Список на скелетни мускули во човечкото тело

Од Википедија — слободната енциклопедија

Глава[уреди | уреди извор]

Чело/очен капак[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
occipitofrontalis - мускул на сводот на черепот две темени мешиња и две челни мешиња aponeurosis epicranialis nervus facialis [CNVII] ги крева веѓите
     venter occipitalis musculi occipitofrontalis горната нухална линија на темена коска, мастоиден дел на слепоочна коска arteria occipitalis n. auricularis posterior (nervus facialis [CNVII]) го повлекува скалпот
     venter frontalis musculi occipitofrontalis кожа на веѓите и глабела arteria ophthalmica rami temporales nervi facialis [CNVII] ги брчка веѓите
orbicularis oculi - кружен мускул на окото орбитален дел: челна коска (os frontale)

палпебрален дел: ligamentum palpebrale mediale

лакримален дел: заден гребен на солзна коска (os lacrimale)

орбитален дел: raphe palpebralis lateralis

палпебрален дел: raphe palpebralis lateralis

лакримален дел: рабови на очни капаци

arteria ophthalmica, arteria zygomaticoorbitalis, arteria angularis rami zygomatici nervi facialis [CNVII] ги затвора очните капаци levator palpebrae superioris
corrugator supercilii - мускул набирач на веѓите назален дел на челна коска (os frontale) средна третина од кожата на веѓите arteria ophthalmica rami zygomatici nervi facialis [CNVII] ја движи кожата на челото медијално и инфериорно (кон коренот на носот)
depressor supercilii - мускул спуштач на веѓите назален дел на челна коска (os frontale), медијален раб на очна празнина средна третина од кожата на веѓите ја движи кожата на веѓите инфериорно

Екстраокуларни мускули[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
levator palpebrae superioris - мускул подигнувач на горниот очен капак клинеста коска (os sphenoidale) тарзална плоча, горен очен капак arteria ophthalmica nervus oculomotorius [CNIII] го повлекува и крева очниот капак orbicularis oculi
tarsalis superior - тарзален мускул долна страна на levator palpebrae superioris tarsus superior на очниот капак симпатички нервен систем го подига горниот очен капак
Рамни мускули
     rectus superior bulbi - горен рамен мускул на окото Зинов прстен (anulus tendineus communis) на орбиталниот врв 7.5 mm супериорно на работ на рожницата (limbus corneae) arteria ophthalmica горна гранка на nervus oculomotorius [CNIII] подигање, адукција и медијална ротација на окото
     rectus inferior bulbi - долен рамен мускул на окото 6.5 mm инфериорно на работ на рожницата (limbus corneae) долна гранка на nervus oculomotorius [CNIII] спуштање и адукција на окото
     rectus medialis bulbi - среден рамен мускул на окото 5.5 mm медијално на работ на рожницата (limbus corneae) долна гранка на nervus oculomotorius [CNIII] адукција на окото
     rectus lateralis bulbi - страничен рамен мускул на окото 7 mm темпорално на работ на рожницата (limbus corneae) nervus abducens [CNVI] абдукција на окото
Коси мускули
     obliquus superior bulbi - горен кос мускул на окото Зинов прстен (anulus tendineus communis) на орбиталниот врв, медијално на оптичкиот канал надворешен заден квадрант на очното јаболко странична мускулна гранка на arteria ophthalmica nervus trochlearis [CNIV] инторзија, абдукција и депресија на окото
     obliquus inferior bulbi - долен кос мускул на окото орбитална површина на горната вилица (maxilla) странично на лакрималниот жлеб странично на очното јаболко, длабоко до rectus lateralis bulbi, со кратка рамна тетива nervus oculomotorius [CNIII] ексторзија, елевација и абдукција на окото

Уво[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
temporoparietalis - слепоочно-темен мускул мускули на надворешното уво (musculi auriculares) aponeurosis epicrania nervus facialis [CNVII]
Auriculares
     auricularis anterior - преден ушен мускул fascia temporalis преден дел на хеликсот на увото arteria auricularis posterior nervus facialis [CNVII] ја повлекува ушната школка нанапред
     auricularis superior - горен ушен мускул aponeurosis epicrania дорзокранијална површина на ушната школка ја повлекува ушната школка нагоре
     auricularis posterior - заден ушен мускул мастоиден процес на слепоочна коска, тетива на стерноклеидомастоиден мускул (musculus sternocleidomastoideus) дорзален дел на ушната школка ја повлекува ушната школка наназад
Мускули на внатрешното уво
     ᗧ stapedius - мускул на узенгијата врв на пирамидата на средното уво (auris media) врат на узенгијата (stapes) ramus stapedius arteriae auricularis posterioris nervus facialis [CNVII] го намалува движењето на узенгијата, ја контролира амплитудата на звучните бранови до внатрешното уво
     tensor tympani - мускул затегнувач на опната на ушното тапанче Евстахиева туба (tuba auditiva) рачка на чеканчето (malleus) arteria tympanica superior nervus pterygoideus medialis од долновиличната гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3] ја затегнува опната на ушното тапанче, ја контролира амплитудата на звучните бранови до внатрешното уво

Нос[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
procerus - тенок мускул фасција на долниот дел од носната коска (os nasale) кожа на долниот дел на челото помеѓу веѓите arteria facialis букална гранка на nervus facialis [CNVII] го спушта медијалниот агол на веѓата (давајќи израз на намуртеност)
depressor septi nasi - мускул повлекувач на носната преграда foramen incisivum на горната вилица (maxilla) носна преграда (septum nasi) и заден дел од аларниот дел на musculus nasalis arteria labialis superior ја спушта носната пеграда
levator labii superioris alaeque nasi - мускул подигнувач на горната усна и носното крилце processus frontalis maxillae ноздра и горна усна arteria labialis superior ја проширува ноздрата, ја подигнува горната усна, го подигнува носното крилце
nasalis - носен мускул
     попречен дел

     (compressor naris)

горна вилица (maxilla) cartilago nasi lateralis arteria labialis superior букална гранка на nervus facialis [CNVII] компресија на ноздрите
     крилест дел

     (dilator naris)

горна вилица над латералниот секач, cartilago alaris major, cartilago alaris minor кожа во близина на работ на ноздрата ги проширува ноздрите

Уста[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
levator anguli oris
(caninus)
- мускул подигнувач на усниот агол
горна вилица (maxilla) modiolus anguli oris arteria facialis nervus facialis [CNVII] го подигнува аголот на устата (насмевка)
depressor anguli oris
(triangularis)
- мускул спуштач на усниот агол
странична површина на долната вилица (mandibula) мандибуларна гранка на nervus facialis [CNVII] го спушта аголот на устата (намуртување)
levator labii superioris - мускул подигнувач на горната усна среден дел на margo infraorbitalis кожа и мускули на горната усна (labii superioris) arteria labialis superior букална гранка на nervus facialis [CNVII] ја подигнува горната усна
depressor labii inferioris - мускул спуштач на долната усна странична површина на долната вилица (mandibula) кожа на долната усна arteria labialis inferior мандибуларна гранка на nervus facialis [CNVII] ја спушта долната усна
mentalis - мускул на брадата од protuberantia mentalis на долната вилица кожа на брадата ја подигнува и брчка кожата на брадата, ја испакнува долната усна
buccinator - образен мускул алвеоларни процеси на горната и долната вилица, raphe pterygomandibularis влакна на orbicularis oris arteria buccinatoria букална гранка на nervus facialis [CNVII] дување на образите, џвакање
orbicularis oris - кружен мускул на усните горна вилица (maxilla) и долна вилица (mandibula) кожа околу усните arteria labialis superior, arteria labialis inferior ги набира усните
risorius - мускул на смеење фасција над заушната (паротидна) жлезда modiolus anguli oris arteria facialis го повлекува наназад аголот на устата
Јаболчни мускули
     zygomaticus major - голем јаболчен мускул јаболчна коска (os zygomaticum) во регионот на зигоматикомаксиларната сутура modiolus anguli oris arteria facialis букална гранка на nervus facialis [CNVII] го повлекува аголот на устата нагоре и странично
      zygomaticus minor - мал јаболчен мускул кожа на горната усна ја подигнува горната усна

