Акцент на туѓите зборови во македонскиот јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Акцентирањето на туѓите зборови навлезени во македонскиот стандарден јазик е различно. Некои од нив се приспособиле и го прифатиле македонскиот акцентски систем, но поголемиот дел го задржале својот изворен акцент. Па, така:

  • Акцентот кај туѓите зборови може да биде на последниот слог: бирó, жири́ итн.;
  • Може да биде на вториот слог од крајот на зборот: литератýра, реклáма, национáлен;
  • Може да биде на третиот слог од крајот на зборот, согласно нашиот акцентски систем.

Именките од туѓо потекло кои завршуваат на , , и , најчесто се со акцент на првиот слог од крајот на зборот (ателје́, жири́, биро́, интервју́), но има и исклучоци коишто го прифатиле македонскиот акцентски систем (ки́но, па́лто). Со акцент на првиот слог од крајот на зборот се и туѓи зборови коишто завршуваат на согласка (комента́р, жето́н, есеи́ст).

Со акцент на вториот слог од крајот на зборот се туѓи именки што завршуваат на: -ура (култу́ра, литерату́ра); -ивец (негати́вец, рекреати́вец); -алец (гимназија́лец, кримина́лец); -изам (оптими́зам, органи́зам); -азам (ентузија́зам, сарка́зам) и ред други. Тука спаѓаат и придавките од туѓо потекло кои завршуваат на: -ален, -јален, -ивен, -иран, -озен, -антен, -ентен итн. (национа́лен, генија́лен, конзервати́вен, оркестри́ран, грандио́зен, домина́нтен, конкуре́нтен), како и глаголите што завршуваат на -ира, -изира (протести́ра, реализи́ра).

Со акцент на третиот слог од крајот на зборот, најчесто се повеќесложни туѓи зборови коишто завршуваат на: -ија, -ика, -иум, -ичар, -лог итн. (биоло́гија, социоло́гија, лингви́стика, гимна́стика, магне́зиум, крите́риум, матема́тичар, хе́мичар, ди́јалог, е́пилог).