Доверлива информација

Од Википедија — слободната енциклопедија
Типичен пример на доверлив документ. Страна 13 од извештајот на Агенцијата за национална сигурност на САД.[1]

Доверлива информација е чувствителна информација до која пристапот е ограничен од закон или регулатива за одредени групи на лица. Формалниот безбедносен сертификат е потребно да се справи со доверливи документи или пристап кон доверливи податоци. Процесот за добивање на дозвола бара задоволување на позадинската истрага. Постојат обично неколку нивоа (класи) на чувствителност, со различни дозволи на барања. Овој вид на хиерархиски систем на тајност се користи од страна на речиси секоја нација и влада. Чинот на доделување на ниво на чувствителност на податоци се нарекува класификација на податоци.

Може да се направи разлика помеѓу формалната класификацијата за безбедноста и приватната со ознаки како "Комерцијално во доверба"​​.

Некои корпорации и невладини организации, исто така, доделуваат повеќе нивоа на заштита на чувствителните информации или од желбата да се заштитат трговски тајни, или поради тоа што на законите и прописите кои го регулираат различни прашања како што е лична приватност, се запечатени со правни постапки и времето на одржување на финансиски информации за медиумите.

Владина класификација[уреди | уреди извор]

Целта на класификација е наводно за да се заштити информацијата да се користи за да се оштети или да го загрози националната безбедност. Класификацијата го формализира она што се претставува како "државна тајна" и договор на различни нивоа на заштита врз основа на очекуваната штета што информациите може да ја предизвикаат во погрешни раце.

Нивоа на класификација[уреди | уреди извор]

Иако системите за класификација се разликуваат од земја до земја, повеќето имаат нивоа кои одговараат на следните британски дефиниции (од највисокото ниво кон најниско):

Највисоко ниво (најголема тајна)[уреди | уреди извор]

Највисокото ниво на класификација на материјали на национално ниво. Таквиот материјал може да предизвика особено голема штета на национална безбедност ако стане јавно достапен.

Таен[уреди | уреди извор]

Таквиот матреријал би предизвикал "сериозна штета" на националната сигурност ако е јавно достапен.

Доверлив[уреди | уреди извор]

Таквиот материјал би предизвикал штета или би биле штетни за националната сигурност ако стане јавно достапен.

Ограничено достапен[уреди | уреди извор]

Таквиот материјал би предизвикал "непосакувани ефекти" ако стане јавно достапен. Некои држави ја немаат оваа категорија.

Некласифициран[уреди | уреди извор]

Технички не претставува ниво на класификација, но се користи во владини документикои не користат некоја од погоре наведените класификации. Таквите документи можат да бидат гледани без безбедносен сертификат.

Сертификат[уреди | уреди извор]

Во зависност од нивото на класификација постојат различни правила за контролирање на нивоата на сертификати потребни за да се добие преглед на таква информација, како да биде чувана, пренесувана и уништена. Дополнително, пристапот е ограничен на ниво да се дознаваат само ако за тоа има потреба. Поседувањето на сертификат само по себе не овозможува автоматска авторизација на поединецот да ги разгледува сите материјали кои се класифицирани на тоа ниво или нод тоа ниво. Поединецот мора да прикаже дека мора да го дознае тоа како дополнување на соодветното ниво на сертификат.

Информација по оддели[уреди | уреди извор]

Како дополнување на основната класификација според ризик, како класификација на повисоко ниво, постојат и дополнителни ограничувања на пристап како што се (во САД) Специјална Интелигенција (SI), која ги штити методите и изворите на интелигенција, Без ширење во странство (NOFORN), кое го спречува ширењето надвор од САД и Контрола на ширење (ORCON), со која се обезбедува дека информацијата нема да се прошири понатаму. Документите во некои оддели се означени со посебни кодови како дополнување на нивото на класификација.

Јадрени информации[уреди | уреди извор]

Владините информации за јадрено оружје, како што се јадрени боеви глави често имаат дополнителен повод да покажат дека содржат такви информации.