Мастикација (џвакање)[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
masseter - масетеричен мускул предни две третини од долната граница на зигоматичниот лак (arcus zygomaticus) и горната вилица (maxilla) агол на долната вилица (mandibula), масетеричен туберозитет на долната вилица arteria masseterica масетеричен живец (nervus massetericus) од долновиличната гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3] ја крева и повлекува долната вилица (ја затвора устата) platysma
temporalis - слепоочен мускул темпорални линии на темената коска (os parietale) processus coronoideus mandibulae arteria temporalis profunda anterior, arteria temporalis profunda posterior nervi temporales profundi од долновилична гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3]
Крилести мускули
     pterygoideus lateralis - надворешен крилест мускул ala major ossis sphenoidalis и processus pterygoideus ossis sphenoidalis processus condylaris mandibulae rami pterygoidei arteriae maxillaris nervus pterygoideus lateralis од долновилична гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3] спуштање на долната вилица
     pterygoideus medialis - внатрешен крилест мускул длабока глава: медијална страна на латералната птеригоидна плоча зад горните заби
површна глава: пирамидален процес на непчена коска (processus pyramidalis ossis palatini) и tuber maxillae
медијален агол на долната вилица (mandibula) nervus pterygoideus medialis од долновилична гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3] ја подигнува долната вилица, ја затвора вилицата, му помага на pterygoideus lateralis во придвижување на вилицата од страна на страна

Јазик[уреди | уреди извор]

Надворешни мускули[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
genioglossus - гениоглосен мускул горен дел на spinae mentalis на долната вилица (mandibula) дорзална површина на јазикот, тело на подјазичната коска (os hyoideum) arteria lingualis nervus hypoglossus [CNXII] долни влакна: плазење на јазикот

средни влакна: спуштање на јазикот

горни влакна: го повлекува врвот на јазикот назад и надолу

hyoglossus - хиоглосен мускул подјазична коска (os hyoideum) страна на јазикот го спушта јазикот
chondroglossus - хондроглосен мускул мал рог и тело на подјазична коска (os hyoideum) внатрешни мускулни влакна на јазикот го спушта јазикот (некои сметаат дека овој мускул е дел од hyoglossus)
styloglossus - стилоглосен мускул processus styloideus ossis temporalis јазик сублингвална гранка на arteria lingualis го подига и го повлекува јазикот долни и средни влакна на genioglossus
palatoglossus - непчено-јазичен мускул aponeurosis palatina nervus vagus [CNX], nervus accessorius [CNXI] подигање на задниот дел од јазикот

Внатрешни мускули[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
longitudinalis superior linguae - горен надолжен мускул на јазикот блиску до мажлецот, од средна фиброзна преграда (septum linguae) рабови на јазикот nervus hypoglossus [CNXII] го скратува јазикот, го врти врвот нагоре, ги врти страничните рабови нагоре
transversus linguae - попречен мускул на јазикот septum linguae страни на јазикот го стеснува јазикот без издолжување
longitudinalis inferior linguae - долен надолжен мускул на јазикот корен на јазикот врв на јазикот го скратува јазикот, се повлекува, го повлекува врвот надолу
verticalis linguae - вертикален мускул на јазикот дорзална страна на јазикот граници на долната површина на јазикот

Меко непце[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
tensor veli palatini - мускул затегнувач на мекото непце медијална птеригоидна плоча на клинеста коска (os sphenoidale) aponeurosis palatina nervus pterygoideus medialis од долновилична гранка (V3) на трогранковиот живец [CNV3] го затегнува мекото непце, помага при голтање
levator veli palatini - мускул подигнувач на мекото непце слепоочна коска (оs temporale), Евстахиева туба (tuba auditiva) arteria facialis plexus pharyngeus nervi vagi [CNX] го подига мекото непце
palatoglossus - непчено-јазичен мускул aponeurosis palatina јазик помага во дишењето со подигање на задниот дел од јазикот
palatopharyngeus - непчено-голтников мускул aponeurosis palatina и тврдо непце горна граница на тироидна 'рскавица (се меша со констрикторни влакна) arteria facialis ramus pharyngeus nervi vagi [CNX] помага во дишењето со влечење на голтникот и гркланот
uvula palatina - ресичка тврдо непце меко ткиво на ресичката ја движи и ја менува формата на ресичката

Голтник[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
stylopharyngeus - стилофарингеален мускул processus styloideus ossis temporalis тироидна 'рскавица (голтник) arteria pharyngea ascendens nervus glossopharyngeus [CNIX] го подига гркланот, го подига голтникот, голтањето
salpingopharyngeus - салпингофарингеален мускул 'рскавица на Евстахиева туба (tuba auditiva) заден фасцикулус на palatopharyngeus nervus vagus [CNX], nervus accessorius [CNXI] го подига назофаринксот
Голтникови мускули
     constrictor pharyngis inferior - долен констриктор на голтникот cartilago cricoidea, cartilago thyroidea raphe pharyngis arteria pharyngea ascendens надворешна ларингеална гранка на горниот ларингеален нерв (nervus laryngeus superior) од nervus vagus [CNX] голтање
     constrictor pharyngis medius - среден констриктор на голтникот подјазична коска (os hyoideum) plexus pharyngeus nervi vagi [CNX]
     constrictor pharyngis superior - горен констриктор на голтникот медијална птеригоидна плоча на клинеста коска (os sphenoidale), raphe pterygomandibularis, os alveolaris raphe pharyngis, tuberculum pharyngeum

