Услуга

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во економијата и маркетингот, услугите се сите оние активности, претежно од недопирен карактер, кои резултѓаат со одредени користи, односно кој решаваат одредени проблеми на корисниците, и кое корисникот спремен директно или индиректно да плати.Економијата е фундаментална научна дисциплина која ја проучува и има за цел да ја пронајде најпродуктивната алокација на ретките и ограничени ресурси.Економистите би можеле да се опишат како рационални и егоистични луѓе кои нудат производи и услуги во размена за пари. Според учењата на Адам Смит кој се смета за татко на економијата економистите се субјекти со двојна позитивна функција од една страна остваруваат приход, додека од друга ги задоволуваат потребите на опшеството.Услуги можaт да се наречат сите оние активности кои претежно имаат неопиплив карактер задоволуваат одредени потреби кои корисникот е спремен директно или индиректно да ги плати.