Размена на класифицирани информации меѓу земјите[уреди | уреди извор]

Кога владина агенција или група акции за размена на информации помеѓу агенција или група на владата друга земја, тие обично ќе вклучат посебна класификација дека двете страни претходно се согласиле.

Во случаите кога една земја сака да ги сподели класифицираните информации билатерално (или мултилатерално) со земја со која има договор за делење, информациите може да се делат со тие земји. Оние земји ќе треба да се одржат класификација на документот на ниво првично класифицирано како (топ-тајна, тајна, итн) со соодветни протест (USNZ, AUSGE, CANUK, итн.)

==== ==== НАТО класификации На пример, чувствителни информации кои се делат меѓу НАТО сојузници имаат четири нивоа на безбедностна класификација, повеќето се класифицирани како:

 1. CosMic врвна тајна (КТС),
 2. НАТО тајна (НС),
 3. НАТО доверливи (NC),
 4. НАТО ограничен (NR).

Посебен случај постои во однос на НАТО некласифицирани (НУ) информации. Документи со овој повод е НАТО имот со (авторски права) и не смее да биде јавен без НАТО дозвола. Во општите документи со оваа класификација, не се расчистени за интернет-пренос или, ако се јасно означени со означување ЗА ИНТЕРНЕТ пренос. Документи кои можат да бидат јавно објавени, сепак треба да бидат јасно означени со не чувствителни информации за јавноста.

Интернационални организации[уреди | уреди извор]

 • Европската комисија, има 5 нивоа, ЕУ врвна тајна, ЕУ тајна, ЕУ доверливи, ЕУ ограничени, и Советот на ЕУ / комисија.[2]
 • OCCAR, европска одбранбена организација, има три степени на класификација: OCCAR тајна, OCCAR доверливи, OCCAR ограничен.[3]

Според земји[уреди | уреди извор]

Насловна страна од операцијата Фиалка во Источна Германија

Повеќето земји користат некој вид на систем за класификација на одредени владини информации. На пример, во Канада, информациите за САД се класифицираат како SBU (чувствителни, но некласифицирани) се нарекуваат "заштитени" и понатаму поткатегоризирани на нивоа А, Б, и Ц.

Австралија[уреди | уреди извор]

На 19 јули 2011 година, национална безбедност (НС)за класификација и означување шема и не-националната безбедност (NNS)за класификација на означување шема во Австралија било единствено во една структура.

Австралискиот владин безбедносен систем за класификација сега се состои од следните категории: врвна тајна, тајна, доверливи и заштитени. Новото ширење на ограничувачки маркери (DLMs) како шема е исто така, воведено за информации каде откривањето може да биде ограничено или забрането со закон или каде што во спротивно може да се потребни посебни ракувања. DLM означувањето за шема се состои за службена употреба (FOUO), чувствителни: Лични, чувствителни: правни и чувствителни оддели.[4]

Бразил[уреди | уреди извор]

Во Бразил, владата издаде документ за врвна тајна (Ultrassecreto) со кој можат да се класифицира документ за период од 25 години и може да се продолжи до 25 години. Така, нема документ кој останува класифициран за повеќе од 50 години. Ова е со мандат од 2011 Пристап до информации од Законот (Lei de Acesso à Informação), промена од претходната власт, под кои документи би можеле да имаат класификација со временска должина на обновување на неодредено време, ефикасно кофриране државни тајни од јавноста. Новиот закон се однесува ретроактивно на постоечките документи.

Канада[уреди | уреди извор]

Позадина и хиерархија[уреди | уреди извор]

Постојат 2 главни типа на чувствителни информации чија ознака се користи од страна на Владата на Канада: класифицирани и назначени. Пристап и заштита на двата вида на информации е регулирано со безбедност на информациите , делотворно од 24 декември 2001 година, на местото на акт за службена тајна 1981.[5] To access the information, a person must have the appropriate level of clearance and a Need to know.

Специјални оперативни информации[уреди | уреди извор]

SOI не е класификација на податоци сами по себе. Таа е дефинирана под безбедност на информациите , и неовластено пуштање на таквите информации претставува голема повреда на доверба за која може да се добие од парична казна од доживотен затвор.