Грклан[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
cricothyroideus - крикотироиден мускул предна и латерална крикоидна 'рскавица (cartilago cricoidea) долен рог и ламина на тироидна 'рскавица (cartilago thyroidea) arteria thyreoidea superior надворешна ларингеална гранка на горниот ларингеален нерв (nervus laryngeus superior) од nervus vagus [CNX] ги затегнува и издолжува гласните набори (има мало адуктивно дејство)
arytaenoideus (попречни и коси влакна) - аритеноиден мускул аритеноидна 'рскавица (cartilagines arytenoideae) од една страна аритеноидна 'рскавица (cartilagines arytenoideae) од спротивна страна arteria thyreoidea superior nervus laryngeus recurrens од nervus vagus [CNX] ги приближува аритеноидните 'рскавици (ја затвора rima glottidis)
thyroarytenoideus - тироаритеноиден мускул внатрешна (предна) површина на тироидна 'рскавица (cartilago thyroidea) предна површина на аритеноидна 'рскавица (cartilagines arytenoideae) ги здебелува гласните набори и им ја намалува должината, адукција за време на говорот
Крикоаритеноидни мускули
     cricoarytaenoideus posterior - заден крикоаритеноиден мускул заден дел на крикоидна 'рскавица (cartilago cricoidea) processus muscularis cartilaginis arytenoideae nervus laryngeus recurrens од nervus vagus [CNX] абдукција и странична ротација на 'рскавицата, ги повлекува гласните лигаменти подалеку од средната линија и напред и така ја отвора rima glottidis cricoarytaenoideus lateralis
     cricoarytaenoideus lateralis - надворешен крикоаритеноиден мускул страничен дел на лакот на крикоидна 'рскавица (cartilago cricoidea) адукција и медијална ротација на 'рскавицата, ги повлекува гласните лигаменти кон средната линија и наназад и така ја затвора rima glottidis cricoarytaenoideus posterior

Врат[уреди | уреди извор]

Клучни[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
platysma - плоснат мускул база на долната вилица долен дел на клучната коска (clavicula) и фасција на градниот кош гранки на arteria submentalis, гранки на arteria suprascapularis вратна гранка на nervus facialis [CNVII] ја затегнува кожата на вратот masseter, temporalis
sternocleidomastoideus - стерноклеидомастоиден мускул градна глава: manubrium sterni

клучна глава: среден дел на клучната коска (clavicula)

pars mastoidea ossis temporalis, горната нухална линија на темена коска arteria occipitalis, arteria thyreoidea superior моторен: nervus accessorius [CNXI]
сетилен: plexus cervicalis
самостојно: ја навалува главата кон својата страна, ја ротира главата така што лицето се врти кон спротивната страна

дејствувајќи заедно: флексија на вратот, ја крева градната коска, помага при принудна инспирација

Супрахиоидни[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
digastricus - двомешест мускул предно меше: fossa digastrica (долна вилица)

задно меше: мастоиден процес на слепоочна коска (оs temporale)

средна тетива (помал рог на подјазична коска) предно меше: субментална гранка на arteria facialis

задно меше: arteria occipitalis

предно меше: nervus mylohyoideus [CNV3]

задно меше: nervus facialis [CNVII]

ја отвора вилицата кога масетеричниот и слепоочниот мускул се опуштени
stylohyoideus - стилохиоиден мускул processus styloideus ossis temporalis голем рог на подјазична коска (os hyoideum) arteria occipitalis nervus facialis [CNVII] ја подига подјазичната коска за време на голтањето
mylohyoideus - милохиоиден мускул Linea mylohyoidea mandibulae raphe pharyngis милохиоидна гранка на arteria alveolaris inferior nervus mylohyoideus [CNV3] го подига подот на усната шуплина, ја подигнува подјазичната коска, ја спушта долната вилица
geniohyoideus - гениохиоиден мускул symphysis mandibulae предна површина на тело на подјазична коска (os hyoideum) C1 преку nervus hypoglossus ја подигнува подјазичната коска и јазикот за време на голтање

Инфрахиодни[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
sternohyoideus - стернохиоиден мускул дршка на градната коска (manubrim sterni) подјазична коска (os hyoideum) arteria thyreoidea superior ansa cervicalis ја спушта подјазичната коска
sternothyroideus - стернотироиден мускул cartilago thyroidea го спушта гркланот, може малку да ја спушти подјазичната коска
thyrohyoideus - тирохиоиден мускул cartilago thyroidea подјазична коска (os hyoideum) C1 ја спушта подјазичната коска
omohyoideus - омохиоиден мускул горна граница на плешка (scapula) arteria thyreoidea inferior ansa cervicalis го спушта гркланот, ја спушта и ја движи на страна подјазичната коска

Врат[уреди | уреди извор]

Преден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
longus colli - долг вратен мускул трансверзни процеси на пршлените C3, C4, C5 и C6 преден лак на атлас C2, C3, C4, C5, C6 флексија на вратот и главата
longus capitis - долг мускул на главата предни туберкули на трансверзни процеси на пршлените C3, C4, C5 и C6 базиларен дел на тилна коска (os occipitale) C1, C2, C3/C4 флексија на вратот на атланто-окципиталниот зглоб
rectus capitis anterior - преден прав мускул на главата атлас тилна коска (os occipitale) C1
rectus capitis lateralis - бочен прав мускул на главата горна површина на трансверзниот процес на атлас под површината на југуларниот процес на тилната коска бочно свиткување на главата

Латерален дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
mm. scalenii - скаленски мускули вратни прешлени прво и второ ребро нагорна вратна артерија (гранка на arteria thyreoidea inferior) цервикални нерви (C3, C4, C5, C6, C7) подигање на првото и второто ребро
     scalenus anterior - преден скаленски мускул C3-C6 прво ребро вентрална гранка на C5, C6 кога вратот е фиксиран, го крева првото ребро за да помогне во дишењето или кога реброто е фиксирано, го свиткува вратот напред и настрана и го ротира на спротивната страна
     scalenus medius - среден скаленски мускул C2-C6 вентрални гранки на третиот до осмиот цервикален спинален нерв го крева првото ребро, го ротира вратот на спротивната страна
     scalenus posterior - заден скаленски мускул трансверзни процеси на C4 – C6 второ ребро нагорна вратна артерија, суперфицијална цервикална артерија C6, C7, C8 го подига второто ребро, го навалува вратот на истата страна
levator scapulae - мускул подигнувач на плешката задни туберкули на трансверзни процеси на C1 – C4 горен дел на медијалната граница на плешката дорзална скапуларна артерија цервикални нерви (C3, C4) и дорзален скапуларен нерв (C5) ја подигнува плешката, ја навалува гленоидната празнина (fossa glenoidalis) инфериорно со ротирање на плешката serratus anterior
rectus capitis lateralis - бочен прав мускул на главата горна површина на трансверзниот процес на атлас (C1) под површината на југуларниот процес на тилната коска C1
obliquus capitis superior - горен кос мускул на главата латерална маса на атлас латерална половина на долна нухална линија nervus suboccipitalis флексија на главата на истата страна
obliquus capitis inferior - долен кос мускул на главата спинозен процес на аксис латерална маса на атлас nervus suboccipitalis ротација на вратот

Заден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
rectus capitis posterior minor - мал прав заден мускул на главата туберкула на задниот лак на атлас (C1) медијален дел од долната нухална линија на тилната коска (os occipitale) и површината помеѓу неа и големиот отвор (foramen magnum) гранка на дорзалната примарна поделба на nervus suboccipitalis екстензија на вратот, но се смета дека е повеќе сетилен орган отколку мускул
rectus capitis posterior major - голем прав заден мускул на главата спинозен процес на аксис (C2) долна нухална линија на тилна коска arteria occipitalis дорзална гранка на C1 (nervus suboccipitalis) ротација и екстензија на главата на истата страна
semispinalis capitis - семиспиналис капитис артикуларни процеси на C4-C6; трансверзни процеси на C7 и T1-T7 тилна коска помеѓу горна и долна нухална линија nervus occipitalis major екстензија на главата
longissimus capitis - лонгисимус капитис артикуларни процеси на C4-C7; трансверзни процеси на T1-T5 заден раб на мастоидниот процес arteriae sacrales laterales задна гранка на спинален нерв латерално: флексија на главата и вратот на иста страна

