Бариум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Бариум  (56Ba)
Barium unter Argon Schutzgas Atmosphäre.jpg
Општи својства
Име и симбол бариум (Ba)
Изглед сребрено-сива
Бариумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Sr

Ba

Ra
цезиумбариумлантан
Атомски број 56
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 137,327(7)[1]
Категорија   земноалкални метали
Група и блок група 2 (земноалкални), s-блок
Периода VI периода
Електронска конфигурација [Xe] 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 18, 8, 2
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 1.000 K ​(727 °C)
Точка на вриење 2.118 K ​(1.845 °C)
Густина близу с.т. 3,51 г/см3
кога е течен, при т.т. 3,338 г/см3
Топлина на топење 7,12 kJ/mol
Топлина на испарување 142 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 28,07 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 911 1.038 1.185 1.388 1.686 2.170
Атомски својства
Оксидациони степени +2, +1 ​(силен базичен оксид)
Електронегативност Полингова скала: 0,89
Енергии на јонизација I: 502,9 kJ/mol
II: 965,2 kJ/mol
II: 3.600 kJ/mol
Атомски полупречник емпириски: 222 пм
Ковалентен полупречник 215±11 пм
Ван дер Валсов полупречник 268 пм
Разни податоци
Кристална структура телоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на бариумот
Брзина на звукот тенка прачка 1.620 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење 20,6 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлоспроводливост 18,4 W/(m·K)
Електрична отпорност 332 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредување парамагнетно[2]
Модул на растегливост 13 GPa
Модул на смолкнување 4,9 GPa
Модул на збивање 9,6 GPa
Мосова тврдост 1,25
CAS-број 7440-39-3
Историја
Откриен Карл Вилхелм Шиле (1772)
Првпат издвоен Хамфри Дејви (1808)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на бариумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
130Ba 0,106% (0,5–2,7)×1021 y εε 2,620 130Xe
132Ba 0,101% >3×1020 y (β+β+) 0,846 132Xe
133Ba веш 10,51 y ε 0,517 133Cs
134Ba 2,417% (СФ) <40,520
135Ba 6,592% (СФ) <39,357
136Ba 7,854% (СФ) <38,041
137Ba 11,23% (СФ) <35,722
138Ba 71,7% (СФ) <34,302
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Бариум (Ba, лат. barium) е земноалкален метал од IIA група.[3][4] Името го добил по грчкиот назив за зборот тежок. Минералот на бариум е барит (BaSO4).

Бариум е застапен во земјината кора во количина од 500 ppm (анг. parts per million).

Солите на бариум се токсични, но во медицината, како контрасно средство за рендгенско снимање на гастро-интестиналниот стракт може да се користи бариум сулфат, бидејќи не се раствора во желудечната киселина.

Извори[уреди | уреди извор]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., уред (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (LXXXVI издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  4. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
Периоден систем на елементите
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсеник
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно=цврста зелено=течна црвено=гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас