Импулс (механика)

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Импулсот (постаро име: количество движење), момент или залет — во механиката претставува физичка величина што ја карактеризира мерката на механичкото движење на телата. Во класичната механика, импулсот на телата е еднаков на производот од масата на телото (материјалната точка) и неговата брзина ; насоката на импулсот се совпаѓа со насоката на векторот на брзината:

.

Единица мерка за импулсот во SI е кг·м/с (kg·m/s).

Во најопшт случај, импулсот на некое тело концептуално може да се сфати како настојување на тоа тело да го продолжи движењето во ист правец и насока, доколку на него не дејствува некоја надворешна сила. Во согласност со ова тој е природна последица на Њутновите закони за движењето.

Импулсот е конзервирана (зачувана) величина, што значи дека вкупниот импулс на било кој изолиран систем (систем кој не е под влијание на надворешни сили) не може да се промени.

Концептот за импулсот е воведен во класичната механика благодарение на голем број познати мислители и експериментатори, како што се Рене Декарт, Галилео Галилеј, Исак Њутн, Готфрид Лајбниц и други.

Импулс на систем од тела[уреди | уреди извор]

Импулсот на белата топка се пренесува на сите останати топки.

Во зависност од масата и брзината на телото[уреди | уреди извор]

Во класичната механика, вкупниот импулс на даден систем од тела (или честици) е векторски збир од импулсите на сите поединечни тела во системот:

каде:

е импулсот на системот
е масата на телото i
е брзината на телото i
е бројот на телата во системот.

Во врска со силата[уреди | уреди извор]

Според Вториот Њутнов закон, силата е еднаква на промената на импулсот во единица време (прв извод на импулсот по времето):

.

Кога масата на телото е постојана се применува вообичаената равенка за сила (основна равенка на динамиката), односно . Олеснувачка околност е што овој случај е многу чест.

Кога системот се наоѓа во рамнотежа, тогаш промената на импулсот во единица време (силата која дејствува на системот) е еднаква на 0, т.е. = = 0