билатерално: екстензија на ‘рбетниот столб

splenius capitis - завоен мускул на главата Ligamentum nuchae, спинозни процеси на C7-T6 мастоиден процес C3, C4 екстензија, ротација и латерална флексија на главата
obliquus capitis superior - горен кос мускул на главата латерална маса на атлас латерална половина од долната нухална линија nervus suboccipitalis флексија на главата на истата страна
obliquus capitis inferior - долен кос мускул на главата спинозен процес на аксис латерална маса на атлас ротација на вратот

Труп[уреди | уреди извор]

Абдомен[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
rectus abdominis - рамен стомачен мускул symphysis pubica, crista pubica processus xiphoideus, ‘рскавица на ребрата 5-7 arteria epigastrica inferior, arteria epigastrica superior; контрибуција од задните меѓуребрени артерии, arteria subcostalis и длабоки циркумфлексни артерии nervi intercostales, nervus subcostalis флексија на трупот, ги компресира абдоминалните органи, помага при издишување erector spinae
obliquus externus abdominis - надворешен кос стомачен мускул надворешна површина на ребра 5-12 linea alba, tuberculum pubicum ossis pubis, предна половина на crista iliaca долни задни меѓуребрени артерии, arteria subcostalis, длабока циркумфлексна илијачна артерија моторен: меѓуребрени живци (T7-T11), nervus subcostalis сензорен: nervus iliohypogastricus двострано: флексија на трупот, издишување, компресија на абдоминалните органи

еднострано: флексија на трупот на истата страна, ротација на трупот на спротивната страна

obliquus internus abdominis - внатрешен кос стомачен мускул предни две-третини од crista iliaca, arcus iliopectineus, fascia thoracolumbalis долни граници на ребра 10-12, crista pubica долни задни меѓуребрени артерии, arteria subcostalis, горна епигастрична артерија, долна епигастрична артерија, површна циркумфлексна илијачна артерија, длабока циркумфлексна илијачна артерија, задни лумбални артерии меѓуребрени живци (T7-T11), nervus subcostalis, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis двострано: флексија на трупот, издишување, ги компресира абдоминалните органи

еднострано: флексија на трупот на истата страна, ротација на трупот на спротивната страна

transversus abdominis - попречен стомачен мускул внатрешна површина на ребрена ‘рскавица на ребрата 7-12, fascia thoracolumbalis, предни две-третини на crista iliaca, arcus iliopectineus linea alba, апоневроза на obliquus internus abdominis, crista pubica долни задни меѓуребрени артерии, arteria subcostalis, горна епигастрична артерија, долна епигастрична артерија, површна циркумфлексна илијачна артерија, длабока циркумфлексна илијачна артерија, задни лумбални артерии меѓуребрени живци (T7-T11), nervus subcostalis, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis двострано: компресија на абдоминалните органи, издишување

еднострано: ротација на трупот на истата страна

pyramidalis symphysis pubica, crista pubica linea alba долна епигастрична артерија nervus subcostalis ја затега linea alba
quadratus lumborum - квадратен слабински мускул crista iliaca, ligamentum iliolumbale долна граница на ребро 12, трансверзни процеси на L1-L4 arteriae lumbares, arteria sacralis mediana, arteria iliolumbalis, подребрени артерии nervus subcostalis, предни гранки на ’рбетни живци L1-L4 двострано: го фиксира реброто 12 за време на вдишувањето, екстензија на трупот

еднострано: флексија на трупот на истата страна

Грб[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
erector spinae - мускул подигнувач на ‘рбетниот столб боцки на последните четири торакални пршлени двете боцки на повеќето кранијални торакални пршлени и цервикални пршлени arteriae sacrales laterales задна гранка на ’рбетен живец двострано: екстензија на ’рбетниот столб

еднострано: латерална флексија на ’рбетниот столб на истата страна

rectus abdominis
     iliocostalis - бедрено-ребрен мускул крсна коска (оs sacrum), crista iliaca, fascia thoracolumbalis, боцки на пршлени ребра
     longissimus странични израстоци на пршлени странични израстоци на пршлени
     spinalis бодлести израстоци на пршлени бодлести израстоци на пршлени
latissimus dorsi - најширок грбен мускул бодлести израстоци на пршлени T6-T12, fascia thoracolumbalis, crista iliaca и долните 3 или 4 ребра под на интертуберкуларниот жлеб на рамената коска (humerus) arteria subscapularis, дорзална скапуларна артерија nervus thoracodorsalis го повлекува предниот екстремитет дорзално и каудално deltoideus, trapezius
transversospinales странични израстоци на пршлени бодлести израстоци на пршлени задна гранка на ’рбетен живец двострано: екстензија на ’рбетниот столб

еднострано: ротација на ’рбетниот столб

     semispinalis thoracis
(dorsi)
странични израстоци на шести до десетти торакални пршлени бодлести израстоци на горните четири торакални пршлени и долните два цервикални пршлени
     semispinalis cervicis
(colli)
странични израстоци на горните пет или шест торакални пршлени цервикални бодлести израстоци, од аксис до петтиот
     semispinalis capitis
(complexus)
странични израстоци на долниот цервикален и горниот торакален столб област помеѓу горната и долната нухална линија nervus occipitalis major екстензија на главата
     multifidus spinae оs sacrum, апоневроза на erector spinae, spina iliaca posterior superior, crista iliaca бодлести израстоци на пршлени задна гранка на спинален живец ги стабилизира пршлените при локални движења на ’рбетниот столб
     rotatores странични израстоци на пршлени задна гранка на спинален живец
interspinales бодлести израстоци на пршлени задни гранки на ’рбетни живци екстензија, флексија и ротација на ‘рбетниот столб
intertransversarii странични израстоци на пршлени горни странични израстоци на пршлени латерална флексија на трупот
splenius - завоен мускул
     capitis - завоен мускул на главата нухален лигамент, бодлести израстоци на пршлени C7-T6 мастоиден израсток на слепоочна коска, темена коска C3, C4 екстензија, ротација и латерална флекција на главата
     cervicis - завоен мускул на вратот бодлести израстоци на пршлени T3-T6 странични израстоци на пршлени C1, C2, C3 C5, C6

Гради[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
intercostals ribs 1–11 ribs 2–12 intercostal arteries intercostal nerves
     external inhalation internal
     internal rib – inferior border rib – superior border holds ribs steady external
     innermost elevates ribs
subcostales inner surface of one rib inner surface of second or third rib above, near its angle
transversus thoracis costal cartilages of last 3–4 ribs, body of sternum, xiphoid process ribs/costal cartilages 2–6 depresses ribs
levatores costarum transverse processes of C7 to T12 vertebrae superior surfaces of ribs immediately inferior to preceding vertebrae dorsal rami – C8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 assists in elevation of thoracic rib cage
Serratus posterior muscles
     inferior vertebrae T11 – L3 inferior borders of 9th through 12th ribs intercostal arteries intercostal nerves depresses lower ribs, aiding in expiration
     superior nuchal ligament (or ligamentum nuchae) and spinous processes of vertebrae C7 through T3 upper borders of 2nd through 5th ribs 2nd through 5th intercostal nerves elevates ribs, aiding in inspiration
diaphragm pericardiacophrenic artery, musculophrenic artery, inferior phrenic arteries phrenic and lower intercostal nerves breathing