SOI вклучуваат:

 • Воените операции во однос на потенцијален, непосреден или сегашен вооружен конфликт
 • Идентитетот на доверлив извор на информации, интелигенција или помош на Владата на Канада
 • Алатки кои се користат за собирање на информации или интелигенција
 • Предмет на тајна истрага или тајно собирање на информации или интелигенција
 • Идентитетот на секое лице кое е под таен надзор
 • Енкрипција и криптографски системи
 • Информации или интелигенција, или добиени од странско лице или терористичка група
Класифицирани информации[уреди | уреди извор]

Класифицирани информации можат да бидат назначени како Топ тајна, Тајна или Доверливо. Овие класификации се користат само за прашања од национален интерес.

 • Топ Сикрет: Ова се однесува кога компромисот е разумен и може да предизвика исклучително тешки повреди на национален интерес. Можното влијание мора да биде големо, непосредно и непоправливо.
 • Тајна: Ова се однесува кога компромисот разумно може да предизвика сериозни повреди на национален интерес.
 • Доверливи: Кога откривањето разумно може да предизвика повреда на националните интереси.
Назначени информации[уреди | уреди извор]

Назначените информации не се класифицирани. Назначена информација се однесува на сите чувствителни информации кои не се однесуваат на националната безбедност и не може да се откријат во рамките на пристап и приватноста на законодавство поради можни повреди на одредени јавни и приватни интереси.[6][7]

 • Заштитени C (исклучително чувствителни одредени информации): се користи за заштита исклучително чувствителни информации кои компромитираат, разумно е да се очекува да предизвикаат исклучително тешки повреди надвор од национален интерес. Примери може да вклучуваат стечај, идентитетот на информаторите во кривичните истраги, итн
 • Заштитени Б (особено чувствителни одредени информации): се користи за заштита на информации што може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на луѓе или група кои се вклучени ако се пуштени во јавност. Примерите вклучуваат медицинска евиденција, годишен персонал перформанси и осврти, итн
 • Заштитени А (Ниско осетливи одредени информации): се применува на ниска чувствителност на информации кои не треба да бидат откриени за јавноста без одобрение и разумно е да се очекува да предизвикаат повреда или срам надвор од национален интерес. Пример на заштитени А информации може да вклучува број на вработените, плати на депозитот на банкарски информации, итн

Хартии од федералниот кабинет (Личен совет на Кралицата за Канада) се или назначени (т.е. на главни слајдови подготвени да направат презентации на кабинетот) или класифицирани (нацрт закони, некои белешки).[8]

Народна Република Кина[уреди | уреди извор]

Зграда во Wuhan каде е канцеларијата за надворешни работии работа со други држави"

Кривичниот законик на Народна Република Кина (што не е оперативно во специјални административни региони на Хонгконг и Макао) за кривично дело на име на државна тајна. Регулирање и спроведување се врши од страна на Национална управа за заштита на државни тајни. Во 1989 според "Закон за чување на државни тајни,"[9] државните тајни се дефинирани дека какко такви се подразбираат:

 1. Големи политички одлуки на државните работи;
 2. Изградбата на националната одбрана и во активностите на вооружените сили;
 3. Дипломатски активности и активностите поврзани со странски држави и оние да се одржуваат обврски во странство;
 4. Националниот економски и социјален развој;
 5. Наука и технологија;
 6. Активности за зачувување на државната безбедност и истрагата на кривични дела и
 7. Сите други прашања кои се класифицирани како "државни тајни" од страна на Бирото за националните државни тајни.[10]

Може да се класифицираат во една од трите категории:

 • Топ тајна (绝密): дефинирано како "витални државни тајни чие откривање би предизвикало исклучително сериозна штета на државната безбедност и националните интереси";
 • Високо тајна (机密): дефинирано како "важни државни тајни чие откривање би предизвикало сериозна штета на државната безбедност и националните интереси", и
 • Тајна (秘密): дефинирано како "обичните државни тајни чие откривање би предизвикало штета на државната безбедност и националните интереси".[10]

Франција[уреди | уреди извор]

Во Франција, класифицирани информации се согласно со членот 413-9 на Кривичниот законик.[11] Трите нивоа на воена класификација

 • Confidentiel одбрана (Доверлива одбрана): информации кои ги сметаат за потенцијално штетни за националната одбрана или дека може да доведе до откривање на информации класифицирани во повисоко ниво на безбедност.
 • Тајната одбрана (Тајната одбрана): информации кои ги сметаат за многу штетни за националната одбрана. Ваквите информации не можат да бидат репродуцирани без дозвола од емитуван орган, освен во исклучителни случаи.
 • Многу Тајната одбрана (многу тајна одбрана): информации кои ги сметаат како исклучително штетни за националната одбрана и во однос на владините приоритети во националната одбрана. Нема услуга или организација, процес, акции, пренос, прикажување или уништи податоци или заштитени поддржувања кои се класифицирани на ова ниво без одобрение од премиерот или националниот секретар за народна одбрана. Делумно или сеопфатена репродукција е строго забранета.

Помалку чувствителни информации се "заштитени". Нивоата се

 • Non Protégé (незаштитен)
 • Diffusion restreinte administrateur ("административни ограничено информации")
 • Diffusion restreinte ("ограничени информации")
 • Confidentiel personnels sous-Officiers ("Доверливи подофицери")
 • Confidentiel personnels Officiers ("Доверливи службеници")

А понатаму се споменува и "spécial France" (се задржува во Франција) ги ограничува документ на француски граѓани (во целост или екстракти). Ова не е степен на класификација.

Хонгконг[уреди | уреди извор]

Безбедностното биро на (Хонгконг) е одговорно за развој на политики во однос на заштита и справување со доверливи владини информации. Во принцип, систем кој се користи во Хонгконг е многу сличен на системот Велика Британија, развиен од страна на колонијална Хонгконг ера.

Четири класификации постои во Хонгконг, од највисоко до најниско во чувствителност:[12]

 • Топ тајна (高度 机密)
 • Тајна (机密)
 • Доверливи (保密)
  • Привремено доверливи (临时 保密)
 • Ограничени (限 阅 文件 / 内部 文件)
  • Ограничен (персонал) (限 阅 文件 (人事))
  • Ограничен (тендер) (限 阅 文件 (投标))
  • Ограничена (администрација) (限 阅 文件 (行政))[13]

Руска Федерација[уреди | уреди извор]

Во Руската Федерација, државна тајна (Государственная тайна) се податоците заштитени од страна на државата за нејзината војска, надворешната политика, економија, интелигенција, контраразузнавање, оперативни и истражни и други активности, ширење кое може да наштети на државната безбедност.

Шведска[уреди | уреди извор]

Шведската класификација е обновена што се должи на зголемување на НАТО соработката. Сите класифицирани документи за одбрана сега имаат и шведски класификација (Kvalificerat Hemlig или Hemlig), и на англиска класификација (врвна тајна, тајна, доверливи или ограничени).

Обединетото Кралство[уреди | уреди извор]

Обединетото Кралство во моментов користи пет степени на класификација - од најниската до највисоката, тие се: заштита, ограничени, доверливи, тајни и врвна тајна (порано МОСТ тајна). Оние кои работат со таков материјал треба да имаат соодветни безбедносни сертификати и често се бара да потпишат за да се потврди нивното разбирање и прифаќање на Службен тајни акти 1911-1989, иако Законот се однесува на ист начин, без оглед на потпис. ЗАШТИТА не е само по себе за безбедносно заштитно означување (како што се ограничени или поголеми), но се користи за означување информации кои не треба да бидат откриени затоа што, на пример, документот содржи данок или национално осигурување или други лични податоци.

