Региони на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Регионите на Македонија.

Регионите на Македонија се усвоени во Владата на Македонија во 2007 година, а во Собранието на 29 септември 2009 година. Официјално, Македонија е поделена на осум плански региони, кои служат за статистички, економски и административни цели. Покрај регионите, првостепена административна поделба на Македонија се општините.

Најголем регион по површина е пелагонискиот, кој има и најмногу населени места, околу 343, но се одликува со мала густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, скопскиот има изразито густа населеност од 319 жители на километар квадратен и апсорбира повеќе од една четвртина од вкупното население во Македонија. Руралните општини се доста застапени речиси во сите региони, меѓутоа најголем дел од населението живее во поголемите урбани центри, што упатува на нерамномерна концентрација на населението внатре во регионите.

Полошкиот и југозападниот регион се издвојуваат според високото учество на населението кое живее во руралните средини, додека во другите региони руралните населби се поретко населени[1].

NUTS

Како земја-кандитат за членство во Европската Унија, Македонија (код: MK) е вклучена во тристепената номенклатура на територијални статистички единици (NUTS). Покрај тоа постојат и два нижи степена што се однесуваат на општините и населените места.

Население

Според проценките на Заводот за статистика, населението по региони е[2]:

2010
Регион Население Густина
(жит/км²)
Coats of arms of None.svg Вардарски 153, 858 38.1
Coats of arms of None.svg Источен 179, 770 50.8
Coats of arms of None.svg Југозападен 221, 855 66.4
Coats of arms of None.svg Југоисточен 172, 858 63.1
Coats of arms of None.svg Пелагониски 234, 137 49.6
Coats of arms of None.svg Полошки 314, 804 130.3
Coats of arms of None.svg Североисточен 175, 045 75.8
Coats of arms of None.svg Скопски 602, 677 322.4

2011
Регион Население Густина
(жит/км²)
Coats of arms of None.svg Вардарски 153, 822 38.1
Coats of arms of None.svg Источен 179, 387 50.7
Coats of arms of None.svg Југозападен 221, 517 66.3
Coats of arms of None.svg Југоисточен 173, 056 63.2
Coats of arms of None.svg Пелагониски 233, 628 49.5
Coats of arms of None.svg Полошки 315, 964 130.8
Coats of arms of None.svg Североисточен 175, 266 75.9
Coats of arms of None.svg Скопски 605, 899 334.2

2012
Регион Население Густина
(жит/км²)
Coats of arms of None.svg Вардарски 153, 659 38.0
Coats of arms of None.svg Источен 178, 814 50.6
Coats of arms of None.svg Југозападен 220, 840 66.1
Coats of arms of None.svg Југоисточен 173, 187 63.2
Coats of arms of None.svg Пелагониски 232, 959 49.4
Coats of arms of None.svg Полошки 317, 003 131.2
Coats of arms of None.svg Североисточен 175, 442 75.9
Coats of arms of None.svg Скопски 609, 140 336.0

Поделба

Македонија, според Собранието на републиката, е поделена на осум региони[1].

Вардарски регион

Овој регион се простира во централниот дел на Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје на реката Вардар, долните теченија на притоките Брегалница и Црна Река и крајниот западен дел од Овче Поле. Зафаќа површина од 4.042 квадратни километри или 16,2 проценти од територијата на Македонија. Вардарскиот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Вардарскиот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина
 3. Coats of arms of None.svg Општина Демир
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина
 8. Coats of arms of None.svg Општина Свети
 9. Coats of arms of None.svg Општина

Источен регион

Овој регион го опфаќа сливното подрачје на реката Брегалница и зафаќа површина од 3.537 квадратни километри или 14,2 проценти од територијата на Македонија. Источниот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Источниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина Македонска
 8. Coats of arms of None.svg Општина
 9. Coats of arms of None.svg Општина
 10. Coats of arms of None.svg Општина
 11. Coats of arms of None.svg Општина

Југозападен регион

Овој регион го опфаќа басенот на Охридското Езеро и сливното подрачје на реката Треска, зафаќа површина од 3.340 квадратни километри или 13,4 проценти од територијата на Македонија. Југозападниот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Југозападниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина Македонски
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина
 8. Coats of arms of None.svg Општина
 9. Coats of arms of None.svg Општина Центар
Во март 2013 година општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј биле припоени кон општина Кичево.

Југоисточен регион

Овој регион ги опфаќа струмичко-радовишката и гевгелиско-валандовската котлина, односно сливното подрачје на Струмичката река и долното сливно подралје на реката Вардар. Неговата површина е 2.739 квадратни километри или 11 проценти од територијата на Македонија. Југоисточниот регион го сочинуваат општините[1]:

Југоисточниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина
 8. Coats of arms of None.svg Општина Ново
 9. Coats of arms of None.svg Општина
 10. Coats of arms of None.svg Општина

Пелагониски регион

Овој регион ги опфаќа пелагониската и преспанската котлина, зафаќа површина од 4.717 квадратни километри или 18,9 проценти од територијата на Македонија. Пелагонискиот регион го сочинуваат општините[1]:

Пелагонискиот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина Демир
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина
 8. Coats of arms of None.svg Општина
 9. Coats of arms of None.svg Општина

Полошки регион

Полошкиот регион во рамките на Македонија.

Овој регион ги опфаќа полошката котлина, мавровската висорамнина, планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. Вкупната површина на регионот е 2.416 квадратни километри или 9,7 проценти од територијата на Македонија. Полошкиот регион го сочинуваат општините[1]:

 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина
 7. Coats of arms of None.svg Општина Маврово и
 8. Coats of arms of None.svg Општина
 9. Coats of arms of None.svg Општина

Североисточен регион

Овој регион го зафаќа сливното подрачје на реката Пчиња и Крива Река. Вкупната површина на регионот изнесува 2.310 квадратни километри, што преставува 9,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Североисточниот регион го сочинуваат општините[1]:

Североисточниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coats of arms of None.svg Општина
 2. Coats of arms of None.svg Општина Крива
 3. Coats of arms of None.svg Општина
 4. Coats of arms of None.svg Општина
 5. Coats of arms of None.svg Општина
 6. Coats of arms of None.svg Општина Старо

Скопски регион

Овој регион ја опфаќа скопската котлина, а неговата површина изнесува 1.812 квадратни километри или 7,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Скопскиот регион го сочинуваат општините[1]:

Скопскиот регион во рамките на Македонија.

Наводи

Поврзано

Надворешни врски