Македонска транскрипција на кинескиот јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Покрај објективните причини како што е големата разлика помеѓу творбените бази на кинескиот (поточно стандардниот мандарински) и македонскиот јазик, најголемиот проблем при транскрибирање на кинеските зборови на македонска кирилица и е непостоењето на официјален систем. Дадениот систем го транскрибира јазикот преку двата најзастапени системи: пинјин. Првоспоменатиот е понов и официјален во кина и прифатен во речиси земји.

Во табелите дадени се еквиваленти на сите слогови на кинескиот јазик, според една од верзиите на транскрибирање направена на Филолошкиот факултет во Белград кон крајот на 2005 година.

Транскрибирање од пинјин[уреди | уреди извор]

Владата на НР Кина во 1958 ја одобрила употребата на пинјинот, а како единствен официјален систем на транскрипција го прифатила во 1979 година.


Напомена: Надредните знаци над буквите во пинјинот ги означуваат различните тонови и не играат улога во транскрипцијата (затоа тука се испуштени).
                 A
 
    a – а      ai – ај     an – ан     ang – анг
   ao – ао
 
                 B
 
   ba – ба     bai – бај    ban – бан    bang – банг
   bao – бао    bei – беј    ben – бен    beng – бенг
   bi – би    bian – бјен   biao – бјао    bie – бје
   bin – бин    bing – бинг    bo – бо      bu – бу
 
                 C
 
   ca – ца     cai – цај    can – цан    cang – цанг
   cao – цао     ce – це    cen – цен    ceng – ценг
   cha – ча    chai – чај   chan – чан    chang – чанг
  chao – чао    che – че    chen – чен    cheng – ченг
   chi – чи    chong – чунг   chou – чоу     chu – чу
  chua – чуа   chuai – чуај  chuan – чуан   chuang – чуанг
  chui – чуеј   chun – чуен   chuo – чуо     ci – це
  cong – цунг    cou – цоу    cu – цу     cuan – цуан
   cui – цуеј    cun – цуен    cuo – цуо
 
                 D
 
   da – да     dai – дај    dan – дан    dang – данг
   dao – дао     de – де    dei – деј     den – ден
  deng – денг    di – ди    dia – дја    dian – дјен 
  diang – дјенг   diao – дјао   die – дје    ding – динг
   diu – дју    dong – дунг   dou – доу     du – ду
  duan – дуан    dui – дуеј   dun – дуен    duo – дуо
 
                 E
 
    e – е      ê – е     ei – еј      en – ен
   eng – енг     er – ер
 
                 F
 
   fa – фа     fan – фан   fang – фанг    fei – феј
   fen – фен    feng – фенг    fo – фо     fou – фоу
   fu – фу
 
                 G
 
   ga – га    gai – гај    gan – ган    gang – ганг
   gao – гао    ge – ге     gei – геј     gen – ген
  geng – генг   gong – гунг    gou – гоу     gu – гу   
   gua – гуа   guai – гуај   guan – гуан   guang – гуанг 
   gui – гуеј   gun – гуен    guo – гуо
  
                 H
 
   ha – ха    hai – хај    han – хан    hang – ханг
   hao – хао    he – хе     hei – хеј     hen – хен
  heng – хенг    hm – хм     hng – хнг    hong – хунг
   hou – хоу    hu – ху     hua – хуа    huai – хуај
  huan – хуан  huang – хуанг   hui – хуеј    hun – хуен
   huo – хуо
 
                 J
 
   ji – ѓи    jia – ѓа    jian – ѓен    jiang – ѓанг
  jiao – ѓао    jie – ѓе     jin – ѓин    jing – ѓинг
  jiong – ѓунг   jiu – ѓу     ju – ѓу     juan – ѓуен
   jue – ѓуе    jun – ѓуен
 
                 K
 
   ka – ка    kai – кај    kan – кан    kang – кан
   kao – као    ke – ке     ken – кен    keng – кенг 
  kong – кунг   kou – коу     ku – ку     kua – куа
  kuai – куај   kuan – куан   kuang – куанг    kui – куеј 
   kun – куен   kuo – куо
 
                 L
 
   la – ла    lai – лај    lan – лан    lang – ланг
   lao – лао    le – ле     lei – леј    leng – ленг
   li – ли    lia – ља    lian – љен    liang – љанг
  liao – љао    lie – ље     lin – лин    ling – линг
   liu – љу   long – лунг   lou – лоу     lu – лу 
   lü – ли    luan – луан    lüe – лие     lun – луен
   luo – луо
 
