Описна статистика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Статистиката има две гранки: описна статистика и дедуктивна статистика.

Што може да се направи со статистиката?
 • Собирање на податоци
 • Организирање на податоци
  • Одредување на типот на податоците
  • Групирање на податоците
 • Анализирање на податоци
  • Пресметување на разни видови на просеци.
  • Пресметување на отстапувања (девијации) .
  • воочување на „необичности“(отстапувачи)
 • Претставување на податоците графички со соодветен или соодветни дијаграми.
 • Донесување на заклучоци и обопштувања (генерализации).
 • Тестирање на хипотези, односно споредување на податоците со претходно донесени заклучоци.
 • Разгледување релации помеѓу групи на податоци.
 • Правење на предвидувања.
Слика 1: Двете гранки на статистика

Описна статистика претставува наука за собирање, организирање, анализирање, резимирање, илустрирање на податоци или резултати.

Дедуктивна статистика претставува наука за доведување заклучоци и предвидувања врз основа на податоци или резултати.

За правилно да се работи со дедуктивна статистика потребно е добро познавање на описна статистика.


Основни дефиниции[уреди | уреди извор]

Популација[уреди | уреди извор]

Во математичка статистика, множеството од еднородни објекти или резултати од некоја случка, кои имаат некоја заедничка одлика, се нарекува популација.

Големината на популација, т.е. бројот на неговите членови се означува со N (голема буква).


Примерок[уреди | уреди извор]

Дел од популација се вика примерок1, односно примерок е подмножество на една популација. Примероци се користат во дедуктивна статистика.

Големината на примерок, т.е. бројот на неговите членови се означува со n (мала буква)2.

Обележје[уреди | уреди извор]

Заедничката одлика што се набљудува на елементите од популацијата се нарекува обележје.

Обележје може да биде:

 • Квалитативно – на пример: пол, боја на очи, националност, ....
 • Квантитативно – на пример: оценка, сума на пари, висина, тежина, број на дефектни производи, време на непрекината работа, ...

Податок, исход и настан[уреди | уреди извор]

Поединечен резултат, т.е. запишувањето на „вредноста“ на обележјето на поединечен член на популацијата (или примерок) се нарекуваат податок или исход.
Кога се зборува за поедничен резултат обично го викаме податок, а кога зборуваме за можни резултати ги викаме можни исходи.

Неколку можни популации
Обележје
Можни исходи
Прилеп 2005, Редовни студенти во 1999 на Технички факултет-Битола, Животни во 2012 во зоолошката градина во Скопје
пол
{маж, жена}
Крајни оценки по физика на учениците во еден одреден клас,
оценки
{1,2,3,4,5}
Висината со точност до 1 cm на вода во неколку садови со висина 1m
број во интервалот [0, 1] со 2 децимали
{0.00, 0.01, 0.02, …, 0.99, 1.00}

Податоци[уреди | уреди извор]

Збирка на сите податоци од целата популација за едно обележје се нарекува податоци или множество на податоци.

Важно: Можните исходи се сите различни, но поединечни податоци во множеството на податоци можат да се повтораат.

Големина на податоци[уреди | уреди извор]

Големина на податоци е бројот на податоци во множеството на податоците. Бидејќи работиме само со популации во описната статистика, големината на податоците е бројот на членови на популацијата, т.е. големина на податоци = N (голема буква).

Категорија, класи и интервали[уреди | уреди извор]

Доколку се прави групирање на податоци (види глава Г), истите се групираат во категории. Категории можат да бидат класи (т.е. самите можни исходи од обележјето) или последователни бројни интервали.


Честота[уреди | уреди извор]

Доколку се прави групирање на податоци, честота f е број на податоците во секоја категорија. Значи имаме толку честоти колку што имаме категории. Збирот на сите честоти треба да биде големината на податоците, т.е. Σf=N. Табела со честоти се вика честотна табела.

Мерки и статистики[уреди | уреди извор]

Мерка, параметар[уреди | уреди извор]

Мерка е вредност пресметана од податоците на една популација со одредени особини. Пример: Аритметичка средина μ. Се користи и зборот параметар.

Статистика[уреди | уреди извор]

Статистика е вредност пресметана од податоците на еден примерок со одредени особини. Пример: Аритметичка средина x̅ (на примерок). Се користи и зборот статистички податок.1За жал, во веројатност се користи изразот „простор на примероци“ за множеството на сите можни настани (резултати) на еден експеримент. Нема никаква врска помеѓу ова и примерок во статистика.

2Во описната статистика, треба да се користи буквата k за бројот на категории (класи, интервали) при групирање на податоци.

Литература[уреди | уреди извор]

 1. Descriptive Statistics on Wikipedia[мртва врска]

Други референции[уреди | уреди извор]