Прејди на содржината

Полуобем

Од Википедија — слободната енциклопедија

Полуобем (полупериметар) на еден многуаголник — половина на неговиот обем. Полуобемот обично се означува со буквата s (од анг. semiperimeter). Полуобемот се користи доста често во формули, особено кај триаголниците, па затоа има свое име (и страна).[1]

Триаголник

[уреди | уреди извор]

Полуобем на триаголник со страни a, b и c е:

Пример: Нека ΔABC е триаголник со страни a=2mm, b=2mm и c=1mm.

Полуобемот е:  

Формули со полуобем на триаголник

[уреди | уреди извор]
Плоштината е:

Плоштината на еден триаголник се пресметува преку полуобемот со Херонова формула:

.

Плоштината на еден триаголник е еднаква на производот на полупречникот r на неговата впишана кружница со полуобемот:

.

Полупречникот r на впишаната кружница на еден триаголник е:

Полупречникот R на опишаната кружница на еден триаголник е:

Основни особини

[уреди | уреди извор]
  • Полуобем s е позитивен број. Физичка величина за полуобем е должина.
  • Важат формулите   и     и    .
Доказ за s-a (Аналогно се докажува декаа s-b и s-c):
.
  • Полуобем s e поголем од секоја страна од триаголникот.
Доказ за s>a (Аналогно се докажува дека s>b и s>c):
Од неравенството на триаголник, збирот на кои било две страни на еден триаголник е поголем од третата страна, па следи
.

Полуобем и правоаголен триаголник

[уреди | уреди извор]
  • За правоаголен триаголник, полупречникот на надворешната кружница на хипотенузата е еднаква на полуобем.
  • Полуобемот на правоаголен триаголник s=r+2R.

Други одлики на полуобемот

[уреди | уреди извор]
Во кој било триаголник, растојанието околу триаголникот од едно теме до точката на обратниот раб каде што допира надворешната кружница е полуобемот.
  • Во кој било триаголник, должината од темето А до точката А' во која надворешната кружница ја допира страната а е полуобемот, односно   . Аналогно важат равенките:   и  
  • Права низ центарот на впишаната кружница на еден триаголник го преполовува периметарот на триаголникот ако и само ако ја преполовува плоштината на триаголникот.
  • Во кој било триаголник T, периметарот на медијанлната триаголник на T е полуобемот на T.

Четириаголник

[уреди | уреди извор]

Полуобемот на четириаголник со страни a, b, c и d е

.

Плоштината на еден тангентен четириаголник е еднаква на производот на полупречникот r на неговата впишана кружница со неговиот полуобем:

.

Правилен многуаголник

[уреди | уреди извор]

Плоштината на испакнат правилен многуаголник е производ на неговиот полуобем и неговата апотема, т.е. отсечка од центарот на многуаголникот до средината на (која било) од неговите страни.

Литература

[уреди | уреди извор]
  1. Weisstein, Eric W. "Semiperimeter." http://mathworld.wolfram.com/Semiperimeter.html

Поврзани теми

[уреди | уреди извор]

Херонова формула

Надворешни врски

[уреди | уреди извор]