Шпанска азбука

Од Википедија — слободната енциклопедија
шпански јазик
Дон Кихот

азбука · фонологија · историја · правопис
дијалекти
  Граматика
показни зборови · именки · заменки
придавки · предлози · прилози
глаголи (сврзници · неправилни глаголи)

Шпанската азбука е една од најфонетските латинични азбуки. Се користи за шпанскиот јазик и е заснована врз латиницата. Има 29 букви во азбуката но изговорот е различен во зависност од тоа каде е зборуван јазикот. Има 5 самогласки и тие можат да се сретнат и како акцентирани а додека буквата u може да се сретне на два начина и тоа како ú или ü. Карактеристична буква за шпанскиот јазик е буквата Ñ што е еднаква по вредност со македонската буква њ.

Азбука[уреди | уреди извор]

Подолу е претставена шпанската азбука со имињата на буквите. Имињата на буквите варираат од местото каде е зборуван јазикот. Во табелата е претставена стандардната шпанска азбука користена во Шпанија.

A a a /a/ J j jota /ˈxota/ R r erre /ˈere/
ere /ˈeɾe/
B b be /be/
be alta /be ˈalta/
be grande /be ˈgɾande/
be larga /be ˈlaɾga/
K k ka /ka/ S s ese /ˈese/
C c ce /θe/ L l ele /ˈele/ T t te /te/
Ch ch che /tʃe/ Ll ll doble ele/ˈdoble ˈele/
elle /ˈeʎe/
U u u /u/
D d de /de/ M m eme /ˈeme/
E e e /e/ N n ene /ene/ V v uve /ˈube/
ve /be/
ve baja /be ˈbaxa/
ve chica /be ˈtʃika/
ve corta /be ˈkoɾta/
F f efe /ˈefe/ Ñ ñ eñe /ˈeɲe/ W w uve doble /ˈube ˈdoble/
doble ve /ˈdoble be/
doble u /ˈdoble u/
ve doble /be ˈdoble/
G g ge /xe/ O o o /o/ X x equis /ˈekis/
H h hache /ˈatʃe/ P p pe /pe/ Y y ye /ɟʝe/
i griega /i ˈgɾjega/
I i i /i/
i latina /i laˈtina/
Q q cu /ku/ Z z zeta /ˈθeta/
zeda /ˈθeda/