Список на археолошки наоѓалишта во Битолско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Поглед на остатоците од Хераклеја Линкестидска

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Битолско,[1][2] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Битола, Новаци и Могила. Можно е списокот да е нецелосен.

Име
Населено место Општина Тип Период
Тепиџик Алинци Могила населба неолитско време
Арбасиновец Балдовенци Новаци населба железно време
Отажна Маала Барешани Битола населба римско време
Селиште Барешани Битола населба и некропола хеленистичко, римско време и среден век
Слатина Барешани Битола населба римско време
Тумба Барешани Битола населба бронзено време
Самовили Бач Новаци населба и некропола римско време
Тумба Бач Новаци населба бронзено време
Висои Беранци Могила тумул железно време
Воден Дол Беранци Могила некропола римско време
Грабечка Река Беранци Могила населба хеленистичко и римско време
Градиште Беранци Могила населба доцноантичко време
Женски Дол Беранци Могила некропола доцноантичко време
Плочи Беранци Могила населба и некропола римско време
Ристов Кладенец Беранци Могила некропола доцноантичко време
Црквиште Беранци Могила некропола раноантичко и хеленистичко време
Шукаловец Беранци Могила населба римско време
Арбасиновец Биљаник Новаци тумул железно време
Градиште Биљаник Новаци утврдување доцноантичко време
Во Селото Бистрица Битола населба римско време
Стара Црква Бистрица Битола некропола железно време
Св. Ѓорѓија Бистрица Битола базилика старохристијанско време
Бадем Балери Битола Битола депо на монети среден век
Гургур Тумба Битола Битола населба неолит
Еврејски Гробишта Битола Битола населба неолит
Кале Битола Битола населба среден век
Св. Троица Битола Битола базилика старохристијанско време
Хераклеја Линкестидска Битола Битола населба хеленистичко, римско, доцноантичко време и среден век
Магарешко Мовче Братин Дол Битола пат римско време
Св. Спас Братин Дол Битола црква и некропола среден век
Стари Лозја Братин Дол Битола населба римско време
Бела Црква Брод Новаци населба неолит
Браилово Брод Новаци утврдување доцноантичко време
Грдилово Брод Новаци населба доцноантичко време
Сарај Брод Новаци некропола железно време
Брод Брод Новаци населба римско време
Џепен Брод Новаци населба железно време
Илкова Чешма Брусник Битола населба римско време
Св. Петка Брусник Битола црква и некропола среден век
Св. Димитрија Брусник Битола црква и некропола среден век
Арапски Гробишта Будаково Могила некропола римско време и среден век
Бурнуица Будаково Могила населба римско време
Горно Маало Будаково Могила населба римско време и среден век
Слатин Вир Будаково Могила викус римско време
Буковски Манастир Буково Битола базилика старохристијанско време
Кутлиште Буково Битола населба римско време
Неолјани Буково Битола населба среден век
Црквиште Буково Битола црква и некропола среден век
Букришки Вис Букри Битола некропола железно време
Висок Рид Букри Битола населба енеолитско и бронзено време
Прогон Букри Битола некропола железно време
Тумба Вашарејца Могила населба доцноантичко време
Велушка Тумба Велушина Битола населба неолитско време
Садеви Велушина Битола населба доцноантичко време
Поројница Врањевци Новаци некропола римско време
Арапски Гробишта Габалавци Битола неопределено непознат период
Бајрак Габалавци Битола неопределено непознат период
Манастириште Габалавци Битола неопределено непознат период
Маркова Нога Габалавци Битола неопределено непознат период
Црквиште Габалавци Битола неопределено непознат период
Градиште Гнеотино Новаци населба железно време
Грамадиште Српци Битола населба римско време
Ограѓе Горна Чарлија Могила населба и некропола римско време
