Ацетал

Од Википедија — слободната енциклопедија
Општа формула на ацетал.
Разлики меѓу ацетал и кетал.

Ацетал е молекула со два единечно поврзани кислородни атоми поврзани за ист јаглероден атом.

Кеталите се разликуваат од ацеталите по тоа што ацеталот има една R група заменета со H-. Сегашната прифатена терминологија, меѓутоа, ги класифицира кеталите како вид на ацетали.

Ацеталот се создава кога хидроксилната група на еден хемиацетал се протонира и се губи во вид на вода. Оксониум јонот кој притоа се создава е брзо нападнат од молекула на алкохол. Со губењето на протонот од приврзаниот алкохол се добива ацеталот. Ацеталите се стабилни соединенија во споредба со хемиацеталите, но нивната формација е повратна како кај естерите. Како што ракцијата на произведување на ацетал продолжува, водата мора да се отстрани од реакционата смеса, бидејќи ќе го хидролизира производот. Формацијата на ацетали го редуцира вкупниот број на присутни молекули не е поволна од аспект на ентропијата. Еден начин да се подобри ова е да се искористи ортоестер како извор на алкохол. Алдехидите и кетоните подлежат на процес наречен ацетална размена со ортоестерите за да дадат ацетали. Водата која се добива заедно со ацеталниот производ се користи за хидролизирање на ортоестерот и произведување на повеќе алкохол кој може да се употребува во реакцијата.

Ацеталите се важни во природата, на пример во раствор, најстабилната форма на гликоза е нејзиниот цикличен хемиацетал, а малтозата е ацетал изграден од две гликозни единици.

Понекогаш ацеталите се користат како заштитни групи за карбонилните групи во органските синтези.