Прејди на содржината

Чандрасекарова граница

Од Википедија — слободната енциклопедија

Чандрасекарова границаконстанта во астрофизиката и обично изнесува 1,4 сончеви маси. Вредноста на оваа граница варира зависно од земените вредности, а вредноста која ја пресметал астрофизичарот Субраманијан Чандрасекар (1910-1995) изнесува:

каде μe е просечна молекуларна тежина на електроните, масата на еден
атом водород, бројот Пи, e константа поврзана со решението на еквиваленцијата на Лејн-Емден, е Планковата константа, c е брзината на светлината, G или y е гравитациската константа.
Чандрасекаровата граница е од големо значење за еволуцијата на една Ѕвезда. Значи, колку што е масата на ѕвездата помала од Чандрасекаровата граница, во моментот кога ѕвездата ќе го потроши целото свое јадрено гориво, односно кога нема повеќе да има водород во нејзиното јадро, а нема доволно енергија да ја започне соединувањето на хелиумот, тогаш ѕвездата почнува да се распаѓа под дејство на гравитациската сила. На крајот настанува бело џуџе. Доколку масата на ѕвездата е поголема од Чандрасекаровата граница, а помала од три сончеви маси, најпрво настанува црвен џин, a кога ќе почне гравитациското распаѓање, настанува нова или супернова.Со распаѓање под дејство на гравитација ѕвездите со маса поголема од три сончеви маси експлодираат во супернови.На крајот на еволуцијата, ѕвездите со средна маса стануваат неутронски ѕвезди, а кај ѕвезди со поголема маса настанува црна дупка.