Список на села во Гребен

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Име на македонски Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Абдела Abdela Αβδέλλα Абдела 1500 448
Аздјадиш Azdjadiš Аздјадиш Аздјадиш 343
Азмак Azmak Азмак Азмак 400
Арап Arap Арап Арап 130
Аспрокамб Asprokamb Аспрокамб Аспрокамб 110
Бич Bič Бич Бич 100
Бозово Bozovo Бозово Бозово 150
Балтино Baltino Балтино Балтино 100
Бура Bura Бура Бура 87
Ванско Vansko Ванско Ванско 450
Видиште Vidište Видиште Видиште 82
Воденско Vodensko Воденско Воденско 226
Вравоништа Vravoništa Вравоништа Вравоништа 263
Вреаштино Vreaštino Вреаштино Вреаштино 242
Гоблар Goblar Гоблар Гоблар 227
Гребен (Гревена) Grevena Гревбен Гребен 1550
Греуса Greusa Греуса Греуса 100
Делвино Delvino Делвино Делвино 72
Дербент Derbent Дербент Дербент 482
Дименица Dimenica Дименица Дименица 260
Добрани Dobrani Добрани Добрани 368
Добратово Dobratovo Добратово Добратово 240
Дурвуништа Durvuništa Дурвуништа Дурвуништа 360
Желово Želovo Желово Желово 208
Забантос Zabantos Забантос Забантос 125
Залово Zalovo Залово Залово 300
Зелено Zeleno Зелено Зелено 80
Земњач Zemnjač Земњач Земњач 325
Зигост Zigost Зигост Зигост 170
Каламач Kalamač Каламач Каламач 150
Калапод Kalapod Калапод Калапод 74
Калоки Kaloki Калоки Калоки 300
Касник Kasnik Касник Касник 230
Катакал Katakal Катакал Катакал 129
Кипурио Kipurio Кипурио Кипурио 600
Козмат Kozmat Козмат Козмат 240
Конско Konsko Конско Конско 247
Коскон Koskon Коскон Коскон 191
Турија Turija Турија Турија 1500
Кривци Krivci Кривци Кривци 710
Критадес Kritades Критадес Критадес 280
Критарак Kritarak 71
Лабаница Labanica Лабаница Лабаница 120
Лавда Lavda Лавда Лавда 180
Лебиново Lebinovo Лебиново Лебиново 206
Лебис Lebis Лебис Лебис 90
Левтохор Levtohor Левтохор Левтохор 74
Липиница Lipinica Липиница Липиница 74
Мавран Mavran Мавран Мавран 112
Мавронорес Mavronores Μαυρονόρος Мавронорес 177
Манас Manas Манас Манас 108
Месолур Mesolur Месолур Месолур 267
Милја Milja Милја Милја 500
Монахит Monahit Монахит Монахит 33
Палеокопрја Paleokoprja Палеокопрја Палеокопрја 75
Палеохор Paleohori Палеохор Палеохор 176
Периволи Perivoli Περιβόλι Периволи 1800 454
Пигадица Pigadica Пигадица Пигадица 461
Пикровеница Pikrovenica Пикровеница Пикровеница 484
Пињари Pinjari Пињари Пињари 100
Плјаса Pljasa Плјаса Плјаса 147
Радовиште Radovište Радовиште Радовиште 208
Радуништа Raduništa Радуништа Радуништа 400
Рјахово Rjahovo Рјахово Рјахово 63
Самарина Samarina Σαμαρίνα Самарина 2600 701
Мало Серин Malo Serin Мало Серин Мало Серин 135
Големо Серин Golemo Serin Големо Серин Големо Серин 355
Ситово Sitovo Ситово Ситово 230
Сленица Slenica Сленица Сленица 158
Смикси Smiksi Смикси Смикси 800
Спата Spata Спата Спата 178
Спилио Spilio Спилио Спилио 409
Стихази Stihazi Стихази Стихази 445
Сувин Suvin Сувин Сувин 180
Тиста Tista Тиста Тиста 367
Тривешт Trivešt Тривешт Тривешт 270
Туз Tuz Туз Туз 125
Фал Fal Фал Фал 217
Филипишта Filipišta Филипишта Филипишта 200
Хисар Hisar Хисар Хисар 500
Христос Hristos Христос Христос 85
Чатурија Čaturija Чатурија Чатурија 265
Чурхли Čurhli Чурхли Чурхли 440
Шарган Šargan Шарган Шарган 210
Шибино Šibino Шибино Шибино 352