Список на археолошки наоѓалишта во Охридско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Охридско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Охрид и Општина Дебрца. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Арбиново Дебрца Добра Вода црква старохристијанско време
Белчишта Дебрца Катуништа (Косарко Нива) населба и црква со некропола среден век
Св. Атанасија црква среден век
Св. Василиј црква развиен среден век
Св. Јован - Кај Смрекана црква и некропола среден век
Ботун Дебрца Задел населба со некропола доцноантичко време
Манастирче црква ран среден век
Св. Богородица црква среден век
Брежани Дебрца Брежанско Градиште утврдена населба доцноантичко време
Во Селото населба неолитско време
Градиште - Кула населба железно и хеленистичко време
Широко Гариште топилница римско време
Вапила Охрид Манастириште црква среден век
Умалиште депо на монети римско време
Велгошти Охрид Зад Кула населба среден век
Кале тврдина доцноантичко време и среден век
Котелица - Св. Никола црква и некропола среден век
Мантица - Бозоица црква и некропола среден век
На Лазој некропола римско време
Олмец - Кулиште утврдена населба железно време
Св. Димитрија црква среден век
Св. Илија црква и некропола среден век
Турски Гробишта некропола среден век
Чурила некропола среден век
Џамијата црква среден век
Велестово Охрид Богородица Пречиста црква и некропола среден век
Велестово депо на монети среден век
Кромидишта црква и некропола среден век
Рача населба; некропола доцноантичко време; среден век
Селиште црква и некропола среден век
Стара Рача црква среден век
Велмеј Дебрца Бучишта населба со некропола; базилика доцноантичко време; старохристијанско време
Велмешко Градиште утврдена населба бронзено време
Вишин Дол утврдена населба и топилница доцноантичко време
Гладница населба доцноантичко време
Горица населба развиен среден век
Горни Јаворец топилница доцноантичко време
Горнополско Градиште утврдена населба ран среден век
Грамаѓе некропола железно време
Иванова Ливада - Икона црква и некропола ран среден век
Икона - Блато некропола ран среден век
Калуѓерица некропола ран среден век
Кутлина населба; некропола неолитско, бакарно, бронзено и железно време; ран среден век
Манастириште сакрален комплекс среден век
Оџа Бавча некропола ран среден век
Пашина Горица некропола доцноантичко време
Петте Дабје некропола римско и доцноантичко време
Пештера Јаорец засолниште палеолитско време
Писан Камен некропола железно време
Попов Дол некропола доцноантичко време и ран среден век
Селиште Јаорец населба развиен и доцен среден век
Селце населба развиен среден век
Скала населба и некропола ран среден век
Скала топилница доцноантичко време
Средна Горица некропола ранословенско време
Црквиште црква и некропола ран среден век
Шивлица црква ран среден век
Волино Дебрца Св. Климент некропола римско време
Св. Никола црква и некропола среден век
Стари Гробишта некропола ран среден век
Врбјани Дебрца Нивишта населба со некропола ран среден век
Црквиште - Петрчани црква со некропола среден век
Годивје Дебрца Војо населба среден век
Горица цркви среден век
Кула опидум и тврдина хеленистичко време, доцноантичко време и среден век
Св. Спас - Црквиште сакрален објект среден век
Трумени Гумења црква среден век
Черенец населба неолитско време
Горенци Дебрца Горенци вила рустика римско време
Пуст Манастир црква ран среден век
Тигари населба римско време
Требеништа - Сува Чешма некропола железно време
Горно Лакочереј Охрид Горица населба и некропола римско време
Полица населба среден век
Салоко Ливада некропола среден век
Ќерија - Долчиња населба доцноантичко време
Горно Средоречие Дебрца Зластрана населба неолитско време
Св. Богородица црква и некропола развиен среден век
Долно Лакочереј Охрид Баник некропола римско време
Василички Гробишта некропола ран среден век
Градиште населба бронзено време
Дујгас населба римско време
Лак - Предикамница населба римско време
Св. Недела населба и некропола римско време
Елшани Охрид Елшани некропола доцноантичко време
Купејнца населба доцноантичко време
Злести Дебрца Градиште населба брозено време
Св. Богородица Пречиста - Раштани базилика; црква со некропола старохристијанско време; среден век
Св. Никола црква со некропола среден век
Страишта утврдена населба железно време
Издеглавје Дебрца Зглавиница - Старо Село црква и некропола среден век
Манастириште црква среден век
Св. Димитрија црква и некропола среден век
Коњско Охрид Градиште утврдена населба хеленистичко време
Мало Коњско населба среден век
Косел Охрид Горна Горица некропола среден век
Градиште утврдена населба бронзено време
Св. Илија црква и некропола среден век
Св. Јован црква и некропола среден век
Сред Село некропола хеленистичко време
Црквата некропола среден век
Куратица Охрид Горно Село - Св. Богородица црква со некропола среден век
Кулишта утврдена населба доцноантичко време
Манастириште црква среден век
Трно Селиште - Аноите населба среден век
Ќуле - Градиште кула среден век
Лактиње Дебрца Градиште опидум доцноантичко време
Манастир населба и црква среден век
Мега населба среден век
Лескоец Охрид Белио населба среден век
Горица населба неолитско, бронзено и доцноантичко време
Лелешница некропола доцноантичко време
Св. Никола црква и некропола среден век
Св. Петкина Нива некропола римско време
Св. Спас - Вознесение црква и некропола среден век
Сред Село населба неолитско време
Лешани Дебрца Градиште утврдена населба бронзено време
Думејнчка Горица населба неолитско време
Св. Атанасиј црква и некропола среден век
Св. Богородица црква среден век
Св. Петар црква и некропола ран среден век
Сисвети црква и некропола среден век
Ливоишта Охрид Старо Село - Црквиште црква и некропола среден век
Љубаништа Охрид Бучила населба; некропола неолитско време; римско време
Градиште - Вилиците утврдена населба хеленистичко време
Раица - Манастири базилика старохристијанско време
Св. Атанасија некропола; црква римско време; среден век
Св. Богородица црква среден век
Св. Илија црква и некропола среден век
Св. Наум црква среден век
Св. Никола - Селски Гробишта црква и некропола среден век
Св. Петка црква и некропола среден век
Стара Колиба - Ќошот населба римско време
Турски Гробишта некропола доцноантичко време
Мешеишта Дебрца Горно Поле населба доцноантичко време
Горно Црквиште - На Мартинец црква среден век
Зад Лозја населба доцен среден век
Криви Загони - Лозишта некропола доцноантичко време
Редеш населба доцноантичко време
Св. Илија населба; црква железно време; среден век
Селиште Ивани црква и некропола среден век
Црвени Брегови црква и некропола ран среден век
Црква Св. Петар црква и некропола доцен среден век
Црквиште црква и некропола среден век
Чешмите - Магда населба и некропола доцноантичко време
Мраморец Дебрца Градиште - Кутлиња утврдена населба-збег доцноантичко време
Мрамор некропола среден век
Рупи топилница доцноантичко време
Ново Село Дебрца Лаишта гробница римско време
Црква црква со некропола среден век
Црква - Бело Гумно црква среден век
Оздолени Дебрца Селиште - На Брестон населба и некропола среден век
Опеница Охрид Горно Село населба среден век
Лажиште - Вилипец населба римско време
Мадем топилница доцноантичко време
Релејца рударски јами римско време
Старечки Дол рудник и топилница римско време
Требишки Рид населба и некропола среден век
Црвејнца населба; некропола неолитско време; хеленистичко време и среден век
Орман Охрид Маалски Рид населба и некропола римско време
Мауцкер населба хеленистичко време
Орман населба; некропола неолитско време; римско време
Чекоштина некропола доцноантичко време
Оровник Дебрца Оровник населба и некропола хеленистичко и римско време
Под Црквата некропола железно време
Тројани некропола римско време
Охрид Охрид Античка Фурна осамен наод доцноантичко време
Антички Театар амфитеатар хеленистичко време
Видобишта гробница римско време
Горица некропола; црква со некропола римско време; среден век
Горно Трново населба римско време
Гумништа - Инвалидско Одморалиште населба и некропола римско време
Дебој некропола; базилика хеленистичко време, римско време и среден век; старохристијанско време
Долно Трново населба неолитско време
Енгелана (Кулишта) утврдена населба раноантичко и хеленистичко време
Карабегомала храм хеленистичко време
Козлук населба римско време
Комплекс „Попарница“ осамени наоди римско време
Комплекс „Св. Климент“ објекти и црква старохристијанско време
Комплекс „Св. Пантелејмон“ (Плаошник) цркви старохристијанско време и среден век
Комплекс „Св. Софија“ црква, гробови, утврдување римско време, доцноантичко време и ран среден век
Комплекс „Св. Спас“ осамен наод; црква со некропола римско време; старохристијанско време и среден век
Комплекс „Стара Чаршија“ некропола железно време и ран среден век
Кошишта некропола хеленистичко време, римско време и ран среден век
Лабино предмети, гробови и станбени објекти од брозено време до ран среден век
Лихнид град од неолитско до доцноантичко време
Панзир населба и некропола доцноантичко време
Самуилова Tврдина тврдина хеленистичко време, доцноантичко време и среден век
Св. Еразмо базилика и некропола старохристијанско време
Св. Стефан - Горица депо на монети среден век
Студенчишта базилика и некропола старохристијанско време
Хермелеја населба римско време
Песочани Дебрца Кула утврдена населба доцноантичко време и среден век
Манастириште црква и некропола среден век
Пештани Охрид Градиште утврден логор-каструм римско време
Залив на Коските наколна населба доцнобронзено и раножелезно време
Старо Село населба среден век
Црквиште црква среден век
Џамиште црква среден век
Плаќе Охрид Св. Недела црква среден век
Подмоље Охрид Корија - Манастириште црква среден век
Селиште населба, црква и некропола среден век
Чешма црква и некропола среден век
Рамне Охрид Кумбаревци црква и некропола среден век
Макла некропола среден век
Манастири црква и некропола среден век
Рамненски Лозја населба и некропола римско време
Св. Атанасија црква среден век
Св. Варвара црква и некропола среден век
Св. Врачи црква и некропола среден век
Св. Илија црква среден век
Туше Варница населба среден век
Расино Охрид Чешма населба среден век
Речица Охрид Задружни Штали некропола железно и римско време
Ковче - Падина црква и некропола среден век
Лозишта депо на накит железно време
Манастириште - Св. Недела црква среден век
Полчани населба среден век
Свиништа Охрид Дабје црква среден век
Долиште населба и топилница доцноантичко време
Манастириште црква ран среден век
Пирчишта населба; тврдина неолитско време; среден век
Сирула Охрид Горна Црква црква и некропола среден век
Св. Никола црква среден век
Скребатно Охрид Кулишта кула среден век
Слатино Дебрца Бањи - Бигори населба римско време
Градиште утврдена населба доцноантичко време
Избичани населба среден век
Калуѓероец сакрален објект среден век
Преслоп некропола ран среден век
Св. Јован Бигорски црква ран среден век
Селце населба среден век
Сливово Дебрца Брце црква со некропола ран среден век
Горица црква ран среден век
Еленишта населба среден век
Јаковски Куќи населба ран среден век
Ковачница топилница и ковачница среден век
Сошани Дебрца Држилец црква ран среден век
Требеништа Дебрца Алистрати црква и некропола среден век
Бароец некропола ран среден век
Дере - Кај Чешмата населба брозено време
Забрдо населба; населба и некропола; населба железно време; хеленистичко и римско време; ран среден век
Св. Мартинија сакрален објект старохристијанско време
Требеништа некропола железно, архаично и хеленистичко време
Требенишко кале утврдена населба бронзено, железно, хеленистичко и римско време
Црква некропола ран среден вен
Црквиште црква среден вен
Трпејца Охрид Глајшо - Селиште населба среден вен
Градиште - Осој тврдина среден вен
Заум осамени наоди; населба старохристијанско време; среден век
Кале населба доцноантичко време
Црна Пеш - Крстон Заб населба неолитско време
Турје Дебрца Радеица - Странана населба ран среден вен
Црвена Вода Дебрца Старо Село населба со црква и некропола среден вен
Шипокно Охрид Нивата од Васил Бучкоски некропола доцноантичко време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 238-279. ISBN 9989-649-28-6.