Текст

Од Википедија — слободната енциклопедија
Примероци на текстови на различни јазици

Во јазиците, текст е нешто што содржи зборови да искаже нешто. Поимот обично има пошироко значење.

Во лингвистика текстот вклучува два типа на контрасти. Еден е меѓу систем и текст, со тоа што под систем се подразбира способноста на говорниците да комуницираат користејќи вербални знаци и гестови, а под текст се подразбира производот на оваа способност. Другиот контраст е меѓу текст, разбран како пишан текст, и говор, изустен текст.

Во теорија на литература текст е предметот што се студира, без разлика на тоа дали станува збора за роман, песна, филм, реклама, или било што со лингвистичка компонента. Широкото користење на поимот потекнува од развивањето на семиотиката во текот на 1960-те и е од утврдено со подоцнежните културни студии од 1980-те.

Во контекста на комуникација меѓу мобилни телефони, текст е кратка дигитална порака меѓу две направи. Исто така познат како СМС.