Владините документи без класификација може да бидат означени како некласифицирани или НЕ заштитнички означени.[14]

САД[уреди | уреди извор]

Класификационен систем на САД во моментов е основан под извршната наредба 13.292 и има три степени на класификација - доверливи тајни, тајни и врвна тајна. САД го имаа ограничено нивото за време на втората светска војна, но повеќе не. САД прописите велат дека со информациите добиени од другите земји во ограничено ниво треба да се постапува како со доверливи. Голем број на ознаки се користат за материјал кој не е класифициран, но чие распространување е ограничено административно или со други закони, на пример, за службена употреба (FOUO), или чувствителни но некласифицирани (SBU). Законот од 1954 година за атомска енергија предвидува заштита на информации во врска со дизајнот на јадрено оружје. Терминот "Ограничени податоци" се користи за означување на одредена јадрена технологија. Информации за чување, користење или ракување со јадрени материи или оружје е означено како "Порано ограничени податоци." Овие ознаки се користат во прилог на ниво на ознаки (доверлива, тајна и топ тајна). Информации заштитени со законот за атомска енергија се заштитени со закон и класифицирани информации во рамките на Извршната наредба која е заштитена од извршните привилегии.

Табела на ознаки за еквивалентна класификација во различни земји[уреди | уреди извор]

(Држава) Најголема тајна Тајна Доверливо Ограничено
Albania Teper Sekret Sekret Konfidencial I Kufizuar
Argentina Estrictamente Secreto y Confidencial Secreto Confidencial Reservado
Australia Top Secret Secret Confidential Protected
Austria Streng Geheim Geheim Vertraulich Eingeschränkt
Belgium (Dutch) Zeer Geheim Geheim Vertrouwelijk Beperkte Verspreiding
Belgium (French) Très Secret Secret Confidentiel Diffusion restreinte
Bolivia Supersecreto
or Muy Secreto
Secreto Confidencial Reservado
Bosnia Strogo Povjerljivo Tajno Konfidencialno Restiktirano
Brazil Ultra Secreto Secreto Confidencial Reservado
Bulgaria Строго секретно Секретно Поверително За служебно ползване
Cambodia Sam Ngat Bamphot Sam Ngat Roeung Art Kambang Ham Kom Psay
Canada Top Secret/Très secret Secret/Secret Confidential/Confidentiel Protected A, B or C / Protégé A, B ou C
Chile Secreto Secreto Reservado Reservado
China, People's Republic of Juémì (绝密) Jīmì (机密) Mìmì (秘密) Nèibù (内部)
Colombia Ultrasecreto Secreto Confidencial Reserva del sumario
Costa Rica Alto Secreto Secreto Confidencial  
Croatia Vrlo tajno Tajno Povjerljivo Ograničeno
Czech Republic Přísně tajné Tajné Důvěrné Vyhrazené
Denmark Yderst Hemmeligt Hemmeligt Fortroligt Til Tjenestebrug

Foreign Service:
Fortroligt
(thin Black border)