Карлица[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
coccygeus sacrospinous ligament coccyx sacral nerves: S4, S5 or S3-S4 closes back part of pelvic outlet
Levator ani
     iliococcygeus ischial spine, posterior part of tendinous arch of pelvic fascia coccyx and anococcygeal raphe inferior gluteal artery levator ani nerve (S4)
  • inferior rectal nerve from pudendal nerve (S3, S4)
  • coccygeal plexus
supports organs in pelvic cavity
     pubococcygeus back surface of pubis, anterior part of obturator fascia coccyx and sacrum controls urine flow, contracts during orgasm
     puborectalis lower part of pubic symphysis - S3, S4. levator ani nerve inhibits defecation

Перинеум[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
Sphincter ani
     externus - - inferior rectal artery S4 and twigs from inferior anal nerves of pudendal nerve keeps anal canal and anus closed, aids in expulsion of feces
     internus - - pudendal nerve
Superficial perineal pouch
     transversus perinei superficialis anterior surface of ischial tuberosity central point of perineum perineal artery pudendal nerve
     bulbospongiosus perineal raphe - empties urethra (men)

clenches vagina (women)

     ischiocavernosus ischial tuberosity crus of penis (men)

crus of clitoris (women)

assists bulbospongiosus
Deep perineal pouch
     transversus perinei profundus inferior ramus of ischium its fellow of opposite side pudendal nerve
     sphincter urethrae membranaceae junction of inferior rami of pubis and ischium about 1.25 – 2 cm, and from neighboring fascia perineal branch of pudendal nerve (S2, S3, S4) constricts urethra, maintains urinary continence

Горен екстремитет[уреди | уреди извор]

‘Рбетен столб[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
trapezius down midline, external occipital protuberance, nuchal ligament, medial part of superior nuchal line, spinous processes of vertebrae C7-T12 at shoulders, lateral third of clavicle, acromion of scapula, spine of scapula transverse cervical artery motor: accessory nerve [CNXI]

sensory: cervical nerves C3 and C4

retracts and elevates scapula serratus anterior
latissimus dorsi spinous processes of thoracic T6-T12, thoracolumbar fascia, iliac crest and inferior 3 or 4 ribs floor of intertubercular groove of humerus subscapular artery, dorsal scapular artery thoracodorsal nerve pulls forelimb dorsally and caudally deltoid, trapezius
rhomboids nuchal ligaments, spinous processes of C7-T5 vertebrae medial border of scapula dorsal scapular artery dorsal scapular nerve (C4 and C5) retracts scapula and rotates it to depress glenoid cavity, fixes scapula to thoracic wall serratus anterior
     rhomboid major spinous processes of T2 to T5 vertebrae medial border of scapula, inferior to insertion of rhomboid minor
     rhomboid minor nuchal ligaments and spinous processes of C7- to T1 vertebrae medial border of scapula, superior to insertion of rhomboid major
levator scapulae posterior tubercles of transverse processes of C1 – C4 vertebrae superior part of medial border of scapula cervical nerve (C3, C4) and dorsal scapular nerve (C5) elevates scapula, tilts glenoid cavity inferiorly by rotating scapula

Ѕидови на градниот кош[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
pectoralis major clavicular head: anterior surface of medial half of clavicle sternocostal head: anterior surface of sternum, superior six costal cartilages intertubercular groove of humerus pectoral branch of thoracoacromial artery lateral pectoral nerve, medial pectoral nerve clavicular head: C5 and C6 sternocostal head: C7, C8 and T1 adducts and medially rotates humerus, draws scapula anteriorly and inferiorly clavicular head: flexes humerus sternocostal head: extends humerus
pectoralis minor 3rd to 5th ribs, near their costal cartilages medial border and superior surface of coracoid process of scapula medial pectoral nerve (C8, T1) stabilizes scapula by drawing it inferiorly and anteriorly against thoracic wall
subclavius first rib subclavian groove of clavicle thoracoacromial artery, clavicular branch subclavian nerve depresses clavicle
serratus anterior fleshy slips from outer surface of upper 8 or 9 ribs costal surface of medial margin of scapula upper part: lateral thoracic artery

lower part:thoracodorsal artery

long thoracic nerve (from roots of brachial plexus C5, C6, C7) protracts and stabilises scapula, assists in upward rotation rhomboid major, rhomboid minor, trapezius

Рамо[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
deltoid clavicle, acromion, spine of scapula deltoid tuberosity of humerus primarily posterior circumflex humeral artery axillary nerve abducts, flexes, and extends shoulder latissimus dorsi
teres major posterior surface of inferior angle of scapula medial lip of intertubercular sulcus of humerus subscapular artery, circumflex scapular artery lower subscapular nerve (segmental levels C5 and C6) internally rotates humerus
Rotator cuff
supraspinatus supraspinous fossa of scapula superior facet of greater tubercle of humerus suprascapular artery suprascapular nerve abducts and stabilises humerus infraspinatus, teres minor, pectoralis major, latissimus dorsi
infraspinatus infraspinous fossa of scapula middle facet of greater tubercle of humerus suprascapular artery, circumflex scapular artery laterally rotates, adducts, and stabilises humerus subscapularis, pectoralis major, latissimus dorsi
teres minor lateral border of scapula inferior facet of greater tubercle of humerus posterior circumflex humeral artery, circumflex scapular artery axillary nerve laterally rotates and adducts humerus subscapularis, pectoralis major, latissimus dorsi
subscapularis subscapular fossa of scapula lesser tubercle of humerus subscapular artery upper subscapular nerve, lower subscapular nerve (C5, C6) medially rotates humerus, stabilizes shoulder infraspinatus, teres minor

Рака[уреди | уреди извор]

Преден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
coracobrachialis coracoid process of scapula medial surface of humerus brachial artery musculocutaneous nerve flexes and adducts shoulder
biceps brachii short head: coracoid process of scapula
long head: supraglenoid tubercle
radial tuberosity, bicipital aponeurosis musculocutaneous nerve (lateral cord: C5, C6, C7) flexes elbow, supinates forearm triceps brachii
brachialis anterior surface of humerus (mainly distal half) coronoid process of ulna, tuberosity of ulna radial recurrent artery musculocutaneous nerve flexes elbow

Заден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
triceps brachii long head: infraglenoid tubercle of scapula
lateral head: posterior humerus (above radial sulcus)
medial head: posterior humerus - (below radial sulcus)
olecranon of ulna deep artery of arm radial nerve extends forearm

long head: adducts shoulder medial head: does not function at shoulder

biceps brachii, brachialis
anconeus lateral epicondyle of humerus lateral surface of olecranon, superior part of posterior ulna deep artery of arm, interosseous recurrent artery radial nerve (C7, C8, and T1) partly blended with triceps, extends forearm, stabilises elbow, abducts ulna during pronation

Подлактица[уреди | уреди извор]

Преден дел[уреди | уреди извор]

