Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Маврово и Ростуше Битуше Куќа на партизанската печатница „Гоце Делчев“
2 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Партенија Зографски Куќа на Партенија Зографски.jpg
3 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Ѓорѓија Пулевски Куќа на Ѓорѓија Пулевски.jpg
4 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Панговски Куќа на Иљо Ванковски.jpg
5 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Митре Ѓозински и Велимир Чанговски Куќа на Митре Ѓозински и Велимир Чанговски.jpg
6 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Пејчин Томовски Куќа на Пејчин Томовски.jpg
7 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Иљо и Стрезо Цубалевски Куќа на Иљо и Стрезо Цубалевски.jpg
8 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Велимир Ѓиновски Куќа на Велимир Ѓиновски.jpg
9 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Глигор Тулевски
10 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Милош и Динго Меловски Куќа на Милош и Динго Меловски.jpg
11 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски Куќа на Нико и Славко Филиповски.jpg
12 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Алекса Муратовски Куќа на Алекса Муратовски.jpg
13 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Трајче Чапаровски Куќа на Трајче Чапаровски.jpg
14 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Митре Тортевски
15 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Мане Шулевски Куќа на Мане Шулевски.jpg
16 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Косто Шаклевски
17 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Блаже Меловски Куќа на Ристе и Блаже Меловски.jpg
18 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Симон Поповски
19 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Петре Лукановски Куќа на Петре Лукановски.jpg
20 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Методија Секуловски
21 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кузе Фрчковски Куќа на Кузе Фрчковски.jpg
22 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Денковски
23 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Дамјан Голчевски
24 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Тримчески
25 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓи Чалчевски Куќа на Ѓорѓи Чалчевски.jpg
26 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски
27 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Петре и Миле Желчевски Куќа на Петре и Миле Желчевски.jpg
28 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јосе Плачковски Куќа на Јосе Плачковски.jpg
29 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Чоланчески
30 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Доксим и Ефто Чадловски Куќа на Доксим и Ефто Чадловски.jpg
31 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓе Карановски Куќа на Ѓорѓе Карановски.jpg
32 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски
33 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Филиповски Куќа на Иљо Филиповски.jpg
34 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Меле Граорковски Куќа на Меле Граорковски.jpg
35 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Бужаровски
36 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Никола Ванковски Куќа на Ристе и Никола Ванковски.jpg
37 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Томовски Куќа на Кире Томовски.jpg
38 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Веле Ванковски Куќа на Веле Ванковски.jpg
39 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Николовски Куќа на Никола Николовски.jpg
40 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ѓорѓи и Деспот Филиповски Куќа на Ѓорѓи и Деспот Филиповски.jpg
41 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ладе и Веле Лакински
42 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Јаков и Васе Бундовски
43 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Крцковски
44 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Куковски Куќа на Никола Куковски.jpg
45 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Доксе Лоновски Куќа на Доксе Лоновски.jpg
46 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Муратовски Куќа на Јован Муратовски (2).jpg
47 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Славко Брезовски Куќа на Славко Брезовски (2).jpg
48 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Тодор и Русе Мицовски Куќа на Тодор и Русе Мицовски.jpg
49 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Меле и Ристе Куцуловски
50 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Павле Цинцаровски Куќа на Павле Цинцаровски (2).jpg
51 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Динго Чаловски
52 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Трајче Филиповски Куќа на Борис и Трајче Филиповски.jpg
53 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Русе Геговски Куќа на Русе Геговски.jpg
54 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Тофе Кецкаровски Куќа на Тофе Кецкаровски.jpg
55 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Блаже Шотаровски Куќа на Блаже Шотаровски.jpg
56 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски Куќа на Деспот и Мето Чаловски.jpg
57 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски Куќа на Кузе и Вељо Чаловски.jpg
58 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Стрезо Бундовски Куќа на Стрезо Бундовски.jpg
59 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Синокаповски
60 Општина Маврово и Ростуше Галичник Галичник Куќа во Галичник 102.jpg
61 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Јован Негриовски
62 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Илија Тортевски
63 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Биљали Амдија
64 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Осман Имери (Бојаџи)
65 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Петко Деспотовски
66 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лиман Суљоски
67 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Усни Амзовски и Шефкија Суљовски
68 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лидија Лиман
69 Општина Маврово и Ростуше Кичиница Кичиница Kičinica (2).jpg
70 Општина Маврово и Ростуше Лазарополе Црква „Св. Ѓорѓи“ Church of St. George in Lazaropole.JPG
71 Општина Маврово и Ростуше Никифорово Археолошко наоѓалиште „Борче/Свети Пантелејмон“
72 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Бигорски манастир Бигорский монастырь.jpg
73 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Куќа – сопственици Василко и Трајан Круковски
74 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Стара болница Викиекспедиција Река 49.jpg
75 Општина Маврово и Ростуше Селце Црква „Св. Илија“ Црквата во Селце.jpg
76 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Петар и Павле“ Црквата Свети Петар и Павле - с. Тресонче.JPG
77 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Никола“ Црквата „Св. Никола“ - с. Тресонче.JPG