Ecuador Secretisimo Secreto Confidencial Reservado
Egypt Sirriy lil-Ġāyah
سري للغاية
Sirriy Ǧiddan
سري جداً
Khāṣ
خاص
Maḥzūr
محظور
El Salvador Ultra Secreto Secreto Confidencial Reservado
Estonia Täiesti salajane Salajane Konfidentsiaalne Piiratud
Ethiopia Yemiaz Birtou Mistir Mistir Kilkil  
Finland Erittäin salainen (TLL I) Salainen (TLL II) Luottamuksellinen (TLL III) Viranomaiskäyttö (TLL IV)
France Très secret défense Secret défense Confidentiel défense Diffusion restreinte
Germany Streng Geheim Geheim VS-Vertraulich VS-Nur für den Dienstgebrauch
Greece Άκρως Απόρρητον Απόρρητον Εμπιστευτικόν Περιορισμένης
Χρήσης
Guatemala Alto Secreto Secreto Confidencial Reservado
Haiti Top Secret Secret Confidential Reserve
Honduras Super Secreto Secreto Confidencial Reservado
Hong Kong Top Secret, 高度機密 Secret, 機密 Confidential, 保密 Restricted, 內部文件/限閱文件
Hungary Szigorúan Titkos Titkos Bizalmas Korlátozott Terjesztésű
India (Hindi) परम गुप्त (Param Gupt) गुप्त (Gupt) गोपनीय (Gopniya) प्रतिबंधित/सीमित (Pratibandhit/seemit)
India (English) Top Secret Secret Confidential Restricted
Indonesia Sangat Rahasia Rahasia Rahasia Dinas Terbatas
Iran Bekolli serri به کلّى سرّى Serri سرّى Kheili Mahramaneh خيلى محرمانه Mahramaneh محرمانه
Iraq Sirriy lil-Ġāyah
سري للغاية
Sirriy
سري
Khāṣ
خاص
Maḥdūd
محدود
Iceland Algert Leyndarmál Leyndarmál Þjónustuskjal Trúnaðarmál
Ireland (Irish language) An-sicreideach Sicreideach Runda Srianta
Israel Sodi Beyoter
סודי ביותר
Sodi
סודי
Shamur
שמור
Mugbal
מוגבל
Italy Segretissimo Segreto Riservatissimo Riservato
Japan Kimitsu, 機密 Gokuhi, 極秘 Hi, 秘 Toriatsukaichuui, 取り扱い注意
Jordan Maktūm Ǧiddan
مكتوم جداً
Maktūm
مكتوم
Sirriy
سري
Maḥdūd
محدود
Korea, South I(Il)-Kup Bi Mil, 1급비밀 II(I)-Kup Bi Mil, 2급비밀 III(Sam)-Kup Bi Mil, 3급비밀 Dae Woi Bi, 대외비
Korea, North Unknown, 익명의 Unknown, 익명의 Unknown, 익명의 Unknown, 익명의
Laos Lup Sood Gnod Kuam Lup Kuam Lap Chum Kut Kon Arn
Latvia Sevišķi slepeni Slepeni Konfidenciāli Dienesta vajadzībām
Lebanon Tres Secret Secret Confidentiel  
Lithuania Visiškai Slaptai Slaptai Konfidencialiai Riboto Naudojimo
Malaysia Rahsia Besar Rahsia Sulit Terhad
Mexico Ultra Secreto Secreto Confidencial Restringido
Montenegro Strogo Tajno Tajno Povjerljivo Interno
Netherlands[15] Zeer Geheim Geheim Vertrouwelijk Departementaal Vertrouwelijk
New Zealand Top Secret Secret Confidential Restricted
Nicaragua Alto Secreto Secreto Confidencial Reservado
Norway STRENGT HEMMELIG HEMMELIG KONFIDENSIELT BEGRENSET
Pakistan (Urdu) Intahai Khufia Khufia Sigh-e-Raz Barai Mahdud Taqsim
Pakistan (English) Top Secret Secret Confidential Restricted
Paraguay Secreto Secreto Confidencial Reservado
Peru Estrictamente Secreto Secreto Confidencial Reservado
Philippines Top Secret Secret Confidential Restricted
Poland Ściśle tajne Tajne Poufne Zastrzeżone
Portugal Muito Secreto Secreto Confidencial Reservado
Romania Strict Secret de Importanţă Deosebită Strict Secret Secret Secret de serviciu
Russia Особой важности
(вариант: Совершенно Секретно (Sovershenno Sekretno))
Совершенно секретно
(вариант: Секретно (Sekretno))
Секретно
(вариант: Не подлежит оглашению
(Конфиденциально) (Ne podlezhit oglasheniyu (Konfidentsial'no))
Для Служебного Пользования (ДСП)
(Dlya Sluzhebnogo Pol'zovaniya)
Saudi Arabia Saudi Top Secret Saudi Very Secret Saudi Secret Saudi Restricted
Serbia Latin: Državna tajna
Cyrillic: Државна тајна
Latin: Strogo poverljivo
Cyrillic: Строго поверљиво
Latin: Poverljivo
Cyrillic: Поверљивo
Latin: Interno
Cyrillic: Интерно
Singapore Top Secret Secret Confidential Restricted
Slovak Republic Prísne tajné Tajné Dôverné Vyhradené
Slovenija Strogo tajno Tajno Zaupno Interno
Spain Secreto Reservado Confidencial Difusión Limitada
Sweden Kvalificerat Hemlig (KH); Hemlig/Top Secret (H/TS) Hemlig (H); Hemlig/Secret H/S) Hemlig/Confidential (H/C) Hemlig/Restricted (H/R)
Switzerland Geheim / Secret Vertraulich / Confidentiel Dienstlich / Interne au service
Thailand Lap thi sut (ลับที่สุด) Lap mak (ลับมาก) Lap (ลับ)
Turkey Çok Gizli Gizli Özel Hizmete Özel
South Africa (English) Top Secret Secret Confidential Restricted
South Africa (Afrikaans) Uiters Geheim Geheim Vertroulik Beperk
Ukraine Особливої важливості Цілком таємно Таємно Для службового користування
Обединето Кралство TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED
САД Top Secret Secret Confidential For Official Use Only
Uruguay Ultra Secreto Secreto Confidencial Reservado
Vietnam Tuyệt Mật Tối Mật Mật Phổ Biến Hạn Chế
NATO Cosmic Top Secret NATO Secret NATO Confidential NATO Restricted
European Union (EU) TRES SECRET UE / EU TOP SECRET SECRET UE / EU SECRET CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL RESTREINT UE / EU RESTRICTED
Western European Union (WEU) FOCAL TOP SECRET WEU SECRET WEU CONFIDENTIAL WEU RESTRICTED
Euratom EURA TOP SECRET EURA SECRET EURA CONFIDENTIAL EURA RESTRICTED