Површни[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
pronator teres humeral head: medial epicondyle of humerus (common flexor tendon)
ulnar head: coronoid process of ulna
pronator tuberosity of radius ulnar artery, radial artery median nerve pronates forearm, flexes elbow supinator
flexor carpi radialis medial epicondyle of humerus (common flexor tendon) bases of second metacarpal, base of third metacarpal radial artery flexes and abducts wrist extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus
palmaris longus palmar aponeurosis ulnar artery flexes wrist extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris
flexor carpi ulnaris pisiform, hook of hamate, base of fifth metacarpal muscular branches of ulnar nerve flexes and adducts wrist extensor carpi ulnaris
flexor digitorum superficialis medial epicondyle of humerus (common flexor tendon), parts of radius and ulna bases of middle phalanges 2, 3, 4, and 5 median nerve flexes fingers (primarily at proximal interphalangeal joints) extensor digitorum
Длабоки[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
pronator quadratus medial anterior surface of ulna lateral anterior surface of radius anterior interosseous artery anterior interosseous nerve (median nerve) weakly pronates forearm supinator
flexor digitorum profundus ulna distal phalanges lateral belly: anterior interosseous nerve (median nerve)

medial belly: muscular branches of ulnar nerve

flexes wrist, flexes interphalangeal joints extensor digitorum
flexor pollicis longus middle half of volar surface of radius, interosseus membrane base of distal phalanx of thumb anterior interosseous nerve (median nerve) (C8, T1) flexes thumb extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis

Заден дел[уреди | уреди извор]

Површни[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
extensor digitorum lateral epicondyle of humerus (common extensor tendon) 2nd–5th phalanges posterior interosseous artery posterior interosseous nerve (C7, C8) extends hand, extends fingers flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus
extensor digiti minimi anterior surface of lateral epicondyle of humerus (common extensor tendon) extensor expansion, located at base of proximal phalanx on dorsal side extends little finger at all joints flexor digiti minimi brevis
extensor carpi ulnaris lateral epicondyle of humerus (common extensor tendon), ulna 5th metacarpal ulnar artery extends and adducts wrist flexor carpi ulnaris
Mobile wad
     brachioradialis lateral supracondylar ridge of humerus radial styloid process (distal radius) radial recurrent artery radial nerve flexes forearm, pronates forearm when supine, supinates forearm when prone
     extensor carpi radialis longus 2nd metacarpal radial artery extends wrist joint, abducts hand at wrist flexor carpi radialis
     extensor carpi radialis brevis anterior surface of lateral epicondyle of humerus (common extensor tendon) base of 3rd metacarpal posterior interosseus nerve
Длабоки[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
supinator lateral epicondyle of humerus, supinator crest of ulna, radial collateral ligament, annular ligament lateral proximal shaft of radius radial recurrent artery posterior interosseus nerve (C7, C8) supinates forearm pronator teres, pronator quadratus
extensor indicis ulna index finger (extensor hood) extends index finger, wrist
Anatomical snuff box
abductor pollicis longus ulna first metacarpal posterior interosseous artery posterior interosseous nerve (C7, C8) abducts and extends thumb adductor pollicis
extensor pollicis brevis radius, interosseous membrane of forearm proximal phalanx of thumb extends thumb at metacarpophalangeal joint flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis
     extensor pollicis longus ulna, interosseous membrane of forearm distal phalanx of thumb extends thumb (metacarpophalangeal and interphalangeal)

Рака[уреди | уреди извор]

Латерална дланка[уреди | уреди извор]

Палец[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
opponens pollicis trapezium, transverse carpal ligament metacarpal bone of thumb on its radial side superficial palmar arch median nerve opposes thumb
flexor pollicis brevis trapezoid, flexor retinaculum thumb, proximal phalanx median nerve, deep branch of ulnar nerve (medial head) flexes thumb extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis
abductor pollicis brevis flexor retinaculum of hand, scaphoid and trapezium radial base of proximal phalanx of thumb and thumb extensors median nerve abducts thumb adductor pollicis
adductor pollicis transverse head: anterior body of third metacarpal
oblique head: bases of second and third metacarpals and adjacent trapezoid and capitate bones
medial side of base of proximal phalanx of thumb and ulnar sesamoid deep palmar arch deep branch of ulnar nerve (T1) adducts thumb at carpometacarpal joint abductor pollicis longus, abductor pollicis brevis

Медијална дланка[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
palmaris brevis flexor retinaculum (medial), palmar aponeurosis palm palmar metacarpal artery superficial branch of ulnar nerve wrinkle skin of palm
hypothenar
     abductor digiti minimi pisiform base of proximal phalanx of 5th digit on ulnar or medial side ulnar artery deep branch of ulnar nerve abducts little finger
     flexor digiti minimi brevis hamate bone little finger deep branch of ulnar nerve flexes little finger extensor digiti minimi
     opponens digiti minimi hook of hamate, flexor retinaculum medial border of 5th metacarpal deep branch of ulnar nerve (C8 and T1) draws 5th metacarpal anteriorly and rotates it, bringing little finger (5th digit) into opposition with thumb

Средна[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
lumbrical flexor digitorum profundus extensor expansion superficial palmar arch, common palmar digital arteries, deep palmar arch, dorsal digital artery deep branch of ulnar nerve, median nerve flex metacarpophalangeal joints, extend interphalangeal joints
dorsal interossei metacarpals proximal phalanges dorsal metacarpal artery, palmar metacarpal artery deep branch of ulnar nerve abduct fingers palmar interossei
palmar interossei palmar metacarpal artery adduct fingers dorsal interossei

Долен екстремитет[уреди | уреди извор]

Бедрен регион[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
iliopsoas - бедрено-слабински мускул fossa iliaca (iliacus), крсна коска os sacrum (iliacus), ‘рбетен столб (T12, L1, слабински прешлени, psoas major, psoas minor) trochanter minor на бутна коска os femoris (psoas major), вратило под trochanter minor (iliacus), тетива на psoas major и бутна коска (iliacus) arteria circumflexa femoris medialis, arteria iliolumbalis nervus femoralis, слабински нерви L1, L2 флексија на колкот (psoas major/minor, iliacus), ротација на ‘рбетниот столб (psoas major/minor) gluteus maximus, заден дел на бутот
     psoas major - голем слабински мускул трансверзни процеси, тела и интервертебрални дискови на T12-L5 пршлени trochanter minor на бутна коска arteria iliolumbalis слабински сплет (plexus lumbalis) преку предните гранки на L1, L2, L3 флексија и латерална ротација на бутот gluteus maximus
     psoas minor - мал слабински мускул страна на T11+L1 и IV интервертебрален диск Пектинеална линија (linea pectinea ossis pubis) и илиопектинеална еминенција (eminentia iliopubica) arteria iliolumbalis, arteriae lumbares L1 слаба флексија на трупот
     iliacus - бочен мускул бедрена јама (fossa iliaca) trochanter minor на бутна коска (os femoris) arteria circumflexa femoris medialis, arteria iliolumbalis nervus femoralis (L2, L3) флексија на колкот

