Правоаголник

Од Википедија — слободната енциклопедија
Правоаголник
Правоаголник е четириаголник со 4 еднакви агли (по 90°)
ВидЧетириаголник
Рабови и темиња4
Шлефлиев симбол{4}
Коксетер–Динкинови дијаграми
Група на симетријаD2, C2
Плоштинаа·b
Внатрешен агол90°
Обем2a+2b
Својстваиспакнат

Во геометријата, правоаголник е рамна, т.е. дводимензионална геометриска фигура со четири прави агли.[1][2]

 • Формално, правоаголник се дефинира како паралелограм со еден внатрешен прав агол. (Бидејќи правоаголник е паралелограм, спротивните агли се складни, а соседните агли се суплементни. Ако еден агол е прав, следува дека сите 4 агли се прави.)
 • Основна регулатива: Правоаголник е потполно определeн со должините на две соседни страни.

Формули и особини за правоаголник[уреди | уреди извор]

Нека е даден правоаголник со соседни страни a и b. Во долунаведените формули точката · означува множење.

Периметар

Плоштина[3]

Дијагонала

Дијагоналите на правоаголник се исти и   
Доказ: Со Питагоровата теорема.
Следува и од формулите за дијагоналите на паралелограм бидејќи α=90° така штоcos(α)=cos(90°)=0.

Пример: Нека е даден правоаголник со страна a=3 км и b=4 км. Тогаш, периметарот e L=2·a+2·b=2·3 км+2·4 км=14 км. Плоштината е P=a·b=3 км·4 км=12 км2 (квадратни километри). Дијагоналите се складни и: d=√(32+42)km=√(25)km=5 км.

Правоаголник има 4 прави агли. Дијагоналите се складни. Дијагоналите го делат правоаголникот на 2 пара складни триаголници. Меѓутоа, сите 4 триаголници ја имаат истата плоштина. (Доказ: 8-те се складни.)
Дијагоналите се преполовуваат. Средни линии се оски на осна симетрија. Правоаголник има опишана кружница.
 • Бидејќи секој правоаголник е четириаголник, збирот на внатрешните агли е 360°.
 • Бидејќи секој правоаголник има спротивни паралелни страни, отсечките кои ги спојуваат средните точки на спротивните паралелни страни врват низ пресекот на дијагоналите.
 • Бидејќи секој правоаголник е паралелограм, дијагоналите се преполовуваат.

Карактеризации на правоаголник[уреди | уреди извор]

Четириаголник е правоаголник ако и само ако кој било од следните искази и вистинит.

 • Паралелограм e со еден внатрешен агол по 90°.
 • Четирите внатрешни агли се по 90°.
 • Дијагоналите се еднакво должни.

Впишана и опишана кружница на правоаголник[уреди | уреди извор]

Доказ: Еден потребен и доволен услов за еден испакнат четириаголник да е тетивен четириаголник е да збирот на спротивни агли бидат 180°. Значи правоаголник е тетивен четириаголник.[4]

Формула: Полупречникот R на опишаната кружница е половина од дијагоналата d на правоаголник, односно

Симетрија[уреди | уреди извор]

 • Правоаголник има осна симетрија во однос на своите две средни линии, т.е. отсечките кои ги поврзуваат средните точки на спротивни страни се оски на симетрија.
 • Правоаголник има вртежна симетрија од 2-ти ред, т.е. ако го ротираме правоаголникот 360°/2=180° се добива истиот правоаголник.[5]

Обопштување на правоаголник[уреди | уреди извор]

 • Обопштување во 3Д: Квадар е полиедар со 6 страни, секоја од која е правоаголник.

Златен правоаголник[уреди | уреди извор]

Златен правоаголник а правоаголник со должина на страните во златен сооднос, 1: (еден спрема фи), т.е. или околу 1:1.618. (Види златен правоаголник.)

Совршен правоаголник[уреди | уреди извор]

Правоаголникот може да се конструира од низа квадрати. Правоаголникот што може да се конструира од квадрати со различна големина се нарекува 'совршен правоаголник'. Кога ова не е можно, тој е несовршен правоаголник.[6]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Clapham, C.; Nicholson, J. (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics“ (PDF) (англиски). Addison-Wesley. стр. 689. Посетено на 1 септември 2013.
 2. „Правоаголник“ (англиски). Math Open Reference. 2009. Посетено на 1 септември 2013. интерактивен
 3. Боривоје Миладиновиќ, Трајче Ѓорѓијевски и Никола Петрески, Математика за II година гимназиско образование. Скопје: Алби, 2009, стр. 117.
 4. Usiskin, Zalman; Griffin, Jennifer; Witonsky, David; Willmore, Edwin (2008), „10. Cyclic quadrilaterals“, The Classification of Quadrilaterals: A Study of Definition, Research in mathematics education, IAP, стр. 63–65, ISBN 978-1-59311-695-8
 5. Stapel, Elizabeth. "Symmetry about an Axis" (англиски). Посетено на 1 септември 2013. анимиран
 6. Weisstein, Eric W. (2013). „Совршен правоаголник“ (англиски). Math World- A Wolfram Web Resource. Посетено на 1 септември 2013.

Поврзани теми[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]