Список на монголски ханови

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на монголски ханови и хагани.

Голем Хан на Монголското Царство[уреди | уреди извор]

Јуан Династија[уреди | уреди извор]

Имиња (храмски) Постхуман назив Име на хан Дадено име Период на владеење Кинески имиња и периоди
Shizu (世祖 Shìzǔ) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Kublai Khan Borjigin Kublai (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè) 1271-1294 Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1264-1294
Chengzong (成宗 Chéngzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Temür Öljeytü Khân Borjigin Temür (孛兒只斤鐵木耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr) 1294-1307 Yuanzhen (元貞 Yuánzhēn) 1295-1297

Dade (大德 Dàdé) 1297-1307

Wuzong (武宗 Wǔzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Qayshan Gülük Borjigin Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān) 1308-1311 Zhida (至大 Zhìdà) 1308-1311
Renzong (仁宗 Rénzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Ayurparibhadra Borjigin Ayurparibhadra (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá) 1311-1320 Huangqing (皇慶 Huángqìng) 1312-1313

Yanyou (延祐 Yányòu) 1314-1320

Yingzong (英宗 Yīngzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Suddhipala Gege'en Borjigin Suddhipala (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá) 1321-1323 Zhizhi (至治 Zhìzhì) 1321-1323
Jinzong (晉宗 Jìnzōng) (1) Taiding Di (泰定帝 Tàidìng Dì) (2) Yesün-Temür Borjigin Yesün-Temür (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér) 1323-1328 Taiding (泰定 Tàidìng) 1321-1328

Zhihe (致和 Zhìhé) 1328

did not exist (1) Tianshun Di (天順帝 Tiānshùn Dì) (2) Arigaba Borjigin Arigaba (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā) 1328 Tianshun (天順 Tiānshùn) 1328
Wenzong (文宗 Wénzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Jijaghatu Toq-Temür Borjigin Toq-Temür (孛兒只斤圖鐵木兒 Bóérzhījīn Tútiěmùér) 1328-1329 and 1329-1332 Tianli (天曆 Tiānlì) 1328-1330

Zhishun (至順 Zhìshùn) 1330-1332

Mingzong (明宗 Míngzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Qoshila Qutuqtu Borjigin Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà) 1329 did not exist
Ningzong (寧宗 Níngzōng) too tedious; thus, not used when referring to this sovereign Irinchibal Borjigin Irinchibal (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān) 1332 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1332
Huizong (惠宗 Huìzōng) (1) Shundi (順帝 Shùndì) Toghan-Temür Borjigin Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér) 1333-1370 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1333

Yuantong (元統 Yuántǒng) 1333-1335
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1335-1340
Zhizheng (至正 Zhìzhèng) 1341-1368
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1368-1370

(1) Convention: for these souverigns only, use "yuan" + posthumous name, i.e. 元泰定帝 Yuán Tài Dìng Dì.

(2) Not actually a posthumous name, but adopted from era name.

Постцарска Монголија (Северен Јуан)[уреди | уреди извор]


Златна Орда[уреди | уреди извор]

Бела Орда[уреди | уреди извор]

Сина Орда[уреди | уреди извор]

Илханат[уреди | уреди извор]

-По смртта на Арпа:

За Источна Персија:

Чагатајски ханат[уреди | уреди извор]Огодеид улус[уреди | уреди извор]

Монголија во 20 век[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]