Прејди на содржината

Македонска транскрипција на кинескиот јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија

Покрај објективните причини како што е големата разлика помеѓу творбените бази на кинескиот (поточно стандардниот мандарински) и македонскиот јазик, Најзастапен систем, по кој официјално се води предавањето на кинескиот на македонски е пинјинот, кој има службен статус во Кина.

Транскрибирање од пинјин

[уреди | уреди извор]

Владата на НР Кина во 1958 г. ја одобрила употребата на пинјинот, а како единствен официјален систем на транскрипција го прифатила во 1979 г.

Напомена: Надредните знаци над буквите во пинјинот ги означуваат различните тонови и не играат улога во транскрипцијата (затоа тука се испуштени).
                 A
 
    a – а      ai – ај     an – ан     ang – анг
   ao – ао
 
                 B
 
   ba – ба     bai – бај    ban – бан    bang – банг
   bao – бао    bei – беј    ben – бен    beng – бенг
   bi – би    bian – бјен   biao – бјао    bie – бје
   bin – бин    bing – бинг    bo – бо      bu – бу
 
                 C
 
   ca – ца     cai – цај    can – цан    cang – цанг
   cao – цао     ce – це    cen – цен    ceng – ценг
   cha – ча    chai – чај   chan – чан    chang – чанг
  chao – чао    che – че    chen – чен    cheng – ченг
   chi – чи    chong – чунг   chou – чоу     chu – чу
  chua – чуа   chuai – чуај  chuan – чуан   chuang – чуанг
  chui – чуеј   chun – чуен   chuo – чуо     ci – це
  cong – цунг    cou – цоу    cu – цу     cuan – цуан
   cui – цуеј    cun – цуен    cuo – цуо
 
                 D
 
   da – да     dai – дај    dan – дан    dang – данг
   dao – дао     de – де    dei – деј     den – ден
  deng – денг    di – ди    dia – дја    dian – дјен 
  diang – дјенг   diao – дјао   die – дје    ding – динг
   diu – дју    dong – дунг   dou – доу     du – ду
  duan – дуан    dui – дуеј   dun – дуен    duo – дуо
 
                 E
 
    e – е      ê – е     ei – еј      en – ен
   eng – енг     er – ер
 
                 F
 
   fa – фа     fan – фан   fang – фанг    fei – феј
   fen – фен    feng – фенг    fo – фо     fou – фоу
   fu – фу
 
                 G
 
   ga – га    gai – гај    gan – ган    gang – ганг
   gao – гао    ge – ге     gei – геј     gen – ген
  geng – генг   gong – гунг    gou – гоу     gu – гу   
   gua – гуа   guai – гуај   guan – гуан   guang – гуанг 
   gui – гуеј   gun – гуен    guo – гуо
  
                 H
 
   ha – ха    hai – хај    han – хан    hang – ханг
   hao – хао    he – хе     hei – хеј     hen – хен
  heng – хенг    hm – хм     hng – хнг    hong – хунг
   hou – хоу    hu – ху     hua – хуа    huai – хуај
  huan – хуан  huang – хуанг   hui – хуеј    hun – хуен
   huo – хуо
 
                 J
 
   ji – ѓи    jia – ѓа    jian – ѓен    jiang – ѓанг
  jiao – ѓао    jie – ѓе     jin – ѓин    jing – ѓинг
  jiong – ѓунг   jiu – ѓу     ju – ѓу     juan – ѓуен
   jue – ѓуе    jun – ѓуен
 
                 K
 
   ka – ка    kai – кај    kan – кан    kang – кан
   kao – као    ke – ќе     ken – кен    keng – кенг 
  kong – кунг   kou – коу     ku – ку     kua – куа
  kuai – куај   kuan – куан   kuang – куанг    kui – куеј 
   kun – куен   kuo – куо
 
                 L
 
   la – ла    lai – лај    lan – лан    lang – ланг
   lao – лао    le – ле     lei – леј    leng – ленг
   li – ли    lia – ља    lian – љен    liang – љанг
  liao – љао    lie – ље     lin – лин    ling – линг
   liu – љу    long – лунг    lou – лоу     lu – лу 
   lü – ли    luan – луан    lüe – лие     lun – луен
   luo – луо
 
