Благоја Маркоски

Од Википедија — слободната енциклопедија
Ова е статија за макеоднскиот географ. Да не се меша со Благоја Марковски

Благоја Маркоски (Селце, Крушевско, 16 февруари 1959) — македонски географ, картограф и универзитски професор.[1]

Животопис[уреди | уреди извор]

Проф. д-р Благоја Маркоски е роден на 16.02.1959 г. во с. Селце, Крушево, Република Македонија. Детството го поминува во родното место. Основно училиште завршил во ОУ „Веле Марков“ во родното Селце и ЦОУ „Лирија“ во с. Житоше, додека средно образование завршил во гимназијата „Наум Наумовски - Борче“ во Крушево во учебната 1977/78 г.

Во 1978/79 г. се запишува како редовен студент на Географскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методија” во Скопје, каде со успех завршува во 1981/82 г. како најдобар студент во генерацијата, така што е награден со пофалница од Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во 1986 г. на Институтот за географија при ПМФ во Скопје завршува постдипломски студии со одбрана на магистерска работа под наслов „Функционални одлики и нивно значење за развој на Општина Крушево“ и се стекнал со научна титула магистер по географски науки.

Во 1992 г. на Институтот за географија при ПМФ во Скопје ја одбранил својата докторска дисертација под наслов „Картографско-картометриски проучувања на хипсометријата на просторот и разместеноста на населението во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен доктор на географски науки..

Во 1984 г. се вработува како помлад асистент-приправник на Географскиот факултет, во 1986 г. е избран за помлад асистент а во 1988 г. на Институтот за географија при ПМФ е избран за асистент по предметот картографија. Во 1993 г. е избран во звањето доцент, во 1998 г. во звањето вонреден професор, во јануари 2003 г. е избран, а во 2007 г. е реизбран за редовен  професор на Институтот за географија при ПМФ во Скопје. Денес работи како редовен професор на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Во високообразовниот процес реализира настава/вежби по предмети на сите три циклуси, односно на додипломски, постдипломски и докторски студии. Поточно држи настава по: Картографија; Дигитална картографија; Географски Информациски Системи; Тематска картографија; Регионална географија; Воена географија; Методи на наставата по географија; Методологија на научно истражувачка работа во географија  и др.

Главни подрачја на научен интерес се: картографија; тематско картографирање; Географски Информациски Системи. Други подрачја на научен интерес се: Регионална географија; и Географија-општо (разни физичко-географски социо и економско-географски проблеми, поврзани со картографија).

Има објавено над 170 трудови во разни списанија во Р Македонија и странство. Има изработено над 50 карти. Попатно напишал 10 посвети, 29 написи, над 50 рецензии и извршил 10 промоции на книги. Учествувал во 30 магистерски работи од кои 16 се под негово менторство. Исто така учествувал во 17 одбрани на докторски дисертации од кои на 3 бил ментор. Учествувал на 13 научни конгреси, 14 меѓународни и 23 национални научни симпозиуми.

Автор е на 8 универзитетски учебници и помагала, 1 средношколски и 3 учебници по географија за основни училишта. Има издадено 5 монографски изданија.

До сега има работено во над 25 научно истражувачки проекти од кои на 12 е носител и раководител на проект. Бил член на тимот во два меѓународни проекти.

Има претстојувано на Универзитетот во Мелбурн, Австралија, и повеќе пократки посети на географски и картографски институции во Белград, Софија, Љубљана, Париз, Будимпешта. Како експерт за географски имиња од Република Македонија во неколку наврати учествувал во работата на органите и телата за географски имиња при ООН во Женева, Њујорк и Будимпешта. 

За време на студирањето бил вклучен во различни активности на тогашните општествени организции во рамките на факултетот, студентските домови и слично.

На Природно-математичкиот факултет и Институтот за географија бил на повеќе раководни функции како што се:

 • Претседател на Советот на ПМФ (1998/1999),
 • Продекан за финансии на ПМФ (1999/2001),
 • Шеф на Институт за географија при ПМФ (2003/2008),
 • Раководител на Заводт за картографија на ИГ на ПМФ (1994/2003, 2007-),
 • Продекан за финансии на Природно-математички факултет –Скопје (2009-2012);
 • Раководител на постдипломските студиуми од Тематска картографија,
 • Раководител на постдипломски студии од Географски информациски системи (ГИС), потоа
 • Раководител на Советот за трет циклус –докторски студии по географија и др.  

Надвор од факултетот бил:

 • Секретар на Македонско географско друштво (1984/1990),
 •  Главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи (1998-2008),
 • Член на Одборот за акредитација на високообразовни институции (2000/2004),
 • Претседател на Педагошкиот совет на Република Македонија (2000/2002),
 • Директор на Фондот за животна средина на Република Македонија (2002/2003).
 • Координатор на Комисијата за стандардизација на географските имиња на Република Македонија при МНР на Република Македонија,
 • Претседател на Универзитетската спортска федерација на Република Македонија (2006-2016),
 • Претседател на Македонското географско друштво (2007-2016),
 • Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-2017). 

Организатор е на повеќе конгреси и симпозиуми на географите од Република Македонија и странство како и Уредник на повеќе Зборници од научните конгреси и симпозиуми.

