Список на археолошки наоѓалишта во Светиниколско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Светиниколско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Свети Николе и Општина Лозово во Овчеполието. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Алакинци Свети Николе Зелено Чукарче населба римско време
Преко Дол населба римско време
Св. Богородица црква среден век
Св. Илија црква среден век
Амзабегово Свети Николе Барутница населба; вила рустика неолитско време; римско време
Селото населба среден век
Сусерка населба неолитско време
Арбасанци Свети Николе Ќерамидница населба и некропола доцноантичко време
Црквиште црква и некропола среден век
Аџибегово Лозово Могила могила-некропола доцноантичко време
Шарланди населба и некропола среден век
Аџиматово Лозово Арсов Кладенец вила рустика доцноантичко време
Колиба Баир населба и некропола доцноантичко време
Куричаир - Суви Ливади водовод римско време
Богословец Свети Николе Градешка Чешма населба и некропола римско време
Џиванка некропола доцноантичко време
Буриловци Свети Николе Пинговски Гробишта некропола среден век
Судички Пат населба доцноантичко време
Горно Ѓуѓанци Свети Николе Градиште градиште доцноантичко време
Кушевски Трла населба и некропола доцноантичко време
Пуста Црква црква среден век
Горно Црнилиште Свети Николе Во Селото некропола доцноантичко време
Домус Бунар вила рустика римско време
Јака Трла населба римско време
Карагерен некропола среден век
Горобинци Свети Николе Баничин Дол - Дејчина Круша црква и некропола среден век
Градиште градиште среден век
Караул градиште доцноантичко време
Коџакарач некропола доцноантичко време
Мамутница градиште доцноантичко време
Осое населба доцноантичко време
Руг Баир населба неолитско време
Селеново населба и некропола римско време
Делисинци Свети Николе Градиште градиште римско време
Д’лга Ричка населба и некропола среден век
Сред Село осамен наод римско време
Ќунче населба римско време
Долно Ѓуѓанци Свети Николе Градиште утврдување доцноантичко време
Грамади населба со некропола римско време
Грнчар населба и некропола хеленистичко време
Ковчези светилиште и некропола доцноантичко време
Корболе тумули железно време
Латинска Црква - Пусто Валевци црква и некропола доцен среден век
Св. Никола осамени наоди римско време
Долно Црнилиште Свети Николе Ѓеренџе населба доцноантичко време
Кади Аргач населба и некропола доцноантичко време
Трн водовод римско време
Дорфулија Лозово Ашин Кајлан Клар водовод римско време
Ески Евлер населба римско време
Мешакл’к Дере некропола доцноантичко време
Џамалџуик некропола доцноантичко време
Шести Рид водовод римско време
Ѓуземелци Лозово Голем Рид населба доцноантичко време
Св. Ѓорѓи - Бела Црква осамен наод римско време
Ќерамидница населба неолитско и доцноантичко време
Црна Црква црква и некропола среден век
Чифлик населба среден век
Ерџелија Свети Николе Бела Чука водовод римско време
Крушка населба доцноантичко време
Ќупче - Буњиште населба неолитско време
Кадрифаково Свети Николе Горни Ливади населба римско време
Црквиче населба доцноантичко време
Каратманово Лозово Вршник - Џамалџиски Гробишта населба, базилика и некропола доцноантичко време
Думанлија населба римско време
Машатл’к некропола римско време
Срма населба со некропола доцноантичко време
Кишино Лозово Клисе Једиги црква среден век
Кнежје Свети Николе Билазора утврдена населба (град) железно и доцноантичко време
Над Бавчи населба доцноантичко време
Крушица Свети Николе Колева Чешма црква и некропола среден век
Рид црква старохристијанско време
Св. Дух осамен наод римско време
Св. Спас осамени наоди римско време
Стара Црква црква и некропола среден век
Лозово Лозово Ливади - Огради населба неолитско и римско време
Старо Село - Ќоочун населба неолитско време
Макреш Свети Николе Црквиште црква со некропола среден век
Малино Свети Николе Градиште градиште доцноантичко време и среден век
Малино осамен наод римско време
Поза Рид - Шољеви Камења населба доцноантичко време
Св. Спас некропола среден век
Св. Стефан осамен наод римско време
Цигански Гробишта некропола среден век
Црвена Стена неропола доцноантичко време
Мездра[а] Свети Николе Долги Рид могила римско време
Корито Страна водовод доцноантичко време
Нова Мездра населба доцноантичко време
Широко Поле населба и некропола доцноантичко време
Мечкуевци Свети Николе Градиште утврдена населба железно, хеленистичко и римско време
Средни Рид - Минџево Чукарче вила рустика (?) римско време
Милино Лозово Бресје населба неолитско време
Сува Река некропола среден век
Мустафино Свети Николе Немашница - Рамниште населба римско време
Пиринџа населба бронзено време
Турски Гробишта населба и некропола римско време
Ќерамидница населба доцноантичко време
Узун Мери населба палеолитско време
Немањици Свети Николе Алин Дол населба неолитско и римско врме
Ветрен некропола железно време
Вреж населба неолитско време
Градиште утврдена населба железно време
Дабица населба и некропола римско време
Зелена Чукарка - Јокуш населба и некропола римско време
Јокуш некропола римско време
Мишевска Воденица вила рустика римско време
Старо Село населба и некропола среден век
Црквиште населба и некропола римско време
Орел Свети Николе Градиште утврдена населба железно време
Долни Ливади могила римско време
Ѕидини могила римско време
Лиманова Корија некропола железно време (?)
Патетино Свети Николе Гробишта црква и некропола среден век
Пеширово Свети Николе Аргач - Секир Тепе тумул железно време
Брегот некропола доцноантичко време
Говедаров Камен светилиште и тумул древно? и железно време
Шадија некропола доцноантичко време
Преод Свети Николе Авлии населба римско време
Големи Камења некропола доцноантичко време
Горни Лозја - Пударница населба доцноантичко време
Орашки Камен населба и некропола доцноантичко време
Преод осамени наоди римско време
Соколовец - Лисичји Дол населба и некропола доцноантичко време
Ќерамиди населба доцноантичко време
Црвеници населба среден век
Ранченци Свети Николе Бошкова Црква црква среден век
Желковец населба доцноантичко време
Петрилово вила рустика доцноантичко време
Сталеви Трници населба доцноантичко време
Црквиште црква и некропола среден век
Шутевец некропола среден век
Сарамзалино Лозово Браница населба римско време
До Селото тумул железно време
Јасика водовод римско време
Мера некропола среден век
Свети Николе Свети Николе Антарла - Бела Чука населба доцноантичко време
Долни Бавчи населба римско време
Долно Маало - Чамушово вила рустика римско време
Дудин Дол населба со некропола римско време
Ѓурче могила римско време
Медово Аниште населба и некропола доцноантичко време
Рудина населба римско време
Свети Николај црква среден век
Свети Спас некропола доцноантичко време
Свети Стефан црква среден век
Сулејманец населба и некропола римско време
Сопот Свети Николе Балева Чешма - Аниште населба доцноантичко време
Крстовец некропола среден век
Медарови Трла могила римско време
Попови Ливади - Стара Црква населба и некропола среден век
Сопот осамени наоди римско време
Стануловци Свети Николе Бара - Длабоки Пат населба и некропола среден век
Бели Брег населба доцноантичко време
Стањевци Свети Николе Грамади населба доцноантичко време
Манево Трло населба среден век
Орљак - Селиште населба и некропола среден век
Под Кукуноса населба со некропола римско време
Римски Бунар некропола доцноантичко време
Селиште некропола среден век
Слатина могила римско време
Слатина цистерна римско време
Строиманци Свети Николе Градиште утврдена населба доцноантичко време
Св. Никола црква со некропола среден век
Селиште населба доцноантичко време
Трстеник Свети Николе Барковица населба доцноантичко време
Градиште утврдена населба доцноантичко време и среден век
Ѓуришки Манастир осамен наод римско време и среден век
Ѓуришки Манастир - Венец гроб доцноантичко време
Латински Гробишта некропола среден век
Селиште населба римско време
Средно Градиште некропола доцноантичко време
Стара Црква црква среден век
Ќоселари Лозово Банка Трла населба, базилика и некропола доцноантичко време
Јурутлук населба неолитско време
Крангова Бавча населба и некропола доцноантичко време
Манастир населба и црква среден век
Машатл’к некропола среден век
Над Чешма населба неолитско, хеленитичко и римско време

Белешки[уреди | уреди извор]

^ а. Во изворот наоѓалиштата се наведени одделно за Нова Мездра и Стара Мездра, но тие денес не постојат како посебни села. Затоа, нивните наоѓалишта се ставени заеднички под Мездра. Територијата на Нова Мездра денес влегува во атарот на с. Сопот.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 345–361. ISBN 9989649286.