Список на археолошки наоѓалишта во Кумановско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кумановско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на териториите на Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане и Општина Липково. Наоѓалиштата се подредени по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот може да не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Агино Село Куманово Мало Саранлија населба неолитско и римско време
Романовско Поле населба железно и римско време
Алгуња Старо Нагоричане Манастирче сакрален објект среден век
Селиште населба (викус) римско време
Аљинце Старо Нагоричане Коселица населба римско време
Арбанашко Старо Нагоричане Врбица некропола среден век
Бајловце Старо Нагоричане Блатец населба и некропола среден век
Високо градиште среден век
Далјан Бозовиќ некропола среден век
Рамњанска Драка населба среден век
Бедиње Куманово Градиште населба железно време
Белановце Липково Белановце гроб доцноантичко време
Бељаковце Куманово Еленец населба римско време
Мало Градиште утврдена населба римско време
Мидел црква со некропола среден век
Св. Петка сакрален објект среден век
Биљановце Куманово В’рла Страна сакрален објект среден век
Дервен - Стамболиски Пат викус римско време
Кале - Врбица градиште среден век
Краста сакрален објект (митреум) римско време
Леска населба среден век
Вак’в Куманово Боцеви Бресја населба римско време
Ваксинце Липково Горубинце Црква населба римско време
Винце Куманово Дренче населба доцноантичко време
Јазбина населба доцноантичко време
Кале - Врбица тврдина среден век
Леска населба среден век
Црквиште викус; црква доцноантичко време; среден век
Виштица Липково Резина населба среден век
Црква црква среден век
Војник Старо Нагоричане Гробишта - Гробље тумул железно време
Петриково населба и некропола римско време
Габреш Куманово Тумба населба римско време
Горно Коњаре Куманово Куп населба римско време
Мала Корија - Копитњак населба предримско и римско време
Речица населба и некропола римско време
Градиште Куманово Градишки В’р населба; утврдено градиште бакарно време; доцноантичко време
Лиска населба римско време
Св. Ѓорѓи црква старохристијанско време
Трнци населба римско време
Ќерамидница населба среден век
Чукаре некропола римско време
Дејловце Старо Нагоричане Лозја осамен наод доцноантичко време
Длабочица Старо Нагоричане Длабочица населба среден век
Д’лга Куманово Огражди населба неолитско време
Добрача Старо Нагоричане Горно Селиште населба среден век
Доброшане Куманово Аниште населба (викус) доцноантичко време
Дервен населба римско време
Краста сакрален објект (митреум) доцноантичко време
Момина Бавча утврдена населба доцноантичко време
Орловац утврдување доцноантичко време
Довезенце Куманово Стара Црква населба; утврдување; црква со некропола праисторија; доцноантичко време; среден век
Долно Коњаре Куманово Бело Брдо населба римско време
Долно Коњаре депо на монети византиско време
Јуручки Гробишта населба римско време
Мајоров Бунар вила рустика римско време
Драгоманце Старо Нагоричане Гарвани Камен некропола среден век
Гладница некропола доцноантичко време
Селиште населба римско време
Думановце Липково Градски Дол населба римско време
Манастир Св. Богородица осамени наоди римско време
Селиште викус римско време
Живиње Куманово Островица осамени наоди брозено време
Св. Петка црква среден век
Зубовце Куманово Гуштерица населба римско време
Смркови објект доцноантичко време
Јачинце Куманово Селиште населба среден век
Канарево Старо Нагоричане Голо Брдо населба железно и доцноантичко време
Град утврдена рударска населба доцноантичко време и среден век
Орљак кастел доцноантичко време
Карабичане Куманово Кулица градиште римско време
Маслинке црква среден век
Св. Троица црква и некропола среден век
Клечевце Куманово Јачински Пат населба римско време
Калиште населба железно време
Клечевце (Клечовце) осамен наод римско време
Орловац - Рамниште тврдина доцноантичко време
Црквиште базилика и терма (бања) старохристијанско, римско време и среден век
Коинце Старо Нагоричане Селиште населба среден век
Студено Кладенче некропола римско време
Кокино Старо Нагоричане Кокино мегалитска опсерваторија раноброзено време
Колицко Куманово Трпеза - Ѕидини населба со некропола римско време
Куманово Куманово Бел Брег некропола железно време
Куманово (релјеф) осамен наод римско време
Куманово (ара) осамен наод римско време
Кучкарево Куманово Гробишта некропола среден век
К’шање Куманово Илинден некропола доцноантичко време
Липково Липково Брана I населба доцноантичко време
Глаучица населба железно и раноантичко време
Кисела Вода населба хеленистичко и римско време
Лојане Липково Гури Крис рудник римско време (?)