За постигнатиот успех во студирањето, науката и работата добитник е на:

 • пофалница од страна на Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
 • плакета на Македонското географско друштво за особен придонес во развојот на географската наука и образование.
 • плакета 60 години дејност на Природно-математички факултет во Скопје во знак на признание и благодарност за придонесот во развојот и работата на Природно-математичкиот факултет во Скопје 2006 г.

Добитник е на ДРЖАВНА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 2014 ГОДИНА, за научно остварување во 2013 г. за делото МАКЕДОНИЈА – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, туристички потенцијали и културно-историски знаменитости, Информативно-деловен бизнис центар-ИДБЦ, Скопје. стр. 1-592 (македонски, англиски) под авторство на Маркоски Б., Чепреганов Т., Грозданоски Р., Николовски Д. Д., ISBN 978-9989-2631-3-2, COBIS.MK-ID 93211914.

Библиографија[уреди | уреди извор]

Објавени трудови и книги[уреди | уреди извор]

 1. Markoski B., Melovska T. (2017) GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF DISEASES IN THE WORLD, Proceedings of the 5th Congress of the Ecologists of Macedonia, with international participation, (Ohrid, 19th—22nd October 2016), Special issues of the Macedonian Ecological Society 13, pp. 146–156, Skopje. ISBN-13 978-9989-648-37-3, Professional article, Available online at: www.mes.org.mk
 2. Odzaklieska H., Markoski B., Dimitrovska O., Milevski I. (2017) BASIC METHODOLOGICAL POSTULATES FOR DETERMINING ECOLOGICAL FOOTPRINT IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Proceedings of the 5th Congress of the Ecologists of Macedonia, with international participation, (Ohrid, 19th—22nd October 2016), Special issues of the Macedonian Ecological Society 13, pp. 135–139, Skopje. ISBN-13 978-9989-648-37-3, Original scientific article, Available online at: www.mes.org.mk
 3. Markoski B., Radevski I., Zlatanoski V. (2017) BRIEF REMARKS ABOUT ACCUMULATED WATER IN THE LAKES AND RESERVOIRS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Proceedings of the 5th Congress of the Ecologists of Macedonia, with international participation, (Ohrid, 19th—22nd October 2016), Special issues of the Macedonian Ecological Society 13, pp. 67–72, Skopje. ISBN-13 978-9989-648-37-3, Original scientific article, Available online at: www.mes.org.mk
 4. Markoski B., (2016) THE DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2016.27
 5. Markoski B. (2016) THE GEOGRAPHY OF MONEY REGIONAL - GEOGRAPHIC CONCENTRATION AND FUNCTIONALITY OF THE MONEY IN THE WORLD, International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.65,
 6. Маркоски Б. (2016) Функционално проширување на општина Ѓорче Петров при евентуална административно територијална реорганизација на Скопје и Скопскиот Регион, Зборник од научна трибина - Сто години населба Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров,  Скопје.
 7. Маркоски Б. (2016) Основи на топографија, Геомап, Скопје. 1-147 стр. ISBN 978-9989-2117-7-5, COBIS.MK-ID 102104330
 8. Маркоски Б., Јовановски М., Милевски И., Матевски В., Меловски Љ., Поповска Ц., Христовски С. (2016) СТУДИЈА ЗА ГЕОДИВЕРЗИТЕТОТ И ГЕОНАСЛЕДСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРИРОДАТА (БИОЛОШКА И ПРЕДЕЛСКА РАЗНОВИДНОСТ), Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Геомап ДОО, Скопје. ISBN 978-9989-110-90-0, COBISS,MK-ID 101935114   
 9. Маркоски Б., Јовановски М., Милевски И., Матевски В., Меловски Љ., Поповска Ц., Христовски С. (2016) https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5, Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Геомап ДОО, Скопје. ISBN 978-9989-110-91-7, COBISS.MK-ID 101935370 
 10. Маркоски Б., Јовановски М., Милевски И., Матевски В., Меловски Љ., Поповска Ц., Христовски С. (2016) ПРОМОТИВЕН ИЗВАДОК ОД СТУДИЈАТА за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата (биолошка и пределска разновидност), Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Геомап ДОО, Скопје. ISBN 978-9989-110-92-4, COBISS.MK-ID 101935626   
 11. Jovanovski T., Markoski B. (2015) ORGANIZATION AND ESTABLISHMENT OF A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF THE PRODUCTION AND HIGH VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Географски разгледи/Geographical Review.   (48) 63-78 (2015), Macedonian geographical society, Skopje.
 12. Markoski B, (2015): Cartographic critique, Proceedings, V Congress of geographers from Republic of Macedonia, Skopje 26-29.IX.2015, Macedonian geographical society, Skopje.
 13. Маркоски Б., Горин С., Златаноски В. (2015): Accuracy comparison between classical and digital cartographic methods for determining lend slope, Proceedings, V Congress of geographers from Republic of Macedonia, Skopje 26-29.IX.2015, Macedonian geographical society, Skopje.
 14. Маркоски Б., Тодорова А. (2015): Regionalization of the Republic of Macedonia from the aspect of agricultural lands, Proceedings, V Congress of geographers from Republic of Macedonia, Skopje 26-29.IX.2015, Macedonian geographical society, Skopje.
 15. Маркоски Б., Димитровска О., Апостоловска-Тошевска Б. Младеновска Ј. (2015): Картографско-географска регионализација на Република Македонија од аспект на животната средина, Proceedings, V Congress of geographers from Republic of Macedonia, Skopje 26-29.IX.2015, Macedonian geographical society, Skopje.  
 16. Маркоски Б., Маркоска Е. (2014): Математички изрази во географија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-186 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2117-5-1, COBISS.MK-ID 94121226.
 17. Петрушевски И., Маркоски Б. (2014): Реките во Република Македонија, ГЕОМАП, Скопје. стр. 1-82, ISBN 978-9989-2117-6-8, COBISS.MK-ID 97372426.