Оригинален извор: NISPOM Апендикс B[16]

Корпоративна класификација[уреди | уреди извор]

Приватена корпорација често бара писмени договори за доверливост и однесување како и проверка на кандидатите за чувствителни позиции.[17] Политики кои диктираат методи за одбележување и зачувување на компанијата-чувствителни информации (на пример, "IBM, доверливо") се заеднички, а некои компании имаат повеќе од едно ниво. Таквите информации се заштитени со закони за трговски тајни.

Протокол за семафори[уреди | уреди извор]

Протокол за семафори [18][19] бил развиен од страна на Г-8 земји за да се овозможи размена на осетливи информации помеѓу државните органи и корпорации. Овој протокол сега е прифатен како модел за доверлива размена на информации од страна на повеќе од 30 други земји. Протоколот предвидува четири "нивоа за размена на информации" за обработка на чувствителни информации.

Разгледај[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. http://www.nsa.gov/public_info/_files/uss_liberty/attack_sigint.pdf
 2. „архивски примерок“ (PDF). Архивирано (PDF) од изворникот 2008-10-04. Посетено на 2008-10-04.
 3. „архивски примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2005-05-25. Посетено на 2005-05-25.
 4. „архивски примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-01-26. Посетено на 2012-01-24.
 5. „Security of Information Act“. Архивирано од изворникот на 2011-02-27. Посетено на 2012-01-24.
 6. „Non-Insured Health Benefits Program Privacy Code“. Архивирано од изворникот на 2010-01-11. Посетено на 2012-01-24.
 7. „Security Policy - Manager's Handbook“. Архивирано од изворникот на 2005-06-01. Посетено на 2012-01-24.
 8. „Confidences of the Queen's Privy Council for Canada“. Архивирано од изворникот на 2006-10-23. Посетено на 2012-01-24.
 9. Standing Committee of the National People's Congress, "Law on Guarding State Secrets Архивирано на 27 септември 2010 г." (中华人民共和国保守国家秘密法), promulgated 1988 and effective 1989.
 10. 10,0 10,1 Translation per Human Rights in China, State Secrets: China's Legal Labyrinth Архивирано на 24 јули 2008 г., (2007).
 11. Article 413-9, Legifrance
 12. „архивски примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2006-12-01. Посетено на 2012-01-24.
 13. „LCQ3: Equal Opportunities Commission“. Архивирано од изворникот на 2008-12-27. Посетено на 2012-01-24.
 14. http://www.cabinetoffice.gov.uk/spf/faqs.aspx
 15. [1][мртва врска]
 16. [2][мртва врска]
 17. „Employment Background Checks: A Jobseeker's Guide | Privacy Rights Clearinghouse“. Privacyrights.org. Архивирано од изворникот на 2012-01-09. Посетено на 2011-12-12.
 18. http://www.oecd.org/dataoecd/25/10/40761118.pdf
 19. 'Re: OpenSSH security advisory: cbc.adv' - MARC“. Marc.info. Посетено на 2011-12-12.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]