Лексика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Лексиката, зборовниот фонд на еден јазик се собира и се подготвува во рамките на книгите наречени речници. Тие се основното помагало при изучувањето на лексичкиот состав на еден јазик сепак со огелд на тоа дека постојат речници од најразличен вид тие можат да послужат и при други видови изучувања. лексикографијата е науката која се занимава со подготвување и пишување на реченици од различен вид. Таа е, се разбира, дел од науката за јазикот и тесно се поврзани со лексикологијата. Лексиколошките проучувања како крае резулат ги даваат лексикографските треудови. Според тоа, во рамките на лексикографијата е изнаоѓањето, опишувањето, толкувањето и средувањето на зборовите во дебелите речнички книги. Речникот уште се нарекува и лексикон или вокабулар. Тоа е книга во која се собирани по некој редослед и според различни критериуми зборовите од еден или повеќе јазици. Во зависност од тоа за какво средување на зборовите станбува збор што е целта на речнико, какви се толкувањата, објаснувањата и слично разликуваме различни видови речници.