Илирика Инвестментс АД Скопје

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Илирика Инвестментс АД Скопје е водечка брокерска куќа во Македонија, која нуди квалитетни брокерски услуги и корпоративно финансирање и специјализира во менаџирање на туѓи средства. Во своето работење се темели пред се на доверба и сигурност. Таа ја следи стратегијата за инвестирање на ниво на групација, која во својата дваесет годишна историја ги има докажано своите резултати.

Инвестициски фондови[уреди | уреди извор]

Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје е првото друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија формирано во 2007 година и е дел од групацијата ИЛИРИКА. Друштвото е основано како акционерско друштво со основачки капитал од 500.000 евра во денарска противвредност и во целост е уплатен.

Илирика Фунд Менаџмент ги основаше првите инвестициски фондови во Македонија, потоа почна со менаџирање на индивидуални портфолија и во 2013 го формираше новиот Илирика Кеш Фонд.

 • Илирика Југоисточна Европа*(Илирика ЈИЕ) е еден од првите македонски отворени инвестициски фондови. Инвестициската политика на фондот е насочена кон остварување натпросечен принос преку инвестирање во акции на компании во земјите на Југоисточна Европа (ЈИЕ) кои ги вклучуваат пазарите на земјите од поранешна Југославија и од поширокиот Југоисточен регион. Фондот може да вложува и во земјите членки на ЕУ , ОЕЦД и Молдавија.Со цел да се искористат профитабилно информациите, најголемиот дел од вложувањата се инвестираат на капиталниот пазар во Македонија.Сето ова со цел оптимална диверзификација на портфолиото и според тоа намалување на ризикот.Фондот е основан на ден 26.10.2007 година врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр. 07-2268/9 од 26.10.2007 година. Фондот е основан на неопределено време.[1]
 • Илирика Глобал Растечки Пазар* е основан и управуван по примерот на Илирика Глобал од Словенија. Фондот инвестира во акциите на некои од најголемите компании во светот како Apple, Elly Lilly, Chevrolet и други. Фондот е основан на ден 31.10.2007 година врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр. 07-2267/11 од 31.10.2007 година. Фондот е основан на неопределено време. Неговата инвестициска политика е стремеж кон постигнување висок раст со инвестирање во компании сместени во глобалните и развиени земји, а дел и во балканските земји.[2]
 • Илирика Кеш Фонд* е различен тип на вложување каде што средствата се вложуваат штедни депозити и обврзници . Тој нуди фиксен принос проектиран меѓу 3,5% и 5% на годишно ниво и исплата на главницата и каматата во 24 часа. За разлика од акциските фондови на ИЛИРИКА, Кеш Фондот претставува замена за штеден депозит со супериорен принос и ликвидност, но искуството покажува дека акциските фондови на долг рок се далеку по приносни. Фондот е основан на ден 05.02.2013 година врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр. 1 08-221 од 28.12.2012 година. Фондот е основан на неопределено време [3]

Финансиски податоци[уреди | уреди извор]

Од ревидираните финансиските извештаи,се добиени следниве поважни финансиски показатели:

    * Илирика Глобал растечки пазари,со состојба 31.12.2012: Вкупен износ на средства 36,377,910 МКД
                                   Вкупни обврски 36,200,350 МКД
                                   Број на удели во фондот 777,637.2070 МКД
                                   Нето-вредност на имот од портфолио 31,763,446 МКД
    * Илирика Југоисточна Европа,со состојба 31.12.2010: Вкупен износ на средства 29,688,326 МКД
                                 Вкупни обврски спрема изворите на имот 29,372,933 МКД
                                 Број на удели во фондот 489,701.4549 МКД
                                 Нето-добивка од вложувања во хартии од вредност -2,565,338 МКД
    * Илирика Кеш фонд, со состојба 31.12.2013: Депозити 102%
                            Обврски -2.0% 
                            Просечен принос од основање 0.09%
                            Нето-вредност на имот 41.872.877,83 МКД

Берзанско работење[уреди | уреди извор]

Основна дејност на Илирика Инвестментс АД Скопје е работење со хартии од вредност.Во рамките на својата дејност, Илирика Инвестментс прима и реализира налози на своите клиенти за купување и продавање на хартии од вредност со кои се тргува на Македонска берза на хартии од вредност. Таа е овластена членка на Македонската Берза од 2005. Друштвото ги вложува средствата од имотот на Фондот претежно во портфолио на нискоризични должнички хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари. Хартиите од вредност каде што Фондот ги инвестира средствата се од издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: Република Македонија, земји-членки на ЕУ и ОЕЦД и земји што не се членки на ЕУ и ОЕЦД ( Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија, Украина).[4]

Корпоративни финансии[уреди | уреди извор]

Покрај конвенционалното бокерско работење, ИЛИРИКА нуди широка палета на услуги од полето на корпоративни финансии. Друштвото поседува специјалистички капацитети во котирање на нови компании. Илирика ги врши правните и регулативните обврски и се јавува како покровител да ја понуди котираната компанија на пазарот на најдобар начин за привлекување на инвеститори. Меѓу нашите успешни проекти можеме да ги наведеме Благој Ѓорев, Фруктал МАК и Технокомерц. Во рамките на корпоративните финансии, покрај котизацијата на берза, Илирика врши услуги од типот на спојувања на две или повеќе компании во една која ќе поседува поголем пазарен удел и поконкурентни способности, како и превземања на веќе постоечко препријатие кое ги веќе ги поседува сите капацитети кои се бараат.Исто така,фондот нуди услуги од типот на анализа и инвестициско советување, застапување на акционерски собрание, и изработка на бизнис план и советување.[5]

Награди и признанија[уреди | уреди извор]

Своето успешно работење Илирика го докажува и преку многубројните остварувања и награди меѓу кои награда за Најдобар Глобален Фонд во Словенија, престижната награда Златен Удел за Хрватскиот фонд Илирика Југоисточна Европа - за најуспешен фонд во Хрватска во период од 3 години (2005-2007). Основање на Илирика Растечки Исламски Фонд – во Босна и Херцеговина, Златен фонд во Хрватска, први од ваков тип на Балканот, како и успешни превземања на инвестицискте фондови Erste, Delta Plus и Delta Dynamic во Србија.

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]