Цинк оксид

Од Википедија — слободната енциклопедија
Цинк оксид
Zinc oxide.jpg
Назнаки
1314-13-2 X mark.svgН
EC-број 215-222-5
PubChem 14806
RTECS број ZH4810000
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед бела цврста
Густина 5.606 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
0.16 mg/100 mL (30 °C)
Показател на прекршување (nD) 2.0041
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
-348.0 kJ/mol
Стандардна моларна
ентропија
So298
43.9 J·K-1mol-1
Штетност
MSDS ICSC 0208
EU индекс 030-013-00-7
EU класификација Dangerous for the environment (N)
R-фрази R50/53
S-фрази (застарено) S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
0
W
Температура на запалување 1436 °C
Слични супстанци
Други анјони Цинк сулфид
Цинк селенид
Цинк телурид
Друг(и) катјон(и) Кадмиум оксид
Жива(II) оксид
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (провери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

Цинк оксид е неорганско соединение со формула ZnO.Тоа е веројатно најважното соединение на цинк. Тоа е бела супстанца, практично нерастворилива во вода, но растворлива во раствори и на киселини и на бази. Се добива или со согорување на цинк во кислород или со пиролиза на неговиот хидроксид. Се употребува како бел пигмент при производство на бели бои, како полнител во производство на гума, во медицината(особено во спортска).