Релативна фреквенција

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Релативната фреквенција претставува однос помеѓу фреквенцијата на одделниот модалитет на белегот и вкупниот број на единици на масата.

Статистичка серија[уреди | уреди извор]

Статистичка серија претставува низа на бројчени податоци кои ја прикажуваат структурата на масата по некој белег, или распоредот на масата во простор, или промената на масата во време. Според начинот на формирањето и што квалитативно ги изразуваат низите на податоци, статистичките серии можат да бидат: серии на структурата и временски низи.

Сериите на структурата според бројчен белег се нарекуваат распореди на фреквенциите.[1]

Овие серии се состојат од модалитети на белегот и фреквенции (фреквенциите покажуваат колку пати се јавуваат поодделните модалитети внатре во набљудуваната статистичка маса). Во статистичката анализа покрај фреквенциите кои претставуваат апсолутни броеви, се користат и релативните фреквенции, како релативни броеви.

Дефинирање на релативна фреквенција[уреди | уреди извор]

Релативната фреквенција претставува однос помеѓу фреквенцијата на одделниот модалитет на белегот и вкупниот број на единици на масата, односно: Релативна фреквенција на i-тиот модалитет = fi/ ∑fi Релативната фреквенција претставува пропорција на сите дадени вредности во еден интервал, т.е. фреквенција на настанот/вредноста поделена со вкупниот број на опити.

Релативната фреквенција на одреден белег е фреквенцијата на белегот поделена со вкупниот број на фреквенции на сите белези и генерално се изразува во процент. Збирот на релативните фреквенции на сите белези е 1, или 100%. Кога фреквенциите на одредена табела се заменуваат со релативните фреквенции кои им кореспондираат, табелата која ќе се формира како резултат на тоа ќе се вика дистрибуција на релативни фреквенции, процентна дистрибуција или табела на релативни фреквенции. Хистограмите кај кои се примените релативни фреквенции на местото на апсолутните фреквенции, своето име ќе го променат во хистограми на релативни фреквенции, притоа не менувајќи го дијаграмот.[2]

Пример за релативна фреквенција[уреди | уреди извор]

Табелата е пример за просечна тежина на неколку испитанички и покажани се соодветните релативни фреквенции на групираните податоци според тежина.

Тежина ( во kg. ) Апсолутна фреквенција Број на луѓе ( fi )Релативна фреквенција
60 – 62 5 5/100 или 0,05
63 – 65 18 18/100 или 0,18
66 – 68 42 42/100 или 0,42
69 – 71 27 27/100 или 0,27
72 – 74 8 8/100 или 0,08
Вкупно ∑ fi = 100

Релативните фреквенции ја зголемуваат можноста на анализата за статистичката маса презентирана во серија, бидејќи во однос на апсолутните фреквенции ја прошируваат информацијата за структурата на набљудуваната статистичка маса.

На овој начин изразена, структурата на масата овозможува споредување на структурата на групите или споредување на структурата со слични маси.

За разлика од распоредите на фреквенции, сериите на структурата според атрибутивен белег не можат да се искажат како функција, но тоа не значи дека овие серии нема да се користат во статистичките истражувања. За нивна анализа се користат соодветни методи на непараметарска статистика. Притоа, релативната фреквенција претставува една од основните мерки на непараметарската статистика.

Хистограмот може да биде фреквенциски и релативно фреквенциски.[3]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Ристески Славе, Тевдовски, Драган (2010): „Статистика за бизнис и економија“, четврто издание, Скопје: Економски факултет - Скопје.
  2. Schaums Outline of Statistics, Fourth Edition (Schaum's Outline Series)Murray Spiegel , Larry Stephens
  3. Сузана Станковска, Д-р Евица Делова - Јолевска „Статистика“