Прејди на содржината

Збигњев Голомб

Од Википедија — слободната енциклопедија
Збигњев Голомб
Zbigniew Gołąb
Роден 24 март 1923
Нови Тарг
Починал 24 март 1994
Чикаго
Националност Полјак
Занимање славист, македонист, академик

Збигњев Голомб (Нови Тарг, 24 март 1923 - Чикаго, 24 март 1994) – полски и американски лингвист, индоевропеист, балканист, славист-македонист. Член на МАНУ надвор од работниот состав (1972)[1]

Животопис[уреди | уреди извор]

По одбраната на магистерската дисертација на Полскиот универзитет во Вроцлав во 1947 година и докторатот на Јагелоњскиот универзитет во Краков во 1958 година, бил професор по словенска лингвистика на Католичкиот универзитет во Лублин (1952-1954) и на Славистичкиот институт на ПАН во Варшава (1955-1961), потоа професор по словенска лингвистика на Универзитетот во Чикаго, САД, до пензионирањето (1962-1993). Интересот кон македонскиот јазик му го свртел полскиот македонист Мјечислав Малецки, бил близок соработник на Блаже Конески и Божидар Видоески, вршел лингвистички и дијалектолошки истражувања во Македонија и учествувал на македонистички научни собири. Бил ментор на првата докторска дисертација од македонистиката во САД одбранета од Виктор Фридман и објавил поголем број монографски и други истражувања од областа на македонистиката и балканистиката.[1]

Творештво[уреди | уреди извор]

Книги:

 • Conditionalis typu balkanskiegow pohudniowoslowianskich, Kraków, 1964;
 • The Arumanian Dialect of Kruševo in SR Macedonia, SFR Yugoslavia, Skopje, 1984;
 • The Origins of the Slavs: A Linguist’s View, Columbus, 1992;

Статии:

 • Dwie gvary macedoнskie (Suche i Wisoka w Solunskiem), „Sprawozdania PAU”, 2, 1953, 77- 81;
 • Funkcja syntaktyczna proklitiki zaimkowej w gwarach macedonskich, „Lingua Posnaniensis”, 4, 1953, 277-291;
 • Stanowisko jezyka macedonskiego wsród jezyków poludniowo-slowianskich, Sprawozdania Instytutu Jezykoznawatva Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 1954, 257-260;
 • Funkcja syntaktyczna partykuly da w jezykach poludniowo-slowianskich, „Biuletyn Polskiego Towarzistwa Jezykoznawczego“, 13, 1954, 67-92;
 • Z fonologii gwar Bogdanska (na tle ogólnomacedonskim), „Studia z filologii polskiej i slowia–-nskiej“, 1,1955, 289-333;
 • The Conception of „Isogrammatizm“, „Biuletyn Polskiego Towarzistwa Jezykoznawczego”, 15, 1956, 3-12;
 • H. Lint, A Grammer of the Macedonian Literary Language, „Rocznik Slawistyczny“, 18, Kraków, 1956, 111- 119;
 • За неколку сличности меѓу полските и македонските говори, Македонски јазик“, 8, Скопје, 1957, 129-135;
 • Неколку белешки за палатализацијат ана согласките во македонскиот јазик, „Македонски јазик“, 9,1958,1-15;
 • Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемен во ова подрачје, „Македонски јазик“, 10, 1959, 19-50;
 • The Influence of Turkish upon the Macedonian Slavonic Dialects, „Folia Orientalia”, 1, 1959, 26-45;
 • Some Arumanian-Macedonian Isogrammatisms and the Social Background of Their Development, „Word“, 15/3, 1959, 415-435;
 • Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско), I, „Македонски јазик”, 11-12, 1961, 113-182;
 • Nowomacedonski typ perfectum ze slowem imam/sum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego: Prace Jezykoznawcze”, 4, 1961, 321-325;
 • Szkic dialektu Arumanów macedonskich, „Zeszyty Naukowe Uniwesitetu Jagiellonskiego: Prace Jezykoznawcze”, 4, 1961, 75-200;
 • Uwagi nad histori, jezyka macedonskiego, Sprowozdania Komisji Slowianoznawstwa Oddzialu PAN w Krakowie, Kraków,1961, 138-139;
 • „Balkanisms” in te South-Slavic Languages, „Slavic and East European Journal”, 6/2, 1962, 38-42;
 • Два македонски говора (На Сухо и Висока во Солунско), II, „Македонски јазик”, 13-14, 1963, 173- 276;
 • The Problem of Verbal Moods in Slavics Languages, IJSLP, 8, 1964,1-36;
 • Етногенезата на Словените во светлинат ана лингвистиката, I, „Македонски јазик”, 19, 1968, 5-20;
 • За „механизмот” на словенско-романските односи на Балканскиот Полуостров, „Македонски јазик”, 21, 1970, 5-18;
 • Значењетона македонскиот јазик во балканистичките студии, зб.: Пристапни предавања, прилози и библиографија, Скопје, 1974, 37-43;
 • Структурална споредба на еден валшки и македонски текст, „Прилози”, OLLN MANU, 5/2, 1974, 35-40;
 • On the Mechanism of Slavic-Romanian Linguistic Interference in the Balkans, zb.: Bulgaria, Past and Present: Studies in History, Literature, Economics, Music, Sociology, Folklor & Linguistics, Columbus, 1976, 296- 309;
 • Македонско-влашки лексички изедначувања како пример на централнобалканската културна заедница, „Македонски јазик”, 32-33, 1982, 137-146;
 • Конструкциите со има и глаголската придавака во македонскиот и влашкиот јазик, зб.: Научна дискусија на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, 2, Скопје, 1983, 1-12;
 • South Slavic da+Indicative in Conditional Clauses and its General Linguistic Implications, zb.: Papers for the V. Congress of Southeast European Studies, Columbus, 1984, 170-198;
 • Размислувања за супстанцијалните и формалните обележја на словенските јазици, „Прилози”, OLLN MANU, 12/1, 1987, 39-56;
 • The First Slavs in Greece, „Prilozi”, OLLN MANU, 14/2, 1989,5-46;
 • Јазикот на првите Словени во Грција и историјата на македонскиот јазик (Неколку белешки во врска со работите на Васмер и Малингудис), „Македонски јазик“, 40-41, 1990, 115-128;
 • Lehr-Splawiнski redivivus versusque: Pochodzenie i praojczyzna Slowian w slavistice ostatnich lat czterdziestu, „Rocznik Slawistyczny“, 47, 1991, 123-140;
 • Етничка позадина и внатрешен лингвистички механизам на таканаречената „балканизација“ на македонскиот јазик, зб.: Studies in Macedonian Language and Culture, Ann Arbor, 1995, 49-66;
 • Прашањето на старословенскиот прево на Оче Наш и неговите теолошки импликации, зб.: Студии за македонскиот јазик, литература и култура, Скопје, 1996, 27-32;
 • The Ethnic Background and Internal Linguistic Mechanism of the So-Called Balkanization of Macedonian, „Balkanistica“, 10, 1997, 13-19.

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 Македонска енциклопедија, том I. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите. 2009. стр. 378–379. ISBN 978-608-203-023-4.