 18. Ivica Milevski, Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Svemir Gorin (2014). Optimal Landfill site selection as prevention of diseases. Proceedings Book of the Scientific Symposium with international participation „Tradition and modernity in medical geography and medicine of disaster situations“, Association of Bulgarian medical specialist & Bulgarian society for medical geography, Sophia, 2014, Pg. 62-68. 
 19. Blagoja Markoski, Olgica Dimitrovska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2014). Impact of the dissemination of health care organizations on the health of the population in Republic of Macedonia. Proceedings Book of the Scientific Symposium with international participation „Tradition and modernity in medical geography and medicine of disaster situations“, Association of Bulgarian medical specialist & Bulgarian society for medical geography, Sophia, 2014, Pg. 43-48. 
 20. Markoski B., Zlatanoski V., Radevski I. (2014): Clasification and functionality of artificial reservoirs in Republic of Macedonia, Macedonian asocciation for geotechics, Prosidings of the 4-th symposium of Macedonian asociation for geotechnics, Struga 25-28.06.2014, p.p. 391-396 ISBN 978-9989-2053-3-0.
 21. Gorin, S., Radevski, I., Milevski, I,, Markoski, B., Dimitrovska, O. (2014). GIS based analysis of the land cover changes in Skopje Region durring the period 2000-2012., 5th International Conference on Cartography and GIS; Eds: Bandrova T & Konecny M., Vol. 2, Varna, 661-668, June 15-20, 2014, Varna, Bulgaria.
 22. Melovski, Lj., Markovski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. (2013). Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases. Macedonian Journal of Ecology and Environment, Vol. 15: 2, pp. 81–111.
 23. Markoski B., Milevski I. (2013): Weathering micro-forms on vertical rock sides in the Republic of Macedonia - brief remarks. Geographical Reviews, 47, Skopje, 5-10
 24. Radevski I., Gorin S., Markoski B., Dimitrovska O., Todorovska S. (2013): Spatial precipitation distribution in Prespa basin. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 9-13, Skopje.  http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.1_web_final_f523345ff78655   
 25. Markoski B. (2013): Mapping and cartographing of the depopulated and economically inactive lands in the Republic of Macedonia. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 565-574, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final
 26. Gorin S., Radevski I., Markoski B., Milevski I. (2013): Gis assessment of the landscape changes in the Gevgelija-Valandovo basin. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 575-580, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final
 27. Zlatanoski V., Markoski B., Dimitrovska O., Gorin S., Radevski I. (2013): Inventory of small artificial lakes in function of hilly-mountain areas development on the territory of Republic of Macedonia. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 599-612, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final
 28. Маркоски Б., Милевски И., Вртески Ј. (2013): Проблеми и перспективи на развојот на Општина Пехчево. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas - problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 421-431, Skopje. http://issuu.com/mgssymposium/docs/kn.2_web_final
 29. Markoski B. (2013): The Methodology of the approximative disposition of the actual surface and volume of the teritory of the Repablic of Macedonia, Scientific journal of civil engineering, Volume 2, Number 1, Faculty of civil engineering, Skopje. pp. 23–32, ISSN 1857-839X
 30. Markoski B., Milevski I., Dimitrovska O., Gorin S. (2013): Transformation of The Land By Cadastral Cultures in The Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/
 31. Milevski I., Gorin S., Markoski B., Radevski I. (2013): Comparison of accuracy of DEM’s available for the Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/
 32. Dimitrovska O., Markoski B., Gorin S. (2013): Emission of Acidifyng Aer pollutants in The Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geography Simposium – GEOMED 2013, Antalya.  http://web.deu.edu.tr/geomed/
 33. Jovanovski M., Milevski I., Papic Br.J., Pesevski I., Markoski B. (2013): Landslide Hazards in the Republic of Macedonia due to the Extreme Events in 2010. In: Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe, Ed. Denes Loczy, Springer, 265-280.
 34. Маркоски Б., Чепреганов Т., Грозданоски Р., Николовски Д. Д. (2013): МАКЕДОНИЈА – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, туристички потенцијали и културно-историски знаменитости, Информативно-деловен бизнис центар-ИДБЦ, Скопје. стр. 1-592 (македонски, англиски). ISBN 978-9989-2631-3-2, COBIS.MK-ID 93211914.
 35. Маркоски Б., Милевски И. (2013): Методологија за формирање катастар на природни туристички атрактивности и организација на географски информациски системи. Годишен зборник, Институтот за географија, Кн. 34, Скопје. (na makedonski i angliski).
 36. Милевски И., Димитровска О., Маркоски Б., Свемир Г. (2013): Физичко-географски атрактивности во североисточниот регион на Република Македонија. Географски разгледи кн 46, Скопје.
 37. Markoski B., Milevski I. (2013): Weathering micro-forms on vertical rock sides in the Republic of Macedonia - brief remarks. Geographical Reviews, 46-47, Skopje, 5-10
 38. Милевски И., Маркоски Б., Димитровска О. (2012): Физичко-географски атрактивности во североисточниот дел на Република Македонија. Географски разгледи кн 46-47, Скопје, 79-97
 39. Маркоски Б., Јовановски М., Горин С., Пешевски И. (2012): Методологија за изработка на дигиталната геолошка карта на Република Македонија (размер 1:100000), Зборник на трудови, Втор конгрес на геолозите од Република Македонија, (Посебно издание на Geologica Macedonica, No3), Крушево.
