ATC код L01

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
L Антинеопластици и имуномодулатори
L01 Антинеопластични агенси
L02 Ендокрина терапија
L03 Имуностимуланси
L04 Имуносупресанти

ATC-кодот L01 — „Антинеопластични агенси“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L01 е дел од анатомската група L Антинеопластици и имуномодулатори.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QL01...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

L01A Алкилирачки агенси[уреди | уреди извор]

L01AA Аналози на азотен иперит[уреди | уреди извор]

L01AA01 Циклофосфамид
L01AA02 Хлорамбуцил
L01AA03 Мелфалан
L01AA05 Хлорметин
L01AA06 Ифосфамид
L01AA07 Трофосфамид
L01AA08 Преднимустин
L01AA09 Бендамустин

L01AB Алкил сулфонати[уреди | уреди извор]

L01AB01 Бусулфан
L01AB02 Треосулфан
L01AB03 Маносулфан

L01AC Етилен имини[уреди | уреди извор]

L01AC01 Тиотепа
L01AC02 Триазиквон
L01AC03 Карбоквон

L01AD Нитрозоуреи[уреди | уреди извор]

L01AD01 Кармустин
L01AD02 Ломустин
L01AD03 Семустин
L01AD04 Стрептозоцин
L01AD05 Фотемустин
L01AD06 Нимустин
L01AD07 Ранимустин

L01AG Епоксиди[уреди | уреди извор]

L01AG01 Етоглуцид

L01AX Други алкилирачки агенси[уреди | уреди извор]

L01AX01 Митобронитол
L01AX02 Пипоброман
L01AX03 Темозоломид
L01AX04 Дакарбазин

L01B Антиметаболити[уреди | уреди извор]

L01BA Аналози на фолна киселина[уреди | уреди извор]

L01BA01 Метотрексат
L01BA03 Ралтитрексед
L01BA04 Пеметрексед
L01BA05 Пралатрексат

L01BB Пурински аналози[уреди | уреди извор]

L01BB02 Меркаптопурин
L01BB03 Тиогванин
L01BB04 Кладрибин
L01BB05 Флударабин
L01BB06 Клофарабин
L01BB07 Неларабин

L01BC Пиримидински аналози[уреди | уреди извор]

L01BC01 Цитарабин
L01BC02 Флуороурацил
L01BC03 Тегафур
L01BC04 Кармофур
L01BC05 Гемцитабин
L01BC06 Капецитабин
L01BC07 Азацитидин
L01BC08 Децитабин
L01BC52 Флуороурацил, комбинации
L01BC53 Тегафур, комбинации
L01BC59 Трифлуридин, комбинации

L01C Растителни алкалоиди и други природни производи[уреди | уреди извор]

L01CA Винка алкалоиди и аналози[уреди | уреди извор]

L01CA01 Винбластин
L01CA02 Винкристин
L01CA03 Виндесин
L01CA04 Винорелбин
L01CA05 Винфлунин
L01CA06 Винтафолид

L01CB Деривати на подофилотоксин[уреди | уреди извор]

L01CB01 Етопозид
L01CB02 Тенипозид

L01CC Деривати на колхицин[уреди | уреди извор]

L01CC01 Демеколцин

L01CD Таксани[уреди | уреди извор]

L01CD01 Паклитаксел
L01CD02 Доцетаксел
L01CD03 Паклитаксел полиглумекс
L01CD04 Кабазитаксел

L01CX Други растителни алкалоиди и природни производи[уреди | уреди извор]

L01CX01 Трабектедин

L01D Цитотоксични антибиотици и сродни супстанции[уреди | уреди извор]

L01DA Актиномицини[уреди | уреди извор]

L01DA01 Дактиномицин

L01DB Антрациклини и сродни супстанции[уреди | уреди извор]

L01DB01 Доксорубицин
L01DB02 Даунорубицин
L01DB03 Епирубицин
L01DB04 Акларубицин
L01DB05 Зорубицин
L01DB06 Идарубицин
L01DB07 Митоксантрон
L01DB08 Пирарубицин
L01DB09 Валрубицин
L01DB10 Амрубицин
L01DB11 Пиксантрон