Седален регион[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
tensor fasciae latae - мускул затегнувач на широката фасција карличен гребен (crista iliaca) tractus iliotibialis главно arteria circumflexa femoris lateralis, arteria glutaea superior nervus gluteus superior (L4, L5) флексија на бутот, медијална ротација на бутот, стабилизација на торзото
седални мускули
     gluteus maximus - голем седален мускул глутеална површина на бедрена коска (ilium), лумбална фасција, крсна коска (sacrum), ligamentum sacrotuberale tuberositas glutaea femoris, tractus iliotibialis arteria glutaea superior, arteria glutaea inferior nervus gluteus inferior (L5, S1, S2 нервни корени) надворешно го ротира и врши екстензија на зглобот на колкот, го поддржува издолженото колено преку tractus iliotibialis, главен антигравитациски мускул при седење Iliacus, psoas major, psoas minor
     gluteus medius - среден седален мускул глутеална површина на бедрена коска (ilium), под gluteus maximus trochanter major на бутна коска arteria glutaea superior nervus gluteus superior (L4, L5, S1 нервни корени) абдукција на колкот; спречува адукција на колкот, медијална ротација на бутот групата на латерални ротатори
     gluteus minimus - мал седален мускул глутеална површина на бедрена коска (ilium), под gluteus medius
група на латерални ротатори на или под зглобната чашка (acetabulum) на бедрената коска (ilium) на или блиску до trochanter major на бутна коска arteria glutaea inferior, arteriae sacrales laterales, arteria glutaea superior nervus obturatorius, nervus musculi piriformis, nervus musculi quadrati femoris латерална ротација на колкот gluteus minimus, gluteus medius
     piriformis - крушколик мускул крсна коска (sacrum) trochanter major на бутна коска nervus musculi piriformis (S1 и S2 нервни корени) латерална ротација (нанадвор) на бутот
     obturatorius externus - надворешен запечатувачки мускул голем затворен отвор (foramen obturatum) и membrana obturatoria медијална површина на trochanter major на бутна коска arteria obturatoria задна гранка на nervus obturatorius (L3, L4) адукција на бутот, латерална ротација на бутот
gemellus superior - супериорен мускул близнак седална боцка (spina ischiadica) nervus musculi obturatorii interni (L5, S1, S2)
     obturatorius internus - внатрешен запечатувачки мускул ramus ischiopubicus, membrana obturatoria медијална површина на trochanter major на бутна коска абдукција и латерална ротација на бутот, го стабилизаира бутот при одење
     gemellus inferior - инфериорен мускул близнак tuberositas ischiadica тетива на obturatorius internus nervus musculi quadrati femoris (L4, L5, S1) латерална ротација на бутот
     quadratus femoris - четвороаголен бедрен мускул crista intertrochanterica arteria glutaea inferior

Бут[уреди | уреди извор]

Преден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
articularis genus - зглобен мускул на коленото бутна коска (оs femoris) супрапателарна бурса аrteria femoralis nervus femoralis ја повлекува супрапателарната бурса при екстензија на коленото
sartorius - шивачки мускул бедрена боцка (spina iliaca anterior superior) медијална страна на горната tibia во pes anserinus флексија, латерална ротација и абдукција на бутот, флексија и медијална ротација на потколеницата
quadriceps femoris - четириглав бутен мускул заедничко име за rectus femoris и vastus мускули чашка (patella) и tuberositas tibiae преку ligamentum patellae екстензија на коленото, флексија на колкот (само rectus femoris) hamstring - заден бутен мускул
     rectus femoris - прав бутен мускул бедрена боцка (spina iliaca anterior inferior) и надворешна површина на коскениот гребен што го формира илијачниот дел од зглобната чашка (acetabulum) екстензија на коленото, флексија на колкот
     vastus lateralis - широк страничен бутен мускул голема џумка (trochanter major), linea intertrochanterica и linea aspera на бутната коска екстензија на коленото
     vastus intermedius - широк средиштен бутен мускул предна површина на бутна коска
     vastus medialis - широк внатрешен бутен мускул антеромедијална површина на бутна коска

Заден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
hamstring - заден бутен мускул quadriceps femoris - четириглав бутен мускул
biceps femoris - двоглав бутен мускул долга глава: седално испакнување (tuber ischiadicum)

кратка глава: linea aspera на бутната коска

глава на мала писка (fibula) што се зглобува со задниот дел на латералниот тибијален кондил arteria glutaea inferior, arteriae perforantes, arteria poplitea долга глава: медијален (тибијален) дел на ишијадичниот живец (n.ischiadicus)

кратка глава: латерален (општ фибуларен) дел на ишијадичниот живец

флексија на коленото, латерална ротација на коленото (кога коленото е свиткано), го испружува зглобот на колкот (само долгата глава)
semitendinosus - полутетивен мускул седално испакнување (tuber ischiadicum) pes anserinus arteria glutaea inferior, arteriae perforantes ишијадичен живец (тибијален, L5, S1, S2) флексија на коленото, екстензија на колкот, медијална ротација на коленото
semimembranosus - полумембрански мускул медијална површина на голема писка (tibia) arteria profunda femoris, arteria glutaea ишијадичен живец (n.ischiadicus)

Медијален дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
Адуктори на колкот препонска коска (os pubis) бутна коска (femur), голема писка (tibia) arteria obturatoria nervus obturatorius адукција на колкот gluteus medius, gluteus minimus
     gracilis - виток мускул долна гранка на препонска коска голема писка (pes anserinus) предна гранка на nervus obturatorius адукција на колкот, флексија на колкот, медијална ротација на коленото
     pectineus - гребенски мускул горна гранка на препонска коска trochanter minor, linea aspera на бутна коска nervus femoralis и nervus obturatorius (медијален дел) флексија и адукција на колкот
     adductor brevis - краток адуктор предна површина на долна гранка на препонска коска trochanter minor, linea aspera на бутна коска предна гранка на nervus obturatorius адукција на колкот
     adductor longus - долг адуктор тело на препонска коска под crista pubica средна третина на linea aspera на бутна коска адукција и медијална ротација на колкот
     adductor magnus - голем адуктор tuberculum adductorium femoris задна гранка на nervus obturatorius (адуктор) и тибијален дел на ишијадичен живец (вертикална глава) адукција на колкот

Потколеница[уреди | уреди извор]

Преден дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
tibialis anterior - преден коленичен мускул тело на голема писка (tibia) внатрешна клинеста коска (os cuneiforme mediale) и прва доножна коска (os metatarsale I) arteria tibialis anterior nervus fibularis profundus дорзифлексија и инверзија на стапалото fibularis longus, gastrocnemius, soleus, plantaris, tibialis posterior
extensor hallucis longus - долг испружувач на палецот на стапалото средина на предната површина на малата писка (fibula), предна површина на меѓукоскената опна на потколеницата (membrana interossea cruris) дорзална страна на базата на дисталната фаланга на палецот на стапалото (hallux) екстензија на палецот на стапалото, помага во дорзифлексија на стапалото кај глуждот и врши слаба инверзија на стапалото flexor hallucis longus, flexor hallucis brevis
extensor digitorum longus - долг испружувач на прстите на стапалото condylus lateralis tibiae, горни ¾ од меѓукоскената опна на потколеницата средни и дистални фаланги на четирите латерални прсти на стапалото екстензија на прстите на стапалото и глуждот flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis
fibularis tertius - трет листен мускул дистална предна површина на малата писка дорзална површина на петата доножна коска (os metatarsale V) дорзифлексија и еверзија на стапалото

