Данок на додадена вредност

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Данокот на додадена вредност е данок на потрошувачката, кој се пресметува во секоја фаза само на износот на додадената вредност, со тоа што овој данок е без кумулативни ефекти.

Појава на ДДВ[уреди | уреди извор]

Данокот на додадена вредност (ДДВ) бил измислен од страна на еден германски економист во 18-тиот век. Тој имал замисла за данок на производи кој не би влијаел на трошоците на производство и дистрибуција, но би се собирал во конечната цена која ќе се наплати од потрошувачот. Покрај ова, не било важно низ колку трансакции производот поминал, данокот секогаш ќе остане фиксен процент од конечната цена.

Во вистинска форма ДДВ за првпат се појавува во Франција во 1948 година. Се применувал сè до фазата на производство и не одобрувал кредити за капитални добра, до 1954 година бил преобразен во ДДВ од типот на данок на потрошувачка. Главниот импулс да се прифати ДДВ потекнува од два извори: прво, почетните потписници на Договорот од Рим (Белгија, Франција, Германија, Италија, Луксембург и Холандија) сметале дека ДДВ претставува значајно подобрување на оданочувањето на прометот на производи и услуги за разлика од дотогаш користениот каскаден данок. Сите овие земји го вовеле ДДВ помеѓу крајот на шеесетите и средината на седумдесетите години. Второ, скандинавските земји исто така виделе дека ДДВ е многу поефикасен данок на фискален план од дотогашните други форми на данок на потрошувачка, па меѓу 1967 и 1970 година преминале на ДДВ. Поради фактот што влезот во Европската Унија потоа е условен со прифаќање на ДДВ, земјите кои се членки го прифатиле, а исто така и оние земји кои се стремат да станат членки го прифаќаат. Само САД не го вовеле ДДВ, иако постојат силни залагања за негово воведување.

Во Македонија на 1 април 2000 година, тогашниот министер за финансии Никола Груевски го воведе ДДВ, наместо постоечкиот данок на промет, со што општата стапка на промет на производи (добра) и услуги се намали од 25% на 19% (за подоцна да се утврди стапка од сегашните 18%).

Даночна стапка на ДДВ[уреди | уреди извор]

Стапката на ДДВ во различни земји е на различно ниво. Во ЕУ стандардната стапка на ДДВ се движи од 15% до 25%. Од 1993 година минималната стандардна стапка која е дозволена е 15%, иако ДДВ со минимум од 5% може да биде употребен за одредени добра и услуги, вклучувајќи храна, домашно греење и осветлување, книги и весници.

Табела бр. 1: Стапки на данокот на додадена вредност во одбрани земји (2017)[1]

Земја Даночна стапка
Македонија 5% и 18%
Албанија 6% (туристички услуги) и 20%
Бугарија 20%
Босна и Херцеговина 17%
Хрватска 0% (книги и одделни видови храна) и 25%
Австрија 10% (основни производи), 13% (туристички услуги) и 20%
Германија 7% (некои видови храна) и 19%
Грција 6% (театар, книги, здравство), 13% (туризам) и 24%; За некои острови: 4%, 9% и 17%
Данска 0% (транспорт, театар, здравство) и 25%
Црна Гора 19%
Србија 0%, 8% и 20%
Словенија 9,5% и 22%

Утврдување на даночна основица и пресметување на ДДВ[уреди | уреди извор]

Директно оданочување на додадената вредност. При пресметката со директно оданочување се среќаваме со два метода:

  • Метод на собирање (addition method), според кој даночната основица се утврдува со собирање на елементите кои ја сочинуваат додадената вредност како што се платите, даноците, каматите, амортизацијата итн.
  • Метод на одземање (subtraction method), според кој додадената вредност се пресметува со одземањето на вкупната вредност на продажбите (без данокот) и вкупната вредност на набавките (без данокот) во текот на еден даночен период и се оданочува разликата помеѓу нив.

Индиректно оданочување на додадената вредност (tax credit method) се среќава со методот на одземање според кој стопанствениците го наплатуваат данокот на нивните продажби и плаќаат данок на нивните набавки, а на даночните власти ја плаќаат разликата меѓу наплатениот и платениот данок во секој даночен период, што значи дека се користи механизмот на даночен кредит. Ако даночниот кредит е поголем од данокот на продажбите, обврзникот има право на рефундирање на разликата.

Методот на собирање има проблеми во дефинирањето на профитот што подлежи на оданочување или во точното проценување на увозот и извозот. Покрај ова овој метод е применлив со само една стапка такашто е отежнато пресметување на данокот кога се во прашање производи или услуги врз кои се применува повластената даночна стапка од 5%.

Денес, со исклучок на Јапонија, сите останати земји го применуваат индиректниот метод на одземање при пресметката на ДДВ. Како причина за ова се зголемените можности да се открие даночна евазија и можноста да се избегне кумулативно оданочување на инвестиционите добра.

Данокот на додадена вредност во Македонија[уреди | уреди извор]

Табела бр. 1 - Приходи од данокот на додадена вредност во Македонија, 2003-2016 (во милиони денари)[2]

Година ДДВ
2003 21.176
2004 25.757
2005 27.081
2006 27.240
2007 32.962
2008 36.174
2009 35.178
2010 37.694
2011 42.223
2012 38.468
2013 39.835
2014 43.859
2015 41.694
2016 45.949

Литература[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Павле Гацов, „Летни разговори за најавените даночни измени“, Економија и бизнис, година 19, број 231, септември 2017, стр. 27.
  2. Павле Гацов, „Состојби наспроти трендови - Македонски фискални и економски индикатори“, Економија и бизнис, година 18, број 225, март 2017, стр. 52-53.