 40. Ivica Milevski, Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Svemir Gorin (2012)Optimal waste landfill site selection as prevention for diseases. Medical geography symposium with international participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine” Sofia, [[1]]. (in press)
 41. Markoski Bl. Dimitrovska O. Milevski. Gorin, S. (2012).  Impact of the dissemination of health care organizations on the health of the population in Маcedonia. Medical geography symposium with international participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine” Sofia, [[2]]. (in press )
 42. Маркоски Б. (2012): Дојранска Котлина, Зборник на трудови од научно стручна трибина Туризмот во Дојранскиот регион, 20.04.2012, Дојран, Штип.
 43. Pesevski I., Jovanovski M., Papic Br. J., Markoski B., Milevski I. (2012): Appoaches to preparation of national landslide and rock fall database and hazard-risk maps in R. Macedonia, Scientific journal of civil engineering, Volume 1, Number 1, Faculty of civil engineering, Skopje. pp. 49–55, ISSN 1857-839X
 44. Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska-Tosevska, Olgica Dimitrovska, Ivica Milevski, Svemir Gorin (2012). Characteristics of the urban settlements network in The Republic of Macedonia, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Volume XI, Issue 2 December 2012, pp. 155–160 (6), http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.033
 45. Olgica Dimitrovska, Blagoja Markoski, Biljana Apostolovska Toshevska, Ivica Milevski, Svemir Gorin, (2012). Surface Water Pollution of Major Rivers in the Republic of Macedonia, Procedia Environmental Sciences, Volume 14, 2012, Pages 32–40, ISSN 1878-0296, 10.1016/j.proenv.2012.03.004.
 46. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004744)
 47. B. Apostolovska Toshevska, B. Markoski, O. Dimitrovska,  I. Milevski, S. Gorin (2012). Characteristics of the unemployment in the Republic of Macedonia, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography 6.1 (2012) 59-65, doi:10.5719/hgeo.2012.61.59
 48. Маркоски Б., (2011): Географски информациски системи, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. стр. 1-235.
 49. Димитров В. Н., Маркоски Б. (2011): Наставна географија, ГЕОМАП, стр. 1-120, Скопје.
 50. Маркоски Б., (2011): Работна тетратка по географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.
 51. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Свемир Г. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга.
 52. Milevski, I., Markoski, B., Jovanovski, M., Gorin, S., (2010): Landslide Risk mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo basin, Geologica Balcanica, No39, Sofia, BAS, pp. 255.
 53. Маркоски Б. (2010): Географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.
 54. Маркоски Б. (2010): Работна тетратка по географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.
 55. Маркоски Б. (2010): Методологија за апроксимативно одредување на реална површина и волумен на територијата на Република Македонија, Зборник на трудови, Четврти конгрес на географите од Република Македонија, Дојран 7-10 октомври 2010 г., Македонско географско друштво, Скопје.
 56. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 22-25.10.2009, 453-463 
 57. Маркоски Б. (2009): Географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.
 58. Маркоски Б., (2009): 60 години Македонско географско друштво, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.
 59. Србиноски З., Маркоски Б. (2009): Основна државна карта за ГИС, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.
 60. Костова Н., Маркоски Б., Проева Н. (2009) Скопје – туристички водич, Тримакс, Скопје, стр. 1-144, COBISS.MK-ID 78657290    (на Македонски и Англиски).
 61. Костова Н., Маркоски Б., Проева Н. (2009) Охрид – туристички водич, Тримакс, Скопје, стр. 1-144, COBISS.MK-ID 79821066    (на Македонски и Англиски).
 62. Маркоски Б. (2009): 60 години Македонско географско друштво, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.
 63. Маркоски Б., Талеска М., Горин С. (2009)  Географската сегашност и иднината на Порече. Научен собир “Порече низ историјата”, Самоков, 5-6.IX.2009 г.
 64. Маркоски Б., Тантуровска Л. (2009): Скратеници кај географските имиња при картографирањето, Билтен за физичка географија, бр.6, ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 65. Маркоски Б. (2008): Работни листови по географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.
 66. Маркоски Б. (2008): Географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.
 67. Маркоски Б., Јовановски М. 2008: Методологија на компјутерско картографирање на геолошката документација, Зборник на трудови, Прв конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид.
 68. Markoski B. Gorin S. 2008: Experience in establishing GIS of educational institution in The Republic of Macedonia, 5th International conference on geographical information systems, Proceedings Volume 1, Istambul / Turkey.
 69. Маркоски Б. 2008: Руралната средина и транзицијата во Република Македонија, Прилози од Меѓународна конфернција Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31.10.2006 г., Институт за национална историја, Скопје.
 70. Маркоски Б., Проева Н., Грозданоски Р. (2008) Македонија – туристички водич, Министерство за економија на Република Македонија, Скопје, стр. 1-240,  (Македонско, Англиско и Албанско издание).
 71. Маркоски Б. (2008): Регионализација во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.5, ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 72. Маркоски Б., (2008): Географско-картографска методологија во проучувањето на географските имиња и натписи, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.
 73. Маркоски Б. (2007): Географски информациски системи, Геомап, Скопје.
 74. Маркоски Б. (2007): Картогрсфско-картометриско дефинирање и диференцирање на хипсометријата на покарактеристичните сливни просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.3/4. ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 75. Маркоски, Б. (2007): Пописот на населението од 2002 година во Република Македонија и валидноста на податоците. Зборник „Актуелните демографски движења во Република Македонија во светлоста на резултатите на пописот на населението во 2002 година“ (стр. 375-384), Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
 76. Маркоски Б. (2006): Географско информациски систем во областа на геологијата, Зборник на трудови од II-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 29-30.06.2006, Охрид.
 77. Маркоски Б. (2006): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на котлинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 78. Маркоски Б. (2006): Руралната средина во Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 79. Боев Б., Колчаковски Д., Маркоски Б. (2005): Trase elements in the soils and ashes of the plants violla alsharica and thymus alsharensis of the Alshar site-Macedonia, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 80. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија,, Зборник на трудови од научен собир “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Скопје.
 81. Маркоски Б. (2005): Картографски преглед на просторното ширење на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје”, Скопје.
 82. Маркоски Б. (2005): Географијата и предизвиците во 21-от век, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.
 83. Маркоски Б. (2005): Картографирање на минималните вредности кај повеќе структурните појави, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.
 84. Markoski B. (2005): Role and significance of maps in medical-geographic researches, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia.
 85. Markoski B., Gorin S. (2005): Geographical information systems of health organizations and diseases, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia
 86. Маркоски Б., (2005): Општа методологија и концепција за изработка на географски информациски системи, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.
 87. Маркоски Б., (2005): Краток осврт кон Законот и картата за територијална организација на Република Македонија од 2004 година, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.
 88. Маркоски Б., Горин, С. (2005): ГИС во функција на руралниот развој на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.
 89. Маркоски Б. (2004): Принципи и критериуми за административно територијална организација на општините во Република Македонија, Зборник на трудови од тркалезна маса “Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија”, Скопје.
 90. Маркоски Б. (2004): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на планинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.1. ПМФ, Институт за географија, Скопје.
 91. Маркоски Б. (2004): Порече - регионално географски преглед, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.
 92. Маркоски Б. (2004): Инфраструктурните аномалии како проблем на регионалниот развој на Балканот, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.
 93. Маркоски Б., Горин С., (2004): Дополнување на содржината на дигиталните карти  со примена на ГПС технологијата, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.
 94. Маркоски Б. (2004): Третман на географските имиња во географијата и картографијата, Зборник на трудови од трибина 30.09.2004, Стандардизација  на географките имиња во Република Македонија, Институт за македонски јазик, кн.11, Скопје.
 95. Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје.
 96. Маркоски Б. (2003): Принципи на тематско картографирање во вегетациски истражувања, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.
 97. Маркоски Б. (2003): Густината на населеност како проблем на животната средина -состојба во Република Македонија, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.
 98. Маркоски Б., Колчакоски Д., Василески Д., Матески В., Костадиноски М., Меловски Љ., Христовски С. (2003): Карта на природното богатство на Република Македонија (размер 1:200000, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.
 99. Маркоски Б. (2002): Картографските и алфанумеричките извори како основа за Географки информациски систем на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје”, Скопје.
 100. Маркоски Б., Димитровска О. (2002): Карта на квалитетот на површинските води во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.
 101. Димова С., Маркоски Б. (2002): Тридимензионално прикажување на релјефот, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.
 102. Маркоски Б. (2002): Шар Планина-хипсометриска структура на просторот, Билтен  на Истражувачко друштво на студенти биолози, бр.2, Скопје.
 103. Павловски Ѓ., Миленковски А., Маркоски Б. (2002): Работни листови по географија за 6-то одделение, Просветно дело а.д.,  Скопје.
 104. Василески Д., Маркоски Б., Панов Н., Димитров В. Н., Павловски Ѓ. (2002): Национална географија за II година реформирано гимназиско образование, Просветно дело А.Д. Скопје.
 105. Маркоски Б., Маџевиќ М. (2001): Момент на трансформација на селското население во градско во Република Македонија, Годишен зборник кн. 35-36, Скопје.
 106. Маркоски Б., Даскаловски В., Стојменов С., Чабуковски В.,  Атанасовски П.,  Петков З. (2001): Географско информациски систем на образовните институции во Република Македонија, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.
 107. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2001): Истражувачки пилот проект за изработка на дигитална топографска карта - секција Охрид 4 во размер 1:50000, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.     
 108. Маркоски Б. (2001): Дигитална картографска техника -картографирање и картометрирање- , Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.
 109. Никодиноски Б., Маркоски Б., Пауноски Б., Србиноски З., Манасов С. (2001): Истражување на нова технологија за изработка на дигитална карта на Република Македонија, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.
 110. Маркоски Б. (2001): Картографска подготовка како основа за организација и изработка на географско информациски систем, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.
 111. Никодиноски Б., Маркоски Б., Талевски Ј., Пауновски И., Србиновски З., Манасов С. (2001): Воено хидрографска анализа на хидрографијата и сообраќајната инфраструктура во Република Македонија со помош на ГИС -резултати од научно истражувачки проект, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.
 112. Маркоски Б. (2001): Картографска анализа на хипсометријата на просторот и населеноста во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.
 113. Маркоски Б. (2001): Категоризација на релјефот во Република Македонија и проблемот на неговото искористување, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.
 114. Маркоски Б. (2001): Картографско графичка туристичка пропаганда, Зборник на трудови од научен собир “Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села”, Научна мисла - Битола 2001, кн. 4, Битола.
 115. Маркоски Б. (2000): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географско Информацискиот систем, Географски разгледи кн. 35, Скопје;
 116. Србиновски З., Маркоски Б. (2000): УТМ систем стандард за изработка на топографски карти, Географски разгледи кн. 35, Скопје;
 117. Маркоски Б. (2000): Фактори и критериуми за одредување на географската положба на даден простор, Зборник на трудови од Вториот конгрес на географите на Република Македонија одржан од 3-5 ноември 2000 година во Охрид, МГД, Скопје;
 118. Маркоски Б. (2000): Сообраќајната инфраструктура и одржливиот развој на Преспа, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ,,Одржлив развој на Преспанскиот регион,, одржан од 23-25 јуни 2000 година во Отешево;
 119. Маркоски Б. Атанасовски П. (2000): Географско - информациски систем за сообраќајната патна инфраструктура во Република Македонија, Скопје (карта и ГИС на магистралните и регионалните сообраќајници).
 120. Маркоски Б. (1999): Прикажување на комплексни структури на појави со помош на квадрат-прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање, Географски разгледи кн. 34, Скопје;
 121. Маркоски Б. (1999): Географијата и технологиите на Географските Информациски Системи, Географски разгледи кн. 34, Скопје;
 122. Маркоски Б. (1999): Еден можен концепт за содржина на тематски атлас на Република Македонија, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;
 123. Маркоски Б., Панов Н (1999): Рецептивните фактори како елемент за развојот на туризмот во Крушево, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;
 124. Србиноски З., Маркоски Б., Рибаровски Р., Јованов Ј., (1999): УТМ -проекција и УТМ- мрежа, Југореклам, Скопје.
 125. Маркоски Б. (1998): Картографија, Скопје (скрипта).
 126. Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје (скрипта).
 127. Никодиновски Б., Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје.
 128. Маркоски Б. (1998): Современа политичко територијална поделба и одлики на Светот, Географски разгледи кн. 32-33, Скопје;
 129. Маркоски Б., Цековска О. (1998): Алгоритам за воспоставување на еколошко информациски систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информациски Систем од аспект на заштита и зачувување на животната средина, Зборник на трудови од Првиот конгрес на еколозите на Македонија одржан од 20 до 24. 09. 1998 г. во Охрид;
 130. Маркоски Б. (1998): Картографските интерпретации во просторното планирање, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;
 131. Маркоски Б., Б. А.-Тошевска (1998): Алгоритам за воспоставување информативен систем на индустријата во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;
 132. Маркоски Б. (1997): Географски информативен систем на Скопје - неминовност за влез во 21-от век. Зборник на трудови од симпозиумот Скопје на преминот на вековите, Скопје.
 133. Маркоски Б. (1997): Географијата и технологиите на Географските Информациски Системи. Зборник на трудови од Симпозиумот Перспективи и правци развоја географије, Брезовица.
 134. Маркоски Б. (1997): Современа политичка поделба на светот. Крушево (авторизирано предавање).
 135. Вучков С. Маркоски Б. (1996): Автоматизиран пристап за претворање на координати од еден во друг координатен систем. Географски разгледи, кн. 31, стр. 149-160, Скопје.
 136. Маркоски Б. (1996): Оптимални размери за тематско картографирање. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 133-139, Македонско географско друштво, Скопје. 
 137. Маркоски Б. Герасимовска Ц. (1996): Раселени населби во Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 211-216, Македонско географско друштво, Скопје. 
 138. Даскаловски В, Маркоски Б. (1996): Економско функционална регионализација на Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 269-277, Македонско географско друштво, Скопје. 
 139. Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно-математички факултет, Скопје. 
 140. Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно-математички факултет, Скопје. 
 141. Василески Д. Маркоски Б. Стефановски В. (1996): Студија за инвентаризација и валоризација на природните, социјалните и економските фактори, како услов за можна ревитализација на селските населби сместени во сливот на реката Студенчица (Горно и Долно Добреноец и Јаорец). Природно-математички факултет - Институт за географија Скопје. (ракопис). 
 142. Маркоски Б. (1996): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информативен Систем. Зборник на трудови од симпозиумот Македонските сообраќајни коридори, Битола.
 143. Маркоски Б. (1995): Социоекономски и социокултурни аспекти вдолж железничката линија Република Македонија - Бугарија. (трудот претставува студија изработена за потребите на проектот кој Сојузна Република Германија како техничка помош го работеше за Република Македонија).
 144. Маркоски Б. (1995): Географски информациски системи. Приматко бр. 5, стр. 30-33, Скопје. 
 145. Маркоски Б. (1995): Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија - картографски метод. Македонска ризница - Куманово. 
 146. Маркоски Б. (1995): Еден знак повеќе структури - прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање. Географски разгледи, кн. 30, стр. 135-143, Скопје.
 147.  Маркоски Б. (1995): Претставување на програмските пакети PC GLOBE i WORLD ATLAS. Скопје (авторизирано предавање).
 148. Маркоски Б., Пауноски Б., Грнаров А., Манасов С. (1995/96): Географски информациски систем на некои географски елементи на Република Македонија, Скопје (функционален пилот проект).
 149. Маркоски Б. (1994): Карта на промените во народносниот состав на населението во Република Македонија по Втората светска војна. Етнолог 4-5, стр. 198-204, Скопје.
 150. Маркоски Б. (1994): Организација и примена на ГИС. Информа бр. 11-12, стр. 35-36, Скопје. 
 151. Jordan P., Nefedova T., Barath J., Bassa L., Doncev D., Enache L., Markoski B., Plit J., Qiriasi P., Rudenko L., Samimi E., Spes M., Stojmilov A., Toskic A., Vaishar A. (1994): Atlas ost-und sudosteuropa. Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa  Institut; Wien. (vo navedeniot proekt e uчestvuvano so trudot: A.Stojmilov, B. Markoski (1993): Influence of political and economical shanges in Republic of Macedonia). 
 152. Маркоски Б. (1993): Република Македонија денес. Мелбурн (авторизирано предавање).
 153. Маркоски Б. (1993): Развојни одлики на индустријата во Општина Крушево. Годишен зборник, кн. 31-32, стр. 125-140, Скопје.
 154. Граматниковски В., Маркоски Б., Даскаловски В. (1993): Преспа - некои основни географски одлики и фактори што влијаат врз етнографските промени. Етнолог 3, стр. 177-185, Скопје.
 155. Маркоски Б. (1992): Надморска височина на населените места во Република Македонија по општини - прилог кон статистичката документација на Заводот за статистика на Република Македонија по барање бр. 12-20423 од 12.11.1992 г. Скопје.
 156. Маркоски Б. (1992): Картографско картометриски проучувања на хипсомет-риската струкрура на просторот и разместеноста на населението во Република Македонија, докторска дисертација одбранета на институтот за географија при ПМФ, Скопје. (ракопис).
 157. Маркоски Б. (1992): Авторизирани ТВ-емисии во рамките на Обазовната програма на РТВ Скопје со наслови: а) Возвишенија, б) Вдлабнатини, в) Топографски категории на земјиште, “) Изохипси и д) Картографски знаци. Скопје.
 158. Маркоски Б. (1991): Хипсометриска структура на просторот и редистрибуција на населението по висински зони во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 109-116, Сарајево.
 159. Ѓорѓиев В. Маркоски Б. Димов Л. (1990-1991): Одредување астрономски координати на точка со астрогеодетски метод. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 5-18, Скопје.
 160. Даскаловски В, Маркоски Б. (1990-1991): Развиток на руралните населби под влијание на големината и бонитетот на земјоделските површини во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 49-60, Скопје.
 161. Петрушевски И. Маркоски Б. (1990-1991): Португалски карти - портолани од XV-XVII век. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 113-116, Скопје.
 162. Даскаловски В, Маркоски Б. (1991): Трансформација на густината на мрежата на населбите и населеноста во руралниот простор во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 79-84, Сарајево.
 163. Маркоски Б. (1989): Функционални одлики на овоштарството и лозарството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 27, стр. 91-104, Скопје.
 164. Маркоски Б. (1989): Картографирање на површините под жита во СР Македонија со помош на методот на картодијаграм. Географски разгледи, кн. 27, стр. 193-198, Скопје.
 165. Маркоски Б. (1988): Картографска анализа на разместеноста на ораничните површини според начинот на користење во С Р Македонија. Зборник радова XIII конгреса географа СФРЈ, Приштина.
 166. Даскаловски В, Маркоски Б. (1988): Одлики на вработеноста во странство од територијата на југозападниот регион на СРМ. Географски разгледи, кн. 26, стр. 75-82, Скопје.
 167. Маркоски Б. (1988): Функционално значење на поледелството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 26, стр. 131-159, Скопје.
 168. Маркоски Б. (1988): Некои критериуми за одредување на најадекватната локација кај разбиениот тип на селски населби на карти со среден и ситен размер. Географски разгледи, кн. 26, стр. 233-240, Скопје.
 169. Маркоски Б. (1987): Основни демографски одлики на општина Крушево. Географски разгледи, кн. 25, стр. 149-180, Скопје.
 170. Маркоски Б. (1987): Обид за примена на методот на картограм за прикажување на временската динамика на појавите. Географски разгледи, кн. 25, стр. 247-252, Скопје.
 171. Даскаловски В, Маркоски Б. (1986): Вработувањето во странство од руралната средина во СР Македонија. Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 95-111, Скопје.
 172. Маркоски Б. Димитров В. Н. (1986): Хидромелиоративен систем Стрежево, Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 166-171, Скопје.
 173. Маркоски Б. (1986): Функционални одлики и нивно значење за развој на општината Крушево, магистерска работа одбранета на географскиот институт при ПМФ, Скопје. (ракопис)
 174. Маркоски Б. (1984): Просторна разместеност на селските населби во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 21-22, стр. 147-162, Скопје.