Тумба Горна Чарлија Могила населба неолитско време
Тумба Горно Агларци Новаци населба неолитско време
Вакафско Место Градешница Новаци некропола хеленистичко време
Кале Градешница Новаци населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Маркоица Градешница Новаци некропола римско време
Батаци Далбеговци Новаци некропола римско време
Калајџица Далбеговци Новаци населба и некропола римско време
Тумба Далбеговци Новаци населба римско време
Арматуш Дедебалци Могила населба доцноантичко време
Градиште Дедебалци Могила населба и некропола римско време
Лудеј Дедебалци Могила населба и некропола доцноантичко време
Ритче Дедебалци Могила населба доцноантичко време
Тумба Дедебалци Могила населба неолитско време
Широка Падина Дедебалци Могила населба доцноантичко време
Шупуро Дедебалци Могила населба доцноантичко време
Братиндолска Река Дихово Битола населба римско време
Варвара Дихово Битола некропола среден век
Ограѓе Дихово Битола населба и некропола римско време
Св. Недела Дихово Битола црква и некропола среден век
Старо Село Добровени Новаци населба римско време
Арапски Гробишта Добромири Новаци населба неолитско време
Голема Тумба Добромири Новаци населба неолитско време
Горна Тумба Добромири Новаци населба неолитско време
Ерековски Ливади Добрушево Могила населба римско време
Плочи Добрушево Могила населба римско време
Селиште Добрушево Могила некропола среден век
Кале Доленци Битола населба доцноантичко време
Старо Село Доленци Битола црква и некропола среден век
Суви Ливади Доленци Битола базилика старохристијанско време
Долна Тумба Долно Агларци Новаци населба неолитско време
Смаилица Долно Агларци Новаци населба и некропола среден век
Тумба Долно Агларци Новаци некропола среден век
Тумба Гробишта Долно Агларци Новаци населба бронзено време
Св. Богородица[3] Долно Егри Битола населба неолитско време
Св. Петка[3] Долно Егри Битола населба неолитско време
Прогон Долно Орехово Новаци населба доцноантичко време
Ќерамидница Долно Орехово Новаци населба доцноантичко време
Герамидница Долно Оризари Битола населба бронзено и доцноантичко време
Св. Петка Долно Оризари Битола црква среден век
Север I[3] Долно Оризари Битола населба неолит и енеолит
Север II[3] Долно Оризари Битола населба неолит и енеолит
Домус Поле I[3] Долно Оризари Битола населба среден век
Сакојци[3] Долно Оризари Битола населба неолитско време
Бели Камења Долно Српци Могила некропола римско време
Селиште Долно Српци Могила населба хеленистичко време
Св. Арангел Долно Српци Могила базилика старохристијанско време
Св. Тодот Долно Српци Могила базилика старохристијанско време
Во Селото Долна Чарлија Могила осамени наоди римско време
Тумба Долна Чарлија Могила населба бронзено време
Св. Димитрија Долна Чарлија Могила осамен наод римско време
Чарлиски Тумби Долна Чарлија Могила населба неолитско време
Градски Пат Драгарино Битола населба хеленистилко и римско време
Коловозник Драгарино Битола црква и некропола среден век
Вакафски Ледиње Драгожани Битола црква среден век
Во Селото Драгожани Битола некропола среден век
Губерница Драгожани Битола населба среден век
Дабички Драгожани Битола црква среден век
Дабје Драгожани Битола некропола среден век
Кочишта Драгожани Битола населба, дрква и некропола среден век
Поројница Драгожани Битола населба римско време
Ластојца Драгош Битола некропола железно време
Кале Древеник Битола населба доцноантичко време
Чагорско Кале Древеник Битола населба доцноантичко време
Кале Ѓавато Битола населба доцноантичко време
Св. Богородица Ѓавато Битола некропола доцноантичко време
Старо Село Ѓавато Битола населба среден век
Старо Село Жабени Битола населба неолитско време
