Механика

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Механиката е наука која го изучува најпростиот облик на движење на материјата, кој се состои во поместување на телата или нивни делови едно во однос на друго. Основните закони или принципи на механиката, која денес ја нарекуваме класична, се формулирани уште од Њутн во 1687 година. Тие принципи имаат свои граници на применливост определени од релативистичката и квантната механика каде Њутновата механика се јавува како граничен случај. Поточно, релативистичката механика преминува во класична во случај на движења со брзини многу помали од брзината на светлината. Кратко речено, Њутновата механика ги опишува бавните движења на макроскопските тела. Во зависност од природата на телата чие движење се изучува, механиката се дели на механика на материјална точка, механика на тврдо тело и механика на флуиди (хидро и аеромеханика). Во зависност од природата на задачите кои се разгледуваат, секоја од претходните области се дели на кинематика, која го изучува поместувањето во зависност од времето, динамика, која го зема предвид и дејството на телата едно на друго од кое произлегува промената на нивната состојба на движење и статика, која ги изучува телата во состојба на мирување. Механичкото движење, пак, се дели на транслаторно и ротационо.

Кинематика е дел од механиката и го изучува движељето на телата во зависност од времето. Скалар претставува величина што се карактеризира само со нумеричка вредност. Вектор претставува величина што е определена со нумеричка вредност,правец и насок. Скаларни величини со кои најчесто се среќаваме се:маса,време,волумен. Неподвижно тело во однос на кое се разгледува движење на друго тело се вика референтно тело. Механичко движенје е секоја промена на положба на телата во просторот во однос на другите тела со текот на времето. Механика е дел од физиката која ги изучува движењатана телата тоест е наука која гава одг. на прашањата сврзани со движење и мирување на телата. Матријална точка е тело чии димензии и облик се занемарливо мали во односот на димензиите на просторот во кој се врши движењето Просторот при движење на некое тело,секоја негова честичка ја описувапатната линија е наречено траекторија-може да биде праволиниска и криволиниска. Должината на траекторијата помеѓу две точки штом лежат на неа се вика измислен пат.Патот е скаларна величина. Брзине се дефинира како промена на положбата на телото во даден временски интервал.