Автојонизација на водата

Од Википедија — слободната енциклопедија
Автопротолиза на вода, давајќи јони на хидроксид и хидрониум

Автојонизацијата на водата е хемиска реакција во која две водни молекули реагираат, притоа образувајќи хидрониум јон (H3O+) и хидроксиден јон (OH-):

Оваа реакција е исто така позната и како самојонизација или автодисоцијација на водата. Таа е пример за автопротолиза и зависи од амфотерната природа на водата.

Чистата вода не е само едноставна колекција од H2O молекули. Дури и во чистата вода, осетливи прибори можат да детектираат многу мала електрична спроводливост од 0,055 µS. Според теориите на Сванте Арениус, ова е резултат на присуството на јоните.