Старо Жабени Жабени Битола населба среден век
Бел Камен Живојно Новаци некропола железно време
Влаку Живојно Новаци населба неолитско време
Градиште Живојно Новаци населба раноантичко, доцноантичко време и среден век
Дабица Живојно Новаци населба неолитско време
Кералот Живојно Новаци некропола римско време
Саат Тумба Живојно Новаци некропола римско време
Св. Илија Живојно Новаци осамен наод римско време
Сртот Злокуќани Битола населба железно време
Марта Чебрен Новаци некропола железно време
Тумба Чебрен Чебрен Новаци населба римско и доцноантичко време
Тумба Ивањевци Могила населба неолитско време
Св. Ѓорѓи Ивањевци Могила осамен наод римско и доцноантичко време и среден век
Студена Чешма Кажани Битола населба римско време
Тумба Канино Битола населба бронзено време
Мечкарец Канино Битола непознат тип непознат период
Кули Канино Битола непознат тип непознат период
Тумба Карамани Битола населба неолитско, енеолитско и бронзено време
Ќосеица Карамани Битола населба римско време
Жеждево Кравари Битола населба доцноантичко време
Тумба Кравари Битола населба неолитско време
Старо Село Кравари Битола населба неолитско, енеолитско и бронзено време
Црна Земја Кравари Битола населба доцноантичко време
Чукут Кравари Битола некропола доцноантичко време
Тумба II[3] Кравари Битола населба неолитско време
Мулојца[3] Кравари Битола населба неолитско време
Рамно[3] Кравари Битола населба неолитско време
Тумба Кременица Битола населба неолитско време
Јуџек Кременица Битола неопределено непознат период
Градини Кременица Битола неопределено непознат период
Кумбуралар Кременица Битола осамен наод непознат период
Врчва Крклино Битола населба среден век
Крклино Крклино Битола осамен наод железно време
Крклински Ливади Крклино Битола населба римско време
Падарница Крклино Битола некропола римско време
Грамаѓе Крстоар Битола населба среден век
Мирои Орници Крстоар Битола базилика старохристијанско време
Кула Кукуречани Битола црква среден век
Магловска Нива Кукуречани Битола населба неолитско и римско време
Тумба Кукуречани Битола населба неолитско и римско време
Тумба во Селото Кукуречани Битола некропола неолитско време и среден век
Тумба Лажец Битола населба неолитско време
Кале Лера Битола населба доцноантичко време
Калуѓери Лера Битола населба среден век
Кора Лера Битола населба доцноантичко време
Црнобучки Рид Лисолај Битола населба римско време
Крс Лисолај Битола некропола римско време
Бресје Логоварди Битола населба неолитско време
Дабички Пат Логоварди Битола населба и некропола римско време
Голема Тумба Логоварди Битола населба бронзено време
Мала Тумба Логоварди Битола населба неолитско време
Ќерамидница[a] Лознани Могила населба непознат период
Мучеинци[a] Лознани Могила црква непознат период
Во Селото Лопатица Битола осамен наод римско време
Долни Леоник Лопатица Битола црква среден век
Калуѓери Лопатица Битола црква среден век
Коритница Лопатица Битола некропола римско време
Ограда Лопатица Битола населба доцноантичко време
Римски Гробишта Маково Новаци населба и некропола доцноантичко време
Старомаковски Дол Маково Новаци населба римско време
Маркова Кула Маловиште Битола населба железно време
Попова Нива Маловиште Битола населба среден век
Старо Село Метимир Битола населба среден век
Св. Никола Метимир Битола црква и некропола среден век
Светица Метимир Битола некропола среден век
Тумба Меџитлија Битола населба бронзено време
Рековчанска Тумба Могила Могила населба неолитско време
Роњевска Тумба Могила Могила населба неолитско време
Селска Црква Могила Могила населба неолитско време
Тумба во Ливаѓето Могила Могила населба неолитско време
Тумба Трнска Могила Могила населба неолитско време