L01DC Други цитотоксични антибиотици[уреди | уреди извор]

L01DC01 Блеомицин
L01DC02 Пликамицин
L01DC03 Митомицин
L01DC04 Иксабепилон

L01E Белковинска киназа - инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EA BCR-ABL тирозин киназа - инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EA01 Иматиниб
L01EA02 Дасатиниб
L01EA03 Нилотиниб
L01EA04 Босутиниб
L01EA05 Понатиниб

L01EB EGFR тирозин киназа инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EB01 Гефитиниб
L01EB02 Ерлотиниб
L01EB03 Афатиниб
L01EB04 Осимертиниб
L01EB05 Росилетиниб
L01EB06 Олмутиниб
L01EB07 Дакомитиниб
L01EB08 Икотиниб

L01EC B-Raf серин-треонин киназа (BRAF) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EC01 Вемурафениб
L01EC02 Дабрафениб
L01EC03 Енкорафениб

L01ED Анапластична лимфомна киназа (ALK) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01ED01 Кризотиниб
L01ED02 Церитиниб
L01ED03 Алектиниб
L01ED04 Бригатиниб
L01ED05 Лорлатиниб

L01EE Митоген-активирана белковинска киназа (MEK) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EE01 Траметиниб
L01EE02 Кобиметиниб
L01EE03 Биниметиниб
L01EE04 Селуметиниб

L01EF Циклин-зависна киназа (CDK) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EF01 Палбоциклиб
L01EF02 Рибоциклиб
L01EF03 Абемациклиб

L01EG Мамален таргет на рапамицин (mTOR) киназа инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EG01 Темсиролимус
L01EG02 Еверолимус
L01EG03 Ридафоролимус

L01EH Хуман епидермален фактор на раст рецептор 2 (HER2) тирозин киназа инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EH01 Лапатиниб
L01EH02 Нератиниб
L01EH03 Тукатиниб

L01EJ Јанус-асоцирана киназа (JAK) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01EJ01 Руксолитиниб
L01EJ02 Федратиниб

L01X Други антинеопластични агенси[уреди | уреди извор]

L01XA Соединенија на платина[уреди | уреди извор]

L01XA01 Цисплатин
L01XA02 Карбоплатин
L01XA03 Оксалиплатин
L01XA04 Сатраплатин
L01XA05 Полиплатилен

L01XB Метилхидразини[уреди | уреди извор]

L01XB01 Прокарбазин

L01XC Моноклонални антитела[уреди | уреди извор]

L01XC01 Едреколомаб
L01XC02 Ритуксимаб
L01XC03 Трастузумаб
L01XC05 Гемтузумаб
L01XC06 Цетуксимаб
L01XC07 Бевацизумаб
L01XC08 Панитумумаб
L01XC09 Катумаксомаб
L01XC10 Офатумумаб
L01XC11 Ипилимумаб
L01XC12 Брентуксимаб ведотин
L01XC13 Пертузумаб
L01XC14 Трастузумаб емтанзин
L01XC15 Обинутузумаб
L01XC16 Динутуксимаб
L01XC17 Ниволумаб
L01XC18 Пембролизумаб
L01XC19 Блинатумомаб
L01XC21 Рамуцирумаб
L01XC22 Нецитумумаб
L01XC23 Елотузумаб
L01XC24 Даратумумаб
L01XC25 Могамулизумаб
L01XC26 Инотузумаб озогамицин
L01XC27 Оларатумаб
L01XC28 Дурвалумаб
L01XC29 Бермекимаб
L01XC31 Авелумаб
L01XC32 Атезолизумаб
L01XC33 Цемиплимаб
L01XC34 Моксетумомаб пасудотокс
L01XC35 Тафаситамаб
L01XC36 Енфортумаб ведотин
L01XC37 Полатузумаб ведотин
L01XC38 Исатуксимаб
L01XC39 Белантамаб мафодотин
L01XC40 Достарлимаб
L01XC41 Трастузумаб дерукстекан

