Функционал (математика)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во математиката, именката функционал може да означува повеќе поими.

Оваа статија се функционира на првиот концепт кој станал во XVIII век како дел од калкулусот на варијации. Вториот концепт е помодерен и поапстрактен и може да се сретне под името линеарен функционал или линеарна форма.

Често просторот е простор на функции. Во тој случај функционалот е „функција од функција,“ дефиниција што често се среќавала во минатото. Меѓутоа, фактот што е простор на функции, формално не е значаен, па оваа дефиниција е излезена од употреба.

Поимот функционал потекнува од калкулусот на варијации каде се бара функција која го минимизира функционалот. Често овој концепт се употребува во физиката каде се бара состојба на даден систем која го минимизира енергетскиот функционал.