Ниобиум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Ниобиум  (41Nb)
Грутка со сјајни сиви кристали со шестоаголен брус
Општи својства
Име и симбол ниобиум (Nb)
Изглед металик сива, сино кога е оксидиран
Ниобиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
V

Nb

Ta
циркониумниобиуммолибден
Атомски број 41
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 92,90637(2)[1]
Категорија   преоден метал
Група и блок група 5, d-блок
Периода V периода
Електронска конфигурација [Kr] 4d4 5s1
по обвивка
2, 8, 18, 12, 1
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 2.750 K ​(2.477 °C)
Точка на вриење 5.017 K ​(4.744 °C)
Густина близу с.т. 8,57 г/см3
Топлина на топење 30 kJ/mol
Топлина на испарување 689,9 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 24,60 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.942 3.207 3.524 3.910 4.393 5.013
Атомски својства
Оксидациони степени 5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(благ киселински оксид)
Електронегативност Полингова скала: 1,6
Енергии на јонизација I: 652,1 kJ/mol
II: 1.380 kJ/mol
II: 2.416 kJ/mol
Атомски полупречник емпириски: 146 пм
Ковалентен полупречник 164±6 пм
Разни податоци
Кристална структурателоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на ниобиумот
Брзина на звукот тенка прачка 3.480 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење 7,3 µм/(m·K)
Топлинска спроводливост 53,7 W/(m·K)
Електрична отпорност 152 nΩ·m (при 0 °C)
Магнетно подредување парамагнетно
Модул на растегливост 105 GPa
Модул на смолкнување 38 GPa
Модул на збивливост 170 GPa
Поасонов сооднос 0,4
Мосова тврдост 6
Викерсова тврдост 870–1320 MPa
Бринелова тврдост 735–2450 MPa
CAS-број 7440-03-1
Историја
Наречен по Според Ниоба лик од старогрчката митологија, ќерката на Тантал
Откриен Чарлс Хатчет (1801)
Првпат издвоен Кристијан Вилхем Бломстранд (1864)
Препознаен како посебен елемент од Хајнрих Розе (1844)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на ниобиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
90Nb веш 14.6 h β+ 90Zr
91Nb веш 680 y ε 91Zr
91mNb веш 60,86 d m 0,104e 91Nb
92Nb веш 10,15 d ε 92Zr
γ 0,934
92Nb веш 3,47×107 y ε 92Zr
γ 0,561, 0,934
93Nb 100% (СФ) <0,943
93mNb веш 16,13 y m 0,031e 93Nb
94Nb веш 20300 y β 0,471 94Mo
γ 0,702, 0,871
95Nb веш 34,991 d β 0,159 95Mo
γ 0,765
95mNb веш 3,61 d m 0,235 95Nb
96Nb веш 23,4 h β 96Mo
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Ниобиум (Nb, латински niobium) е метал од VB група.[2] Името го добил според личноста од грчката митологија - Ниоба, Танталова ќерка.

Нобиумов минерал е колумбит (Fe,Mn) Nb2O6 [3]. Застапен е во земјината кора во количина од 20 ppm (енг. parts per million).

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.


Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно=цврста зелено=течна црвено=гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас