Рибозом

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Голема (црвено) и мала (сино) субединица

Рибозомите се ситни, субмикроскопски органели во облик на зрна, што можат да се набљудуваат само со електронски микроскоп. Тоа се универзални органели за сите живи клетки. Се создаваат во јадренцето и по нивното создавање преминуваат во цитоплазмата, каде или остануваат во неа, или се прикрепуваат за ендоплазматичниот ретикулум. Други пак се наоѓаат во некои органели, како во хлоропластите и митохондриите. Бројот на рибозоми во клетката е различен и се движи до неколку илјади.

Рибозомите се надмолекулски комплекси, односно изградени се од протеини и рибозомска РНК. Секој рибозом се состои од две морфолошки субединици, кои се разликуваат по големина и тежина, наречени голема и мала субединица.

Според седиментационата константа се разликуваат два типа на рибозоми: прокариотски (или бактериски) со 70 S и еукариотски со 80 S.

Рибозомите се органели во кои се остварува синтезата на белковините, со учество на нуклеинските киселини рибозомска РНК и транспортна РНК. Нивната улога во синтезата на белковините се остварува само ако се поврзани со информационата РНК, и во тој случај се создаваат структури, наречени полизоми (или полирибозоми).