L01XD Сенситизери кои се користат во фотодинамичка/радијациона терапија[уреди | уреди извор]

L01XD01 Порфимер натриум
L01XD03 Метил аминолевулинат
L01XD04 Аминолевулинска киселина
L01XD05 Темопорфин
L01XD06 Ефапроксирал

L01XF Ретиноиди за третман на канцер[уреди | уреди извор]

L01XF01 Третиноин
L01XF02 Алитретиноин
L01XF03 Бексаротен

L01XG Протеазом инхибитори[уреди | уреди извор]

L01XG01 Бортезомиб
L01XG02 Карфилзомиб
L01XG03 Иксазомиб

L01XH Хистон деацетилаза (HDAC) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01XH01 Вориностат
L01XH02 Ромидепсин
L01XH03 Панобиностат
L01XH04 Белиностат
L01XH05 Ентиностат

L01XJ Инхибитори на Хеџхог патот[уреди | уреди извор]

L01XJ01 Визмодегиб
L01XJ02 Сонидегиб
L01XJ03 Глаздегиб

L01XK Поли (ADP-рибоза) полимераза (PARP) инхибитори[уреди | уреди извор]

L01XK01 Олапариб
L01XK02 Нирапариб
L01XK03 Рукапариб
L01XK04 Талазопариб
L01XK05 Велипариб

L01XX Други антинеопластични агенси[уреди | уреди извор]

L01XX01 Амсакрин
L01XX02 Аспарагиназа
L01XX03 Алтретамин
L01XX05 Хидроксикарбамид
L01XX07 Лонидамин
L01XX08 Пентостатин
L01XX10 Масопрокол
L01XX11 Естрамустин
L01XX14 Третиноин
L01XX16 Митогуазон
L01XX17 Топотекан
L01XX18 Тиазофурин
L01XX19 Иринотекан
L01XX22 Алитретиноин
L01XX23 Митотан
L01XX24 Пегаспаргаза
L01XX25 Бексаротен
L01XX27 Арсен триоксид
L01XX29 Денилеукин дифтитокс
L01XX32 Бортезомиб
L01XX33 Целекоксиб
L01XX35 Анагрелид
L01XX36 Облимерсен
L01XX37 Ситимаген цераденовец
L01XX38 Вориностат
L01XX39 Ромидепсин
L01XX40 Омацетаксин мепесукцинат
L01XX41 Ерибулин
L01XX42 Панобиностат
L01XX43 Визмодегиб
L01XX44 Афлиберцепт
L01XX45 Карфилзомиб
L01XX46 Олапариб
L01XX47 Иделалисиб
L01XX48 Сонидегиб
L01XX49 Белиностат
L01XX50 Иксазомиб
L01XX51 Талимоген лахерпарепвек
L01XX52 Венетоклакс
L01XX53 Возароксин
L01XX54 Нирапариб
L01XX55 Рукапариб
L01XX56 Етиринотекан пегол
L01XX57 Плитидепсин
L01XX58 Епакадостат
L01XX59 Енасидениб
L01XX60 Талазопариб
L01XX61 Копанлизиб
L01XX62 Ивозидениб
L01XX63 Глаздегиб
L01XX64 Ентиностат
L01XX65 Алпелизиб
L01XX66 Селинексор
L01XX67 Таграксофусп
L01XX69 Лурбинектедин
L01XX70 Аксикабтаген цилолеуцел
L01XX71 Тисагенлеклусел
QL01XX91 Тигиланол тиглат

L01XY Комбинации на антинеопластични агенси[уреди | уреди извор]

L01XY01 Цитарабин и даунорубицин
L01XY02 Пертузумаб и трастузумаб

QL01XE Белковинска киназа инхибитори[уреди | уреди извор]

QL01XE91 Тоцераниб

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.