Човекови права во Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Македонија ги има ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно и на европско ниво.

Уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања ги штити народниот правобранител.

Македонија е потписник на Европската конвенција за човекови права.

Од друга страна и Уставот ги гарантира следниве права:

 • еднаквост на граѓаните
 • право на живот
 • неприкосновеност на физичкиот и моралниот интегритет
 • право на слобода
 • презумпција на невиност
 • нема казна без закон и право да не се биде осуден или казнет двапати
 • право на жалба
 • слобода на уверување, говор и пристап до информации
 • тајност на писмата и на сите други облици на општење
 • сигурност и тајност на личните податоци
 • слобода на вероисповед
 • слобода на здружување
 • право на собирање
 • избирачко право
 • право на вршење јавни функции
 • право на поднесување претставки
 • почитување и заштита на приватноста, личниот и семејниот живот, достоинството и угледот
 • право на неповредливост на домот
 • слобода на движење
 • право и должност за одбрана на РМ
 • права на странските државјани во РМ
 • право на сопственост и право на наследување
 • право на работа и слободен избор на вработување
 • обврска за плаќање на даноци и други јавни давачки
 • право на социјална заштита
 • право на синдикално здружување
 • право на штрајк
 • право на здравствена заштита
 • заштита на семејството
 • слобода за создавање потомство
 • заштита на мајките и децата
 • право на живот во здрава животна средина
 • право на образование
 • право на слободно научно и уметничко творештво
 • право на слободно изразување на национална припадност