Карти:[уреди | уреди извор]

 1. Маркоски Б. (2013): Република Македонија – физичко географска карта, размер 1:750000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 2. Маркоски Б. (2013): Скопски Регион – туристичка карта, размер 1:320000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 3. Маркоски Б. (2013): Шарпланинско-полошки регион – туристичка карта, размер 1:330000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 4. Маркоски Б. (2013): Мавровско-дебарски регион – туристичка карта, размер 1:290000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 5. Маркоски Б. (2013): Кичевско-бродски регион – туристичка карта, размер 1:310000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 6. Маркоски Б. (2013): Охридско-преспански регион – туристичка карта, размер 1:400000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 7. Маркоски Б. (2013): Пелагониски Регион – туристичка карта, размер 1:420000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 8. Маркоски Б. (2013): Средновардарски регион – туристичка карта, размер 1:400000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 9. Маркоски Б. (2013): Струмичко-гевгелиски регион – туристичка карта, размер 1:420000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 10. Маркоски Б. (2013): Брегалнички регион – туристичка карта, размер 1:300000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 11. Маркоски Б. (2013): Кумановско-кривопаланечки регион – туристичка карта, размер 1:210000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 12. Маркоски Б. (2013): Република Македонија – туристичка карта, размер 1:750000, прилог во Македонија – туристички бисер, ИДБЦ – Информативно-деловен бизнис центар, Скопје. (македонски, англиски)
 13. Markoski B., Dimitrov V. N. (2013): Pelister and Baba Mountaine Hiking – Tourist Map, 1:50000, GEOMAP, Skopje.  
 14. Маркоски Б. (2012): Туристичка карта на Полошкиот Регион, размер 1:150000, ГИЗ РЕД, Тетово. (англиски, албански, македонски)
 15. Маркоски Б. (2012): Туристичка карта на Источен плански регион, размер 1:75000, ГИЗ РЕД, Штип. (македонски, англиски)
 16. Маркоски Б. (2011): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:175000, Скопје.
 17. Маркоски Б. (2011): Република Македонија туристичко риболовна карта, размер 1:300 000, Скопје.
 18. Маркоски Б. (2008): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:200000, Скопје.
 19. Markoski B. (2005): Republic of Macedonia - tourist map, 1:400000, Ministry of Economy, Skopje.
 20. Маркоски Б. Димитров В. Н. (2004): Баба Планина со Пелистер -планинарско туристичка карта, 1:50000, ГЕОМАП, Скопје. (Министерство за култура и Светска банка)
 21. Маркоски Б. (2002): Манастири и цркви во Република Македонија со патна мрежа, карта со размер 1:400000, Скопје.
 22. Маркоски Б. (2002): Република Македонија - патна карта, размер 1:400000, Скопје.
 23. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -административно територијална поделба, размер 1:200000, Скопје.
 24. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -територијална разместеност на училишта, размер 1:200000, Скопје.
 25. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -патна карта, размер 1:200000, Скопје.
 26. Маркоски Б. (2001): Охридско Езеро - сливно подрачје (проект за заштита на Охридското Езеро), карта со размер 1:150000, Скопје.
 27. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - школска карта, размер 1:500000, Тримакс, Скопје.
 28. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - неми карти, размер 1:1000000, Тримакс, Скопје.
 29. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - структура на просторот според тип на релјеф, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 30. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - вегетациони зони - глобален територијален распоред, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 31. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни температури на воздухот, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 32. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни количини на врнежи, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 33. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - разместеност на енергетски објекти, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 34. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - рудни наоѓалишта и индустрија, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.
 35. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - патна карта, размер 1:200000, Македонија пат, Скопје.
 36. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (населби, утврдувања, рудници), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 37. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (погребувања, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје.
 38. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (населби, утврдувања, патишта и други поединечни објекти), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 39. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од раноантичкото и хеленистичкото време,  размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 40. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од палеолитското, неолитското и бакарното време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 41. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од бронзеното и железното време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 42. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (некрополи, сакрални објекти, поединечни објекти и наоди, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 43. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (населби, утврдувања, патишта), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 44. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (некрополи, сакрални објекти, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 45. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, административно територијална поделба (клуч), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 
 46. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - наклони на земјиштето, размер 1:200000, Скопје. 
 47. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (2000): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.
 48. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2000): Топографска карта - секција Охрид 4, размер 1:50000, (истражувачки пилот проект за изработка на ТК 50 во дигитална и печатена форма), Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје. (реализиран дефинитивен пробен отпечаток)    
 49. Markoski B., (2000): Republic of Macedonia –some of the most important monasteries, scale, 1:400000, Skopje.
 50. Маркоски Б. (1999): Република Македонија - географска карта, размер 1:1000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.
 51. Маркоски Б. (1999): Европа - прегледна политичко географска карта, размер 1:20000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.
 52. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (1998): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.
 53. Маркоски Б. Карчитска Д. (1996): Миграциони текови на децата бегалци од Егејскиот дел од Македонија низ Европа, карта со размер 1:1700000, Скопје.

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. „CURRICULUM VITAE ПРОФ. Д-Р БЛАГОЈА МАРКОСКИ“. ПМФ. Архивирано од изворникот на 2009-08-14. Посетено на 2011-01-27.