Прејди на содржината

Скопскоцрногорски дијалект

Од Википедија — слободната енциклопедија
  Скопскоцрногорскиот дијалект на картата на македонските дијалекти

Скопскоцрногорски дијалектдијалект на македонскиот јазик. Дијалектот спаѓа во групата на западни дијалекти од северното наречје. Дијалектот е сличен со вратничкиот дијалект, а негова главна одлика е зачестената употреба на предлогот у, замена на самогласката а со самогласката у и користење на меѓусамогласно в.[1]

Територија[уреди | уреди извор]

Скопскоцрногорскиот дијалект се зборува во 20-тина села што се наоѓаат на полите и во подножjето на планината Скопска Црна Гора. Тука спаѓаат селата: Кучково, Орман, Волково (Ву­чи Дол), Ново Село, Бразда, Глуво, Чучер, Горњане, Бањане, Мирковци, Кучевиште, Побожје, Бродец, Љубанци, Љуботен, Раштак, Г. Оризаре, Радишани, Булачани, Црешево и Стајковци.

Фонолошки одлики[уреди | уреди извор]

 • Старословенската носовка ѫ е заменета со у: пут, рука, зуп, мука...
 • Старото самогласно л овде е заменето со групите у/лу/лă: куне, слăза...
 • Непрегласено а на местото на самогласката е: трава.
 • Вредност ă за секундарниот полуглас ъ: лажелăже
 • Согласната група мн се употребува како мл: многу – млого.
 • Непчаното ј пред е на почетокот на зборот: јазик – језик.
 • Губење на в кога е во меѓусамогласна положба: главу, човек...
 • Промена на местата на самогласките а и о во завршетоците кај лексемите татко и мајка: Кад сам бил мал, јас сам не слушал татка ми и мајко ми.[2]      

Морфолошки одлики[уреди | уреди извор]

 • Формата на личната заменка за прво лице е ја.           
 • Стариот предлог въ добил вредност у: у град.
 • Наставка -мо кај глаголите во прво лице множина: украдимо, одимо, гледамо, видимо, јадемо...
 • Продуктивно образување на минатите неопределени времиња.
 • Глаголската форма се менува по истата самогласка што ја определува групата на глаголот во трето лице еднина кој се префрла и во прво лице, притоа додавајќи ја наставката : вика-викам, гледа-гледам, носи-носим, живи-живим, везе-везем, јаде-јадем...
 • Помошниот глагол сум се јавува како сам.
 • Множинска наставка кај именките од женски род со завршеток на а: жене, године...
 • Наставка -ше за образување на имперфектот: мучеше, тепаше, јаваше, идеше.      
 • Акузативната заменска форма за машки род еднина е њега.
 • Кратката акузативна заменска форма за машки род еднина е га.
 • Предлогот со се реализира како сӑс.[2]      

Глаголи[уреди | уреди извор]

викаше носеше береше
викаше носеше береше
викаше носеше береше
викашемо носешемо берешемо
викашете носешете берешете
викашеу носешеу берешеу

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Бојковска, Стојка; и др. (2001). Македонски јазик за средното образование (V изменето. изд.). Скопје: Просветно дело. стр. 252. ISBN 9989-0-0021-2.
 2. 2,0 2,1 Дијалектите на македонскиот јазик, Божидар Видоески, том 2, 1998, Скопје

Надворешни врски[уреди | уреди извор]