Предлошка:Напредок околу идното проширување на ЕУ

Од Википедија — слободната енциклопедија
Countries Официјални кандидати Потенцијални кандидати Потенцијален кандидат
(без поднесена молба за членство)
Reference states

Event
Турција[1] Хрватска[2] Македонија [3] Албанија Исланд Црна Гора Србија Босна
и
Херцеговина
Косово
(Резолуција 1244)
Финска Чешка Словачка бугарија
Спогодбата за асоцијација 1 почеток на преговори 1959AA
1970CU
2000 2000 2003 1990 2005 2005 2005 (?) 1990 1990 1990 1990
Потпишување на договор за асоцијација 1963AA
1995CU
2001 2001 2006 1992 2007 2008 2008 (?) 1992 1993 1993 1993
Стапување во сила на договорот за асоцијација 1964AA
1996CU
2005 2004 2009 1994 2010 (2012) (2010) (?) 1994 1995 1995 1995
Апликација за членство 14.4.1987 21.2.2003 22.3.2004 28.4.2009 16.7.2009 15.12.2008 22.12.2009 (2010) (?) 18.3.1992 17.1.1996 27.6.1995 14.12.1995
Мислење на Советот на Европската Комисија 27.4.1987 14.4.2003 17.5.2004 16.11.2009 27.7.2009 23.4.2009 (2010) (2010) (?) 06.4.1992 29.6.1996 17.7.1995 29.1.1996
Комосијата го предала прашалникот на официјалниот барател 10.7.2003 01.10.2004 16.12.2009 08.9.2009 22.7.2009 (2010) (2010) (?) 3.1996 3.1996 4.1996
Изработка на прашалникот 09.10.2003 10.5.2005 14.4.2010 22.10.2009 9.12.2009 (2010) (2010) (?) 6.1997 6.1997 25.4.1997
Комисијата подготвува свое мислење) '89,'97-'04 20.4.2004 '05-'09 (2010) 24.2.2010 (2010) (2010) (2010) (?) 4.11.1992 15.7.1997 '97,'98,'99 '97,'98,'99
Комисијата препорачува доделување на кандидатски статус 13.10.1999 20.4.2004 09.11.2005 (2010) 24.2.2010 (2010) (2010) (2010) (?) 4.11.1992 15.7.1997 15.7.1997 15.7.1997
Council grants candidate status to Applicant 12.12.1999 18.6.2004 17.12.2005 (2010) (2010) (2010) (2010) (2010) (?) 21.12.1992 12.12.1997 12.12.1997 12.12.1997
Комисијата препорачува почеток на преговорите 06.10.2004 06.10.2004 14.10.2009 (2011) 24.2.2010 (2011) (2011) (2011) (?) 4.11.1992 15.7.1997 13.10.1999 13.10.1999
Council sets negotiations start date 17.12.2004 2004, 2005 (2009, 2010) (2011) (2010) (2011) (2011) (2011) (?) 21.12.1992 12.12.1997 10.12.1999 10.12.1999
Започнување на преговорите 3.10.2005 3.10.2005 (2010) (2011) (2010) (2011) (2011) (2011) (?) 01.2.1993 31.3.1998 15.2.2000 15.2.2000
Завршување на преговорите (2014) (2010) (2014) (2015) (2011) (2015) (2015) (2015) (?) 1994 13.12.2002 13.12.2002 17.12.2004
Потпишување на Спогодба за пристапување (2014) (2010) (2014) (2015) (2011) (2015) (2015) (2015) (?) 1994 16.4.2003 16.4.2003 25.4.2005
Дата на приклучување (2016) (2012) (2016) (2017) (2013) (2017) (2017) (2017) (?) 1995 1.5.2004 1.5.2004 1.1.2007
Достигнувања
1. Свободно движење на стоки f o x x x x
2. Слобода на работнички движења fs x x x x x
3. Право за основање & Свободно оставување на услуги f x x x x x
4. Слободно движење на капиталот o o x x x x
5. Јавни набавки fs o x x x x
6. Закон за трговски друштва o x x x x x
7. Право на интелектуална сопственост o x x x x x
8. Политика на конкуренција fs fs x x x x
9. Финансиски услуги f x x x x x
10. Информациско општество & Медија o x x x x x
11. Земјоделството & Руларен развој f o x x x x
12. Безбедноста на храната& Санитарна политика fs o x x x x
13. Риболов f o 3 x x x x
14. Транспортна политика f o x x x x
15. Енергија fs x x x x x
16. Оданочување o o x x x x
17. Економска & Монетарна политика o x x x x x
18. Статистика o x x x x x
19. Социјална политика & Вработување fs 2 x x x x x
20. Претпријатие& Индустријална политика o x x x x x
21. Транс-европски мрежи o x x x x x
22. Регионална политика& Координација на структурни инструменти fs o x x x x
23. Судството& Основни права fs fs x x x x
24. Правда, слобода & безбедност fs o x x x x
25. Наука & Истражувања x x x x x x
26. Образование & Култура fs x x x x x
27. Животната средина o o x x x x
28. Здравствена заштита o x x x x x
29. Царинска унија f x x x x x
30. Надворешни односи f x x x x x
31. Безбедност & одбранбена политика fs fs x x x x
32. Финансиска контрола o o x x x x
33. Финансиски & буџетски одредби fs o x x x x
34. Институции x x x x
35. Други прашања x x x x

1 Спогодба со ЕУ: Договорот за Стабилизација и Асоцијација (ДСА) го потпишале следните земји од западен Балкан :(Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Косово преку STM); Царинска унија ЕУ има потпишано со Турција; Европски економски простор (ЕИП) се однесува за Исланд и Финска; Европа договор за референтни држави на петтото проширување на ЕУ.
2 Including anti-discrimination and equal opportunities for men and women.
3 Most likely the EU will reform its CFP in the direction of present Iceland approach as envisioned in the Green paper for the 2013 CFP review.[4] This is unique situation in contrast to all other chapters where the candidate countries align their laws with the EU acquis.


(дата): приближна и поверојатнен можен рок, како и во економска и политичка ситуација од декември 2009 година. Ситуација на политичката сцена за започнување на прегпвори за членство (Турција, Хрватска, референтни држави) или кандидатски статус без започнати преговори (Македонија, Исланд), во согласност со Мислење 1992 , Мислење 1997, Извештај 1999, Извештај 2005 и Извештај 2010.

s – screening of the chapter
fs – завршени преговори
o – отворени преговори
x – затворени преговори
f – замрзнати преговори

  применување на европските регулативи
  без поголеми тешкотии
  потребни натамошни напори


  non-acquis chapter - nothing to adopt
  потребни натамошни напори
  тешко за прифаќање
  целосно е во согласност со ЕУ

Наводи

  1. http://www.abgs.gov.tr/?p=1&l=2
  2. http://www.eu-pregovori.hr/default.asp?jezik=2
  3. http://www.sep.gov.mk/
  4. Analytical report to the Commission opinion on Iceland application for EU membership, p.71-72