Епипалеолит

Од Википедија — слободната енциклопедија
Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Терминот епипалеолит ги има следните значења: хронолошко (од 8 000 до околу 5 000/4 000 г.), економско (се продолжува со ловечко-собирачкиот начин на живот) и културно (се продолжува со елементите карактеристични за доцен палеолит). Овие заедници се определуваат за интензивна експлоатација на локалните ресурси, населувајќи се во нивна близина, па тоа се и првите праисториски заедници кои воспоставуваат трајни населби и обичај да ги погребуваат своите мртви во простор специјално наменет за тоа.