Заден дел[уреди | уреди извор]

Површни[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
triceps surae - триглав мускул на листот Ахилова тетива (tendo Achillis), петна коска (calcaneus) arteria tibialis posterior nervus tibialis плантарфлексија на глуждот
     gastrocnemius - двоглав мускул на листот condylus medialis femoris condylus lateralis femoris петна коска (calcaneus) arteriae surales nervus tibialis од nervus ischiadicus, поточно, нервни корени S1, S2 плантарфлексија на глуждот, флексија на коленото (минорно дејство) tibialis anterior
     soleus - листен мускул мала писка (fibula), медијална граница на голема писка (linea musculi solei) Ахилова тетива (tendo Achillis) nervus tibialis, поточно, нервни корени L5–S2 плантарфлексија на глуждот
plantaris - табански мускул латерален супракондиларен гребен на бутната коска (os femoris) над латералната глава на gastrocnemius Ахилова тетива (медијална страна, подлабоко од тетивата на gastrocnemius) nervus tibialis плантарфлексија на глуждот, флексија на коленото
Длабоки[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
popliteus - подколеничен мускул среден аспект на страничната површина на condylus lateralis femoris задна голема писка (tibia) под тибијални кондили arteria poplitea nervus tibialis медијална ротација и флексија на коленото
Canalis tarsi
     flexor hallucis longus - долг свиткувач на палецот на стапалото задна површина на горната 1/3 од малата писка (fibula) основа на дисталната фаланга на палецот (hallux) arteria fibularis (гранка на arteria tibialis posterior) nervus tibialis, нервни корени S1, S2 флексија на сите зглобови на палецот, плантарфлексија на глуждот extensor hallucis longus
     flexor digitorum longus - долг свиткувач на прстите на стапалото медијална голема писка (tibia) дистални фаланги на четирите латерални прсти на стапалото arteria tibialis posterior nervus tibialis флексија на прстите на стапалото extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis
     tibialis posterior - заден коленичен мускул голема писка (tibia), мала писка (fibula) чунеста коска (os naviculare), внатрешна клинеста коска (os cuneiforme mediale) инверзија на стапалото, плантарфлексија на стапалото кај глуждот tibialis anterior

Латерален дел[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
fibularis longus - долг листен мускул мала писка (fibula) прва доножна коска (os metatarsale I), внатрешна клинеста коска (os cuneiforme mediale) arteria fibularis nervus fibularis superficialis плантарфлексија и еверзија на глуждот tibialis anterior
fibularis brevis - краток листен мускул мала писка (fibula) петта доножна коска (os metatarsale V) arteria fibularis nervus fibularis superficialis плантарфлексија и еверзија на глуждот tibialis posterior

Стапало[уреди | уреди извор]

Дорзална страна[уреди | уреди извор]

Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
extensor digitorum brevis - краток испружувач на прстите на стапалото петна коска (calcaneus) прсти на стапалото nervus fibularis profundus екстензија на прстите 2, 3 и 4 flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis
extensor hallucis brevis - краток испружувач на палецот на стапалото основа на проксималната фаланга на палецот на стапалото nervus fibularis profundus екстензија на палецот на стапалото flexor hallucis brevis
musculi interossei dorsales pedis - дорзални меѓукоскени мускули на стапалото доножни коски (ossa metatarsi) проксимални фаланги nervus plantaris lateralis (четврти меѓукоскен простор: површна гранка други: длабока гранка), прв и втор меѓукоскен простор: латерална гранка на nervus fibularis profundus абдукција на прстите на стапалото musculi interossei plantares

Плантарна (табанска) страна[уреди | уреди извор]

Прв слој[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
abductor hallucis - мускул абдуктор на палецот на стапалото медијален процес на петна коска (calcaneus), ligamentum laciniatum, aponeurosis plantaris медијална страна на основата на проксималната фаланга на палецот nervus plantaris medialis абдукција на палецот на стапалото adductor hallucis
flexor digitorum brevis - краток свиткувач на прстите на стапалото медијален процес на петна коска (calcaneus), aponeurosis plantaris, меѓумускулни септи средни фаланги на прстите 2–5 флексија на латералните четири прсти на стапалото extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis
abductor digiti minimi - абдуктор на малиот прст на стапалото aponeurosis plantaris фаланги на малиот прст Arteria plantaris lateralis nervus plantaris lateralis (S1, S2) флексија и абдукција на малиот прст flexor digiti minimi brevis
Втор слој[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Аннтагонист
quadratus plantae - четириаголен табански мускул петна коска (calcaneus) тетиви на flexor digitorum longus nervus plantaris lateralis (S1, S2) флексија на дисталните интерфалангеални зглобови (помага на flexor digitorum longus)
musculus lumbricalis pedis - црволики мускули на стапалото тетиви на flexor digitorum longus медијална површина на екстензорна експанзија на проксималните фаланги на латералните четири прсти Arteria plantaris lateralis, arcus plantaris profundus, arteriae metatarsales plantares nervus plantaris lateralis (три латерални мускули) и nervus plantaris medialis (прв мускул) одржување на екстензија на прстите на интерфалангеалните зглобови
Трет слој[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
flexor hallucis brevis - краток свиткувач на палецот на стапалото табанска површина на клинести коски (ossa cuneiformia), табански ligamentum calcaneocuboideum, ligamentum plantare longum медијална глава: медијална сесамовидна коска на articulationes metatarsophalangeae, проксимална фаланга на палецот

латерална глава: латерална сесамовидна коска на articulationes metatarsophalangeae, проксимална фаланга на палецот

nervus plantaris medialis флексија на палецот на стапалото extensor hallucis longus
adductor hallucis - адуктор на палецот на стапалото коса глава: проксимални краеви на средните 3 доножни коски (ossa metatarsi)

попречна глава: articulationes metatarsophalangeae, лигаменти на латерални три прста

латерална страна од основата на проксималната фаланга на палецот, сесамовидна коска nervus plantaris lateralis адукција на палецот abductor hallucis
flexor digiti minimi brevis - краток свиткувач на малиот прст на стапалото петта доножна коска фаланга на малиот прст nervus plantaris lateralis (површна гранка) екстензија и адукција на малиот прст на стапалото abductor digiti minimi
Четврт слој[уреди | уреди извор]
Мускул Поаѓа од Завршува на Артерија Живец Дејство Антагонист
musculi interossei plantares - табански меѓукоскени мускули на стапалото тетиви на табански меѓукоскени мускули на стапалото проксимални фаланги III-V - мускулите го преминуваат метатарсофалангеалниот зглоб на прстите III-V, така да инсерциите одговараат на потеклото и нема вкрстување помеѓу прстите arcus plantaris profundus, arteriae metatarsales dorsales Nervus plantaris lateralis адукција на прстите 3 - 5, го зајакнува попречниот лак musculi interossei dorsales pedis
musculi interossei dorsales pedis - дорзални меѓукоскени мускули на стапалото доножни коски (ossa metatarsi) проксимални фаланги nervus plantaris lateralis абдукција на прстите на стапалото musculi interossei plantares

Преглед на инервација[уреди | уреди извор]

Mind Map showing a summary of Upper Limb Muscle Innervation
Mind Map Showing a summary of Lower Limb Muscle innervation