Сред Село Могила Могила населба неолитско време
Школска Тумба Могила Могила населба неолитско време
Шемоска Тумба Могила Могила населба неолитско и бронзено време
Бел Камен Мојно Могила населба железно и доцноантичко време
Еленик Мојно Могила населба хеленистичко и доцноантичко време
Лилјак Мојно Могила населба железно време
Рупа Мојно Могила населба доцноантичко време
Шипур Мојно Могила населба римско време
Ограѓе Мусинци Могила населба доцноантичко време
Салија Чешма Мусинци Могила населба доцноантичко време
Горно Село Нижеполе Битола населба среден век
Кај Црквата Нижеполе Битола населба и некропола среден век
Тумба Новаци Новаци населба бронзено време
Долни Висои Ново Змирново Битола населба неолитско и енеолитско време
Бела Црква Ношпал Могила базилика и некропола старохристијанско време
Тумба Ношпал Могила населба неолитско и римско време
Гајтаница Ношпал Могила населба неолитско и доцноантичко време
Горни Ливади Ношпал Могила населба доцноантичко време
Св. Никола Ношпал Могила осамен наод римско време
Старо Село Облаково Битола неопределено непознат период
Св. Ана Олевени Битола осамен наод хеленистичко време
На Тумба Оптичари Битола населба неолитско време
Трн Тумба Оптичари Битола населба неолитско време
Тумба Оптичари Битола населба неолитско време
Св. Атанас Оптичари Битола неопределено непознат период
Св. Никола Оптичари Битола неопределено непознат период
Југ I[3] Оптичари Битола населба неолитско време
Југ II[3] Оптичари Битола населба неолитско време
Југ III[3] Оптичари Битола населба неолитско време
Исток I[3] Оптичари Битола населба неолитско време
Исток II[3] Оптичари Битола населба неолитско време
Кале Орехово Битола населба доцноантичко време
Маркова Стапалка Орехово Битола неопредеено непознат период
Најденка Орле Новаци некропола железно време
Мавер Паралово Новаци некропола доцноантичко време
Св. Богородица Подино Могила осамен наод старохристијанско време
Тумба в Село Поешево Битола населба бронзено време
Бачилиште Поешево Битола неопредеено непознат период
Исток 1[3] Поешево Битола населба неолитско време
Исток 2[3] Поешево Битола населба неолитско време
Полигон[3] Поешево Битола населба неолитско време
Бара Тумба Породин Битола населба неолитско време
Тумба Породин Битола населба неолитско време
Дупки Породин Битола неопредеено непознат период
Школо Породин Битола неопредеено непознат период
Црквиште Породин Битола неопредеено непознат период
Тумба Радобор Могила населба неолитско, енеолитско и бронзено време
Копилица Радобор Могила населба неолитско време
Вишна Рамна Битола црква и некрополоа среден век
Раменска Грмада Рамна Битола депо на монети среден век
Раменска Тумба Рамна Битола базилика старохристијанско време
Чуки Рапеш Новаци некропола доцноантичко време
Бел Камен Рапеш Новаци некропола железно време
Каранка Рапеш Новаци некропола железно време
Лисичин Камен Рапеш Новаци населба римско време
Сламите Рапеш Новаци тумул железно и доцноримско време
Змеиште Раштани Битола населба железно време
Стари Гробови Раштани Битола некропола среден век
Во Селото Рибарци Новаци осамен наод римско време
Смаилица Рибарци Новаци населба римско време
Тумби Рибарци Новаци населба неолитско време
Арнаутски Пат Ротино Битола пат римско време
Манастирска Црква Ротино Битола населба среден век
Стара Црква Ротино Битола црква и некропола среден век
Старо Село Ротино Битола населба римско време
Василичини Гробишта Свето Тодори Могила некропола среден век
Кале Свето Тодори Могила населба хеленистичко време
Крчин Свето Тодори Могила светилиште и некопола доцноантичко време
Кутлина Свето Тодори Могила осамен наод римско време
Кучкина Леска Свето Тодори Могила населба среден век
