Систем линеарни равенки

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Статии поврзани со линеарната алгебра
Теорија на матрици

Матрица
Детерминанта

Системи линеарни равенки

Линеарна равенка
Систем линеарни равенки
Крамерово правило
Кронекер-Капелиева теорема

Линеарни пресликувања и векторски простори

Вектор, Скалар
Векторски простор
Линеарна зависност
Линеарно пресликување
Спектрална теорема

Останати статии

Скаларен производ
Векторски производ
Аналитичка геометрија

Во математиката, секое множество равенки на кои треба да им се најде заедничко решение се вика систем равенки.

Системите равенки можат да се поделат според неколку различни критериуми:

  • Според бројот на равенките: системите може да имаат најмалку две, а неограничено многу равенки;
  • Според бројот на непознатите (променливите): системи со две или повеќе непознати;
  • Според степенот на непознатите во равенките: системи линеарни, квадратни, кубни равенки итн.;
  • Според решенијата (корените): системи со решение и системи без решение (противречни системи)

Секој од овие критериуми има уште по неколку поткритериуми.

Постојат повеќе начини (методи) на решавање на системите. Важно е што сите начини секогаш даваат ист резултат. Начинот на решавање се избира најчесто да биде оној најкусиот, најисплатливиот и најлесниот, што најчесто се прави во зависност од системот. Најпознати методи за решавање системи се: метод на замена на променливата, метод на спротивни коефициенти, со помош на детерминанти, со помош на матрици - Гаусов метод на елиминација и др.