Електронска конфигурација

Од Википедија — слободната енциклопедија
Електронска атомска и молекулска орбитала

Електронската конфигурација го означува распоредот на електроните во орбиталите по растење на нивната енергија. При запишувањето на електронската конфигурација важат правилата за пополнување на орбиталите, како што се:

  • Орбиталите се пополнуваат со електрони со растењето на нивната енергија (од оние со пониска кон оние со повисока енергија). Енергијата, пак, на орбиталите е пропорционална на збирот на главниот и орбиталниот квантен број, односно n + l. Колку што е овој збир помал, орбиталата има помала енергија. Доколку за две орбитали овој збир е еднаков, пониска по енергија е онаа која има помала вредност за главниот квантен број. Орбиталите со исти вредности за n и за l се еднакви по енергија и се наречени изродени.
  • Паулиево начело: Во еден атом не е можно да постојат два електрона со исти вредности за сите четири квантни броеви. Ако за два електрона првите три од четирите квантни броеви се еднакви, тие мора да се разликуваат за четвртиот, спински квантен број. Бидејќи за последниов се можни само две вредности, во една орбитала не може да има повеќе од два електрона. Тие два електрона се со различни спинови.
  • Хундово правило: Изродените орбитали се пополнуваат најнапред сите со по еден електрон, а потоа со уште еден.

Електронската конфигурација се претставува на три начини:

  • Во долг облик, каде што се пишуваат сите орбитали:

На пример, електронската конфигурација на азотот е 7N:1s22s22px12py12p z1

  • Во скратен облик, така што се пишува вкупниот број електрони во изродените орбитали:

На пример, за азотот, скратена конфигурација би била 7N:1s22s22p3 или во уште поскратена верзија, каде што се пишува конфигурацијата на највисокото енергетско ниво, а пред неа се наведува симболот на инертниот гас, ставен во средни загради, што му претходи на елементот во периодниот систем: 16S:[10Ne]3s23p4

  • Графичко претставување, при што електроните се претставуваат со стрелки, а орбиталите со квадратчиња, а се претставуваат само електроните во орбиталите на највисокото енергетско ниво. Изродените орбитали се запишуваат со споени квадратчиња.