                 M
 
    m – м     ma – ма     mai – мај     man – ман
  mang – манг   mao – мао     me – ме     mei – меј
   men – мен   meng – менг    mi – ми     mian – мјен
  miao – мјао   mie – мје    min – мин    ming – минг
   miu – мју    mo – мо     mou – моу     mu – му
 
                 N
 
    n – н     na – на     nai – нај     nan – нан
  nang – нанг   nao – нао     ne – не     nei – неј
   nen – нен   neng – ненг    ng – нг      ni – ни
   nia – ња   nian – њен  niang – њанг  niao – њао
   nie – ње    nin – нин    ning – нинг    niu – њу
  nong – нунг   nou – ноу     nu – ну      nü – ни
  nuan – нуан   nüe – нуе    nuo – нуо
 
                 O
 
    o – о     ou – оу
 
                 P
   pa – па    pai – пај    pan – пан    pang – панг
   pao – пао    pei – пеј    pen – пен    peng – пенг
   pi – пи    pian – пјен   piao – пјао    pie – пје
   pin – пин   ping – пинг    po – по     pou – поу
   pu – пу
 
                 Q
 
   qi – ќи    qia – ќа    qian – ќен    qiang – ќанг
  qiao – ќао    qie – ќе     qin – ќин    qing – ќинг
  qiong – ќунг   qiu – ќу     qu – ќу     quan – ќуен
   que – ќуе   qun – ќуен
 
                 R
 
   ran – жан   rang – жанг    rao – жао     re – же
   ren – жен   reng – женг    ri – же     rong – жунг
   rou – жоу    ru – жу     rua – жуа    ruan – жуан
   rui – жуеј   run – жуен   ruo – жуо
 
                 S
 
   sa – са    sai – сај    san – сан    sang – санг
   sao – сао    se – се     sen – сен    seng – сенг
   sha – ша    shai – шај    shan – шан    shang – шанг
  shao – шао    she – ше    shei – шеј    shen – шен
  sheng – шенг   shi – ши    shou – шоу     shu – шу
  shua – шуа   shuai – шуај   shuan – шуан   shuang – шуанг
  shui – шуеј   shun – шуен   shuo – шуо     si – се
  song – сунг   sou – соу     su – су     suan – суан
   sui – суеј   sun – суен    suo – суо

                 T
 
   ta – та    tai – тај    tan – тан    tang – танг
   tao – тао    te – те    teng – тенг     ti – ти
  tian – тјен   tiao – тјао    tie – тје    ting – тинг
  tong – тунг   tou – тоу     tu – ту     tuan – туан
   tui – туеј   tun – туен    tuo – туо
 
                 W
 
   wa – ва    wai – вај    wan – ван    wang – ванг
   wei – веј    wen – вен    weng – венг     wo – во
   wu – ву
 
                 X
 
   xi – си    xia – сја    xian – сјен   xiang – сјанг
  xiao – сјао   xie – се    xin – син    xing – сјинг
  xiong – сјунг   xiu – сју    xu – су    xuan – сјуен
   xue – сјуе   xun – син
 
                 Y
 
   ya – ја    yan – јен    yang – јанг    yao – јао
   ye – је     yi – ји     yin – јин    ying – јинг
   yo – јо    yong – јунг    you – јоу     yu – ји
  yuan – јуен   yue – јуе    yun – јун
 
                 Z

   za – ѕа    zai – ѕај    zan – ѕан    zang – ѕанг
   zao – ѕао    ze – ѕе     zei – ѕеј     zen – ѕен
  zeng – ѕенг   zha – џа    zhai – џај    zhan – џан
  zhang – џанг   zhao – џао    zhe – џе     zhei – џеј
  zhen – џен   zheng – џенг    zhi – џе    zhong – џунг 
  zhou – џоу    zhu – џу    zhua – џуа    zhuai – џуеј
  zhuan – џуан  zhuang – џуанг   zhui – џуеј    zhun – џуен 
  zhuo – џуо    zi – ѕе    zong – ѕунг    zou – ѕоу
   zu – ѕу    zuan – ѕуан    zui – ѕуеј    zun – ѕуен   
   zuo – ѕуо


Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]