                 M
 
    m – м     ma – ма     mai – мај     man – ман
  mang – манг   mao – мао     me – ме     mei – меј
   men – мен   meng – менг    mi – ми     mian – мјен
  miao – мјао   mie – мје    min – мин    ming – минг
   miu – мју    mo – мо     mou – моу     mu – му
 
                 N
 
    n – н     na – на     nai – нај     nan – нан
  nang – нанг   nao – нао     ne – не     nei – неј
   nen – нен   neng – ненг    ng – нг      ni – ни
   nia – ња    nian – њен   niang – њанг    niao – њао
   nie – ње    nin – нин    ning – нинг    niu – њу
  nong – нунг   nou – ноу     nu – ну      nü – ни
  nuan – нуан   nüe – нуе    nuo – нуо
 
                 O
 
    o – о     ou – оу
 
                 P
   pa – па    pai – пај    pan – пан    pang – панг
   pao – пао    pei – пеј    pen – пен    peng – пенг
   pi – пи    pian – пјен   piao – пјао    pie – пје
   pin – пин   ping – пинг    po – по     pou – поу
   pu – пу
 
                 Q
 
   qi – ќи    qia – ќа    qian – ќен    qiang – ќанг
  qiao – ќао    qie – ќе     qin – ќин    qing – ќинг
  qiong – ќунг   qiu – ќу     qu – ќу     quan – ќуен
   que – ќуе   qun – ќуен
 
                 R
 
   ran – жан   rang – жанг    rao – жао     re – же
   ren – жен   reng – женг    ri – же     rong – жунг
   rou – жоу    ru – жу     rua – жуа    ruan – жуан
   rui – жуеј   run – жуен   ruo – жуо
 
                 S
 
   sa – са    sai – сај    san – сан    sang – санг
   sao – сао    se – се     sen – сен    seng – сенг
   sha – ша    shai – шај    shan – шан    shang – шанг
  shao – шао    she – ше    shei – шеј    shen – шен
  sheng – шенг   shi – ши    shou – шоу     shu – шу
  shua – шуа   shuai – шуај   shuan – шуан   shuang – шуанг
  shui – шуеј   shun – шуен   shuo – шуо     si – се
  song – сунг   sou – соу     su – су     suan – суан
   sui – суеј   sun – суен    suo – суо

                 T
 
   ta – та    tai – тај    tan – тан    tang – танг
   tao – тао    te – те    teng – тенг     ti – ти
  tian – тјен   tiao – тјао    tie – тје    ting – тинг
  tong – тунг   tou – тоу     tu – ту     tuan – туан
   tui – туеј   tun – туен    tuo – туо
 
                 W
 
   wa – ва    wai – вај    wan – ван    wang – ванг
   wei – веј    wen – вен    weng – венг     wo – во
   wu – ву
 
                 X
 
   xi – си    xia – сја   xian – сјен   xiang – сјанг
  xiao – сјао   xie – сје    xin – син    xing – сјинг
  xiong – сјунг   xiu – сју    xu – су    xuan – сјуен
   xue – сјуе   xun – син
 
                 Y
 
   ya – ја    yan – јен    yang – јанг    yao – јао
   ye – је     yi – ји     yin – јин    ying – јинг
   yo – јо    yong – јунг    you – јоу     yu – ји
  yuan – јуен   yue – јуе    yun – јун
 
                 Z

   za – ѕа    zai – ѕај    zan – ѕан    zang – ѕанг
   zao – ѕао    ze – ѕе     zei – ѕеј     zen – ѕен
  zeng – ѕенг   zha – џа    zhai – џај    zhan – џан
  zhang – џанг   zhao – џао    zhe – џе     zhei – џеј
  zhen – џен   zheng – џенг    zhi – џе    zhong – џунг 
  zhou – џоу    zhu – џу    zhua – џуа    zhuai – џуеј
  zhuan – џуан  zhuang – џуанг   zhui – џуеј    zhun – џуен 
  zhuo – џуо    zi – ѕе    zong – ѕунг    zou – ѕоу
   zu – ѕу    zuan – ѕуан    zui – ѕуеј    zun – ѕуен   
   zuo – ѕуо

Поврзано

[уреди | уреди извор]
 • Видоески, Божо; Димитровски, Тодор; Конески, Кирил; Угринова-Скаловска, Радмила (2007). Правопис на македонскиот литературен јазик (XVI. изд.). Скопје: Просветно дело. ISBN 978-608-203-075-3.

Надворешни врски

[уреди | уреди извор]