Група 4 на периодниот систем

Од Википедија — слободната енциклопедија
Група 4
Периода
4 22
Ti
5 40
Zr
6 72
Hf
7 104
Rf

Елементите од групата 4 образуваат хемиска серија од хемиски елементи во групата 4 од периодниот систем. На колоната десно се претставниците од оваа група: Ti, Zr, Hf и Rf.

Сите овие елементи се класифицирани во групата 4 поради нивната валентна обвивка која содржи четири електрони. Радерфордиумот може да се произведе само во лабораторија бидејќи не се наоѓа слободен во природата.

Објаснување на десниот дел од периодниот систем: Преодни метали Атомските броеви напишани со црна боја претставуваат атомски броеви на цврсти супстанци
Квадратите во колоната ограничени со цели линии содржат елементи постари од Земјата (првобитни елементи) Квадратите во колоната ограничени со точкести линии содржат вештачки елементи

Листа на елементи

Име | Атомски симбол | Атомски број | Точка на вриење | Точка на топење | Густина | Атомска маса

Групи:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Периоди:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9
Серии:   Алкали  -  Земноалкални  -  Лантаноиди  -  Актиноиди  -  Преодни метали  -  Сиромашни метали  -  Металоиди  -  Неметали  -  Халогени  -  Благородни гасови
Блокови:  s-блок  -  p-блок  -  d-блок  -  f-блок  -  g-блок