Нуклеотид

Од Википедија — слободната енциклопедија
Структурни елементи на нуклеотидите. Соединенијата составени од нуклеозид и фосфатна група: нуклеозид монофосфат, нуклеозид дифосфат и нуклеозид трифосфат се нуклеотиди.

Нуклеотидот е основната структурна единица на молекулата од нуклеинските киселини, кој е составен од три хемиски соединенија што се ковалентно сврзани:

Нуклеотидите се мономери за синтеза на нуклеинските киселини, а, исто така, се и производи на хемиската и ензимската хидролиза на нуклеинските киселини.

Номенклатура[уреди | уреди извор]

Имињата на нуклеотидите обично се скратуваат во четирибуквени кодови. Првата буква е мала и покажува дали нуклеотидот е рибонуклеотид (r) или деоксирибонуклеотид (d). Втората буква ја означува нуклеобазата:

G: Гванин

А: Аденин

Т: Тимин

C: Цитозин

U: Урацил, кој не се среќава во ДНК, а во РНК е хемиски аналог на тиминот.

Третата и четвртата буква ја индицираат должината на сврзаната фосфатна врска (моно-, ди-, три-) и присуството на фосфат (P).

На пример, деокси-цитозин-трифосфат се пишува како dCTP (или на македонски: дЦТФ).

Хемиска структура[уреди | уреди извор]

Нуклеотиди[уреди | уреди извор]

Chemical structure of adenosine monophosphate
Аденозин монофосфат
АМФ
Chemical structure of adenosine diphosphate
Аденозин дифосфат
АДФ
Chemical structure of adenosine triphosphate
Аденозин трифосфат
АТФ
Chemical structure of guanosine monophosphate
Гванозин монофосфат
ГМФ
Chemical structure of guanosine diphosphate
Гванозин дифосфат
ГДФ
Chemical structure of guanosine triphosphate
Гванозин трифосфат
ГТФ
Chemical structure of thymidine monophosphate
Тирамидин монофосфат
ТМФ
Chemical structure of thymidine diphosphate
Тирамидин дифосфат
ТДФ
Chemical structure of thymidine triphosphate
Тирамидин трифосфат
ТТФ
Chemical structure of uridine monophosphate
Уридин монофосфат
УМФ
Chemical structure of uridine diphosphate
Уридин дифосфат
УДФ
Chemical structure of uridine triphosphate
Уридин трифосфат
УТФ
Chemical structure of cytidine monophosphate
Цитидин монофосфат
ЦМФ
Chemical structure of cytidine diphosphate
Цитидин дифосфат
ЦДФ
Chemical structure of cytidine triphosphate
Цитидин трифосфат
ЦТФ

Деоксинуклеотиди[уреди | уреди извор]

Chemical structure of deoxyadenosine monophosphate
Деоксиаденозин монофосфат
дАМФ
Chemical structure of deoxyadenosine diphosphate
Деоксиаденозин дифосфат
дАДФ
Chemical structure of deoxyadenosine triphosphate
Деоксиаденозин трифосфат
дАТФ
Chemical structure of deoxyguanosine monophosphate
Деоксигванозин монофосфат
дГМФ
Chemical structure of deoxyguanosine diphosphate
Деоксигванозин дифосфат
дГДФ
Chemical structure of deoxyguanosine triphosphate
Деоксигванозин трифосфат
дГТФ
Chemical structure of deoxythymidine monophosphate
Деокситирамидин монофосфат
дТМФ
Chemical structure of deoxythymidine diphosphate
Деокситирамидин дифосфат
дТДФ
Chemical structure of deoxythymidine triphosphate
Деокситирамидин трифосфат
дТТФ
Chemical structure of deoxyuridine monophosphate
Деоксиуридин монофосфат
дУМФ
Chemical structure of deoxyuridine diphosphate
Деоксиуридин дифосфат
дУДФ
Chemical structure of deoxyuridine triphosphate
Деоксиуридин трифосфат
дУТФ
Chemical structure of deoxycytidine monophosphate
Деоксицитидин монофосфат
дЦМФ
Chemical structure of deoxycytidine diphosphate
Деоксицитидин дифосфат
дЦДФ
Chemical structure of deoxycytidine triphosphate
Деоксицитидин трифосфат
дЦТФ