Азербејџанска азбука

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во Азербејџан, азербејџанската азбука можe да се однесува една од двете азбуки кои се користат за јазик: кирилицата и латиницата. Овие две ја замениле претходната арапска азбука.

Во Иран за азербејџанскиот јазик се користи персоарапско писмо, со неколку букви позајмени од другите арапски писма измислени за азербејџанскиот.

Азбука[уреди | уреди извор]

Од XIX век имало напори од страна на некои интелектуалци како Мирза Фатали Ахундов да ја замени арапската азбука и да се создаде латинична за азербејџанскиот јазик. Во 1922, латинично писмо е создадено од Комитетот за новата турска азбука во Баку. Во 1929, единствена турска азбука била воведена за замена на арапската. Во 1939 година, СССР вовел кирилична азбука за јазикот. Со распадот на Советскиот Сојуз, Азербејџан ја стекнал својата независност, и еден од првите закони донесени од новиот парламент било усвојувањето на нова латинична азбука.

Од 1918 до 1939

Aa, Bв, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Ii, Ьь, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Ɵɵ, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz, Ƶƶ

Од 1939 до 1958

Аа, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Ёё, Әә, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ққ, Лл, Мм, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һh, Цц, Чч, Ҷҷ, Шш, Щщ, ъ, Ыы, ь, Ээ, Юю, Яя, ' (апостроф)

Од 1958 до 1991

Аа, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ee, Әә, Жж, Зз, Ии, Ыы, Јј, Кк, Ҝҝ, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һһ, Чч, Ҹҹ, Шш, ' (апостроф)

Од 1991 до 1992

Aa, Ää, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Од 1992

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]