Класификација на птиците

Од Википедија — слободната енциклопедија
mini
mini

Класата птици спаѓаат во коленото на хордати, во царството на животни.

Поткласи[уреди | уреди извор]

Класата на птиците (Aves) се дели на две поткласи:

  1. поткласа: праптици, стари птици или изумрени (Archaeornithes)
  2. поткласа: нови птици (Neornithes)

Надредови, редови и фамилии[уреди | уреди извор]

Денешните птици, според начинот на движење се делат на два (односно три) надреда:

1. надред птици пливачи (Natantes или Impennes)

ред пингвини (Sphenisciformes)
фамилија пингвини (Spheniscidae)

2. надред птици тркачи, птици без гребен, (Palaeognathae, Ratitae) со следните редови:

ред казуари (Casuariiformes)
ред киви (Apterygiformes)
ред ноеви (Struthioniformes)
ред нандуи (Rheiformes)

3. надред птици летачи или птици со гребен (Neognathae, Carinatae) кому му припаѓаат следните редови и фамилии:

ред морски нуркачи (Gaviiformes)
фамилија морски нуркачи (Gaviidae)
ред нуркачи (Podicipediformes)
фамилија нуркачи (Podicipedidae)
ред цевконосни (Procellariformes)
фамилија албатроси (Diomedeidae)
фамилија хидробатиди (Hydrobatidae)
ред пеликановидни (Pelecaniformes); веслоножни птици (Steganopodes)
фамилија пеликани (Pelecanidae)
фамилија корморани или норови (Phalacrocoracidae)
ред штрковидни (Ciconiiformes)
фамилија чапји (Ardeidae)
фамилија штркови (Ciconiidae)
фамилија ибиси и лажичарки (Threskiornithidae)
фамилија фламинга (Phoenicopteridae)
ред гусковидни (Anseriformes)
фамилија патки (Anatidae)
потсемејство гуски (Anserinae)
ред соколовидни - грабливки (Falconiformes)
подред кондори (Cathartae)
фамилија кондори (Cathartidae)
подред соколи (Falcones)
фамилија птици-секретари (Sagittariidae)
фамилија орли-рибари (Pandionidae)
фамилија јастреби (Accipitridae)
фамилија соколи (Falconidae)
ред кокошковидни (Galliformes)
подред кокошкови (Galli)
фамилија тетреби (Tetraonidae)
фамилија вистински кокошки (Phasianidae)
фамилија големоноги птици (Megapodidae)
подред хоацини (Opisthocomi)
ред жеравовидни (Gruiformes)
подред тропрсти птици (Turnices)
фамилија борбени кокошки (Turnicidae)
подред жерави (Grues)
фамилија жерави (Gruidae)
подред блатни кокошки (Ralli)
фамилија блатни кокошки (Rallidae)
подред дропли (Otides)
фамилија дропли (Otididae)
ред дождосвирни (Charadriiformes)
подред дождосвирци (Charadrii)
фамилија бекаси, харадрииди (Charadriidae)
фамилија шарени бекаси (Rostratulidae)
фамилија чурулинци (Burhinidae)
подред галеби (Lari)
фамилија галеби (Laridae)
подред норки (Alces)
фамилија норки (Alcidae)
ред гулабовидни (Columbiformes)
подред пустински птици (Pterocletes)
фамилија птероклетиди (Pterocletidae)
подред гулаби (Columbae)
фамилија гулаби (Columbidae)
ред папагаловидни (Psittaciformes)
фамилија папагали (Psittacidae)
ред кукавицовидни (Cuculiformes)
фамилија кукавици (Cuculiдае)
ред утковидни (Strigiformes)
фамилија утки (Strigidae)
фамилија кукувии (Tytonidae)
ред козодои (Caprimulgiformes)
фамилија гуахари (Steatornithidae)
фамилија козодои (Caprimulgidae)
ред сивоврановидни (Coraciiformes)
фамилија смрдиврани (Coraciidae)
фамилија рибарчиња (Alcedinidae)
фамилија пчеларки (Meropidae)
фамилија пупунци (Upididae)
фамилија птици-носорози (Bucerotidae)
ред долгокрилни (Marcrochires)
фамилија пиштарки (Apodidae)
фамилија колибри (Trochilidae)
ред клукајдрвци (Piciformes)
фамилија клукајдрвци (Picidae)
фамилија тукани (Rhamphastidae)
ред врапчевидни, песнопојни птици (Passeriformes)
подред врапчеви (Passerеs)
фамилија ластовички (Hirundinidae)
фамилија палчиња (Troglodytidae)
фамилија водени косови (Cinclidae)
фамилија дроздови (Turdidae)
фамилија грмуши (Sylviidae)
фамилија муварчиња (Muscicapidae)
фамилија свиларки (Bombycillidae)
фамилија сврачиња (Laniidae)
фамилија кралчиња (Regulidae)
фамилија ползачи (Certhiidae)
фамилија лазачи (Sittidae)
фамилија сипки (Paridae)
фамилија тресиопашки (Motacillidae)
фамилија чучурлиги (Alaudidae)
фамилија зеби (Fringillidae)
фамилија сколовранци (Sturnidae)
фамилија жолни (Oriolidae)
фамилија врани (Corvidae)
фамилија плетачки (Ploceidae)
фамилија рајски птици (Paradiseidae)

Литература[уреди | уреди извор]

  • Ѓоровиќ Ана, Калезиќ, М: Морфологија на хордатите. Биолошки факултет, Белград
  • Калезиќ, М: Основи на морфологијата на `рбетниците, ЗУНС, Белград, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Сите светски животни, ИРО Вук Караџиќ, Белград, 1986.
  • Петров Бригита, Радовиќ, И, Миличиќ Драгана, Петров И: Општа и систематска зоологија (практикум со работна тетратка), Биолошки факултет, Белград, 2000
  • Петров Бригита: Скрипта за студентите од молекуларна биологија
  • Петров, И: Собирање, препарирање и чување на инсектите во збирки, Биолошки факултет, Белград, 2000.
  • Радовиќ, И, Петров, Бригита: Разноликоста на животот 1 - структура и функции, Биолошки факултет Белград и Stylos Нови Сад, Белград, 2001.
  • Ратајац, Ружица: Зоологија за студентите на Земјоделскиот факултет, ПМФ во Нови Сад и МП Stylos Нови Сад, 1995.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]