Црквиште Свето Тодори Могила населба римско време
Чешмина Свето Тодори Могила населба доцноантичко време
Манастир Свето Тодори Могила осамени наоди римско време
Над Чаир Свето Тодори Могила населба неолитско време
Градиште Скочивир Новаци населба железно време
Петалинско Кале Скочивир Новаци населба железно време
Марково Кале Скочивир Новаци населба железно време
Галиќ Сливица Новаци населба неолитско време
Црквиште Смолево Битола населба среден век
Пешта Старавина Новаци населба и керопола римско и доцноантичко време
Кале Стрежево Битола населба доцноантичко време
Долна Црква Стрежево Битола црква и некропола непознат период
Пусти Манастир Стрежево Битола неопределено непознат период
Бројанец Суводол Новаци црква старохристијанско време
Бртви Суводол Новаци населба доцноантичко време
Дибек Суводол Новаци гробници хеленистичко време
Ѓорев Рид Суводол Новаци населба неолитско и доцноантичко време
Ѓорчева Воденица Суводол Новаци населба римско време
Манастирец Суводол Новаци базилика старохристијанско време
Тумба Суводол Новаци населба бронзено време
Туриграв Суводол Новаци населба доцноантичко време
Ума Суводол Новаци населба доцноантичко време
Шуплевец Суводол Новаци населба енеолитско време
Трап Трап Могила некропола железно време
Тумба Трап Могила населба неолитско време
Црквиште Трап Могила населба неолитско и доцноантичко време
Св. Петка Трап Могила осамени наоди старохристијанко време
Голема Тумба Трн Битола населба неолитско време
Мала Тумба Трн Битола населба неолитско време
Тумба Трн Битола населба неолитско време
Црквиште Трн Битола неопределено непознат период
Кале Трново Битола населба железно и доцноантичко време
Трновски Лозја Трново Битола некропола римско време
Герамидница Трново Битола населба доцноантичко време
Дапче Трново Битола некропола среден век
Селиште Трново Битола населба римско време
Трновско Кале Трново Битола населба хеленистичко време
Кале Цапари Битола населба доцноантичко време
Патрица Цапари Битола некропола римско време
Шума Цапари Битола некропола доцноантичко време
Речиште Цапари Битола неопределено непознат период
Клепач Црничани Могила населба среден век
Крсто Црничани Могила осамен наод римско време
Рупка Црничани Могила населба и некропола римско време
Св. Петка Црничани Могила базилика старохристијанско време
Тврди Град Црничани Могила населба доцноантичко време
Варварица Црнобуки Битола некропола доцноантичко време
Градиште Црнобуки Битола населба хеленистичко и доцноантичко време
Гулев Рид Црнобуки Битола населба римско време
Под Селото Црнобуки Битола населба римско време
Самовилец Црнобуки Битола населба железно време
Тумба Црнобуки Битола населба неолитско и енеолитско време
Св. Димитрија Црнобуки Битола осамени наоди римско време
Црквиште Црнобуки Битола неопределено непознат период
Црнобуки Црнобуки Битола депо на монети среден век
Пасјак Црновец Битола населба доцноантичко време
Старо Село Црновец Битола населба среден век
Стара Црква Црновец Битола неопределено непознат период
Манастириште Црновец Битола неопределено непознат период

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.
  2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеогрофско проучавоњо, Београд 1998
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Д-р Гоце Наумов и Слободан Стојкоски, НОВИ ПРЕДИСТОРИСКИ ТУМБИ ВО ПЕЛАГОНИЈА, Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Битола, 2015

Забелешки[уреди | уреди извор]

^ а. Ова наоѓалиште не е заведено официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Наоѓалиштето или се споменува усно во населените места , или е споменат во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.