцна антика
Варница Босилово градиште доцна антика
Крива Топола Босилово населба римско време
Крст Босилово могила римско време
Куши Тумба Босилово населба доцна антика
Црквите Босилово некропола римско време
Колешино Свети Спас Ново Село градиште доцна антика
Костурино Василица Чука Струмица градиште римско време
Растурен Брег Струмица депо на монети римско време
Прогон Струмица населба доцна антика
Орниче Струмица населба неолит
Кушкулија Готен Василево некропола среден век
Мокриево Црква Свети Илија Ново Село црква среден век
Кула Пирго Ново Село црква среден век
Мокрино Крај Ново Село некропола среден век
Селски Гробишта Ново Село црква среден век
Тумба Ново Село некропола римско време
Ќерамидарка Ново Село населба римско време
Нова Маала Грамада Василево населба доцна антика
Мангала Василево населба доцна антика
Ново Коњарево Градиште Ново Село населба доцна антика
Селска нива Ново Село населба доцна антика
Црквичка Ново Село населба/среден век доцна антика
Ново Село Бел Рид Ново Село населба доцна антика
Градиште Ново Село населба доцна антика
Коштуница Ново Село могила римско време
Новоселско Депо Ново Село депо среден ред
Селиште Ново Село населба бакарно време
Сушица Ново Село населба неолит
Чука Ново Село населба доцна антика
Шопов Рид Ново Село могила римско време
Петралинци Гробишта Босилово непознато римско време
Пиперево Тарласи Василево населба доцна антика/среден век
Попчево Градиште Струмица населба доцна антика
Манастир Струмица населба доцна антика
Црква Струмица непознато римско време
Радичево Грамади Василево населба доцна антика
Рич Марна Скрка Струмица населба доцна антика
Ченчиште Струмица населба доцна антика
Сарај Гаскарник Босилово населба доцна антика
Седларци Киров Рид Василево населба доцна антика
Смолари Русикска чешма Ново Село населба доцна антика
Старо Коњарево Голема Трпеза Ново Село населба неолит
Градиште Ново Село населба доцна антика
Кале Ново Село градиште доцна антика
Соколче Ново Село населба доцна антика
Сред Село Ново Село некропола римско време
Стиник Стари Стиник Ново Село населба доцна антика
Струмица Градско паркче Струмица некропола доцна антика
Марково Кале Струмица населба/некропола римско време
Мачук Струмица палата доцна антика
Катастарска парцела 3730 Струмица некропола доцна антика
Орта џамија Струмица црква/џамија/музеј среден век
Самарница Струмица некропола римско време
Црква “Св. Петнаесет тивериополски маченици“ Струмица комплекс цркви римско време
Тивериопол Струмица населба доцна антика
Цареви кули Струмица тврдина доцна антика
Сушево Граница Василево населба доцна антика
Манастир Василево базилика рано христијанство
Сушица Искрово Ново Село населба/некропола доцна антика
Козарник Ново Село населба доцна антика
Требичино Дервен Василево населба доцна антика
Дрибол Василево населба доцна антика
Требичино Василево населба доцна антика
Хамзали Говедарник Босилово населба доцна антика
Тумба Босилово населба доцна антика
Чанаклија Градиште Василево населба доцна антика
Мездра Василево населба доцна антика
Штука Тумба Босилово населба доцна антика
Црквиште Босилово градиште доцна антика

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.