Лојане - Среде Село некропола доцноантичко време
Лопате Куманово Амам населба неолитско време
Дрезга населба и некропола римско време
Лопате некропола римско време
Прибовце населба брозено и доцноантичко време
Лукаре Липково Луксаре сакрален објект среден век
Макреш Старо Нагоричане Градиште населба бакарно, железно и раноантичко време
Петрково некропола римско време
Св. Јован некропола среден век
Црквиште црква среден век
Матејче Липково Василево Градиште градиште среден век
Селиште населба среден век
Младо Нагоричане Старо Нагоричане Вуевска Карпа мегалитско светилиште од неолитско до железно време
Градиште населба железно време
Грамада некропола римско време
Јумерово вила рустика римско време
Костоперска Карпа населба од праисториско време до среден век
На Брег населба неолитско време
Поканци - Селце населба среден век
Среѓеница населба и некропола среден век
Ќурчиска Карпа населба од праисториско време до среден век
Шантанов Камен населба среден век
Мургаш Куманово Витанова Башта црква и некропола среден век
Грамади - Мургашки Лозја населба римско време
Кула градиште римско време
Никуљане Старо Нагоричане Глава - Извор населба среден век
Гумништа населба среден век
Муртин Дол некропола среден век
Никуштак Липково Баре населба среден век
Гувишта наелба доцноантичко време
Кодра Зулфи населба неолитско време
Путарница населба римско време
Црква некропола среден век
Чибук Чешма - Аништа населба неолитско време
Новосељане Куманово Жути Камен - Чилак населба римско време
Цервак - Црница населба доцноантичко време
Облавце Старо Нагоричане Живуша населба среден век
Селишта - Самари населба доцноантичко време
Црепњарке населба доцноантичко време
Опае Липково Мало Опае некропола доцноантичко време
Папушина населба римско време
Орах Старо Нагоричане Аниште населба среден век
Градиште градиште римско време
Грамади населба доцноантичко време
Дрезга населба неолитско време
Рајници населба доцноантичко време
Стубол населба раноантичко и хеленистичко време
Орашац Куманово Буљабашица населба римско време
Вучева Варница некропола доцноантичко време
Гробишта некропола римско време
Јеѓупка населба доцноантичко време
Калиште градиште римско време
Коњарник населба железно време
Селиште населба римско време
Црквиште сакрален објект среден век
Чајково - Дрезга населба римско време
Оризари Липково Беловина некропола римско време
Отља Липково Отљански Врби осамен наод римско време
Пезово Куманово Вукосија населба брозено, раножелезно, хеленистичко и доцноантичко време
Пелинце Старо Нагоричане Борова Чука некропола среден век
Градиште населба бронзено, железно и раноантичко време
Ковачевец населба железно време
Нишинци населба неолитско време (?)
Св. Арангел сакрален објект среден век
Св. Никола сакрален објект среден век
Проевце Куманово Бања населба среден век
Сред Село населба и некропола среден век
Пузајка Старо Нагоричане Бели Брег населба доцноантичко време
Лашац населба римско време
Стари Крст сакрален објект среден век
Пчиња Куманово Белуш населба римско време
Градиште градиште доцноантичко време
Манастир утврдена населба и некропола среден век
Мијашки Рид некропола железно време
Св. Архангел некропола римско време
Селце градиште среден век
Славиште - Гропче населба и некропола среден век
Стари Јаз некропола доцноантичко време
Црквиште населба железно и римско време
Режановце Куманово Градина утврдена населба железно време
Сред Село населба железно време
Руѓинце Старо Нагоричане Веља Страна населба железно време
Градиште утврдена населба доцноантичко време
Големо Рамниште населба среден век
Медведица населба среден век
Скачковце Куманово Бела Вода населба и некропола среден век
Брекче населба железно време
Варница населба римско време
Ѕидини населба римско време
Ливада населба среден век
Селиште населба железно време
Ќерамидница населба римско време
Слупчане Липково Кале градиште доцноантичко време
Плачковица населба римско време
Сопот Куманово Голем Кладенец - Јуручки Гробишта сакрален објект и некропола среден век
Заптиски Кладенец населба доцноантичко време
Старо Нагоричане Старо Нагоричане Бранчевица населба железно и римско време
Манастир Св. Ѓорѓија осамен наод римско време
Плошка некропола среден век
Под Селото населба доцноантичко време
Стрезовце Старо Нагоричане Калиште градиште доцноантичко време
Стрновац Старо Нагоричане Смрковец населба среден век
Чуки населба доцноантичко време
Студена Бара Куманово Османов Дол населба доцноантичко време
Св. Богородица осамен наод римско време
Табановце Куманово Бежине населба римско време
Падалиште населба римско време
Црквиште - Костурац населба среден век
Џабинка - Аништа објект среден век
Тромеѓа Куманово Голо Брдо населба среден век
Гробишта населба и некропола среден век
Црно Поле населба праисториско време
Умин Дол Куманово Ујаново Брдо населба среден век
Челопек Старо Нагоричане Добросељане населба римско време
Кула населба; кастел со некропола праисторија; доцноантичко време
Пузалка некропола римско време
Св. Богородица некропола среден век
Черкези Куманово Гробишта населба среден век
Четирце Куманово Матичански Згради населба железно и римско време
Селиште - Четирски Рид населба римско време
Шупљи Камен Куманово Горно Маало населба римско време
Црвен Рид осамен објект римско време
Џебеџиска Страна населба доцноантичко време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 204–224. ISBN 9989649286. (Напомена: некои од местата во изворот се наведени според поранешно име или